Thursday, August 22Modern Manufacturing

สมอ.แจงผู้ประกอบการ หลัง กม.ใหม่บังคับใช้

สมอ.ให้ความรู้กฎหมายฉบับแก้ไขใหม่ แก่ผู้ประกอบการ ในงาน Thailand Industry Expo อิมแพ็ค เมืองทองธานี หลังกฎหมายมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา

นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กล่าวว่า สมอ.เป็นหน่วยงานหนึ่งของการพัฒนาที่มุ่งสู่ Thailand 4.0 ในทุกกระบวนการทำงาน และได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการมากขึ้นตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล

และเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2562 ฉบับแก้ไขใหม่ ได้มีผลบังคับใช้ ซึ่งจะทำให้การกำหนดมาตรฐานของ สมอ. รวดเร็วทันต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และการกำกับดูแลการทำและนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถควบคุมและป้องกันสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานเข้าสู่ท้องตลาดได้อย่างทันท่วงที เป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองผู้บริโภคและเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม

นอกจากนี้ ได้แก้ไขบทลงโทษให้สูงขึ้นให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานหลายชนิดมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง และมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมของประเทศเป็นอย่างมาก รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการดำเนินคดี โดยกำหนดให้มีผู้มีอำนาจเปรียบเทียบปรับสามารถเปรียบเทียบปรับได้ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและลดภาระคดีที่ศาล

“การสัมมนาในวันนี้มีผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตจาก สมอ. ร้านจำหน่าย ร้านค้าออนไลน์ ร้าน มอก. และผู้เกี่ยวข้องกว่า 500 ราย เข้าร่วมการสัมมนา โดย สมอ. จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ฉบับแก้ไขใหม่ และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติ หลังจากได้รับใบอนุญาตแล้ว ตลอดจนแนะนำโครงการร้าน มอก. ซึ่งเป็นโครงการที่ สมอ. ส่งเสริมให้ร้านจำหน่ายและร้านค้าออนไลน์ขายสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน เพื่อเป็นทางเลือกให้ประชาชนได้เลือกซื้อสินค้าที่ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น และเป็นการสร้างเครือข่ายผู้จำหน่ายที่มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม” นายวันชัย กล่าว

Kanokkarn .T