fbpx
Friday, November 15Modern Manufacturing

สร้างทีมที่ยิ่งต่างยิ่งโต

เมื่อคนในองค์กรได้มาทำงานร่วมกัน สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คือ ความหลากหลาย องค์กรจึงต้องหาแนวทางในการรับมือ และจัดการกับความหลากหลายของ “คน” เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างไร้ปัญหา สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ได้จัดสัมมนา หัวข้อ “Maximizing Your Team’s Diversity : สร้างทีมที่ยิ่งต่างยิ่งโต” เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธัญ ธำรงนาวาสวัสดิ์ มาแนะนำเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กร รับมือ และสร้างทีมบนความแตกต่างได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างทีมที่ยิ่งต่างยิ่งโต

ความหลากหลายของ “คน”

ในปัจจุบันหลายองค์กรหันมาให้ความสนใจกับเรื่อง “คน” มากขึ้น เพื่อขจัดข้อขัดแย้ง และลดภาวะการสูญเสียคนเก่งในองค์กรไป ซึ่งคนทุกคนล้วนมีความแตกต่างกัน ทั้งเพศ อายุ เชื้อชาติ การศึกษา ทักษะ ความคิด ความชอบ หรือความสนใจ โดยธรรมชาติของคนไม่ชอบความแตกต่าง หากมอบหมายให้คนที่แตกต่างกันมาทำงานร่วมกันย่อม บรรลุวัตถุประสงค์ได้ยากมาก ดังนั้น การบริหารความหลากหลาย จึงเป็นความท้าทาย และโอกาสในการพัฒนาองค์กรของ HR

รู้จักตัวเอง รู้จักเพื่อนร่วมงาน

ดร.ธัญ ได้แนะนำเครื่องมือที่เรียกว่า Facet 5 (The Power of Personality) เป็นแบบประเมินลักษณะนิสัย ของคนใน 5 มิติ ด้วยการทำแบบสอบถามออนไลน์ ซึ่งเครื่องมือนี้สามารถใช้จัดการคนได้ทั้งกระบวนการ ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การสรรหาบุคลากรที่เหมาะสม การเรียนรู้รูปแบบวิธีการบริหาร การกระตุ้นจูงใจ รวมถึง การสร้างทีมให้มีประสิทธิภาพ

ปัจจัยพื้นฐานที่อธิบายถึงลักษณะนิสัยของคน หรือ Facet 5 ประกอบด้วย (1) ความมุ่งมั่น (Will) (2) การแสดงออก (Energy) (3) ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น (Affection) (4) การควบคุมสั่งการ (Control) และ (5) การบริหารอารมณ์ (Emotionality) ทั้งนี้ การนำปัจจัยพื้นฐานสำคัญดังกล่าวที่มีต่อลักษณะนิสัยของคนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย จะช่วยให้เข้าใจคนได้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งมีแนวทางในการจัดการคนตามลักษณะนิสัยต่างๆ ด้วย

ยกตัวอย่าง แบบประเมินบอกว่า พนักงานคนนี้เป็นคนที่มีความมุ่งมั่น ไม่ยอมแพ้ และค่อนข้างก้าวร้าว จัดอยู่ในกลุ่ม Promoter ซึ่งอธิบายลักษณะของคนกลุ่มนี้ว่า หากอยู่ในบทบาทของผู้นำจะมีแนวโน้มแบบใด ถ้าทำงานร่วมกันจะเป็นแบบใด ถ้าบริหารจัดการกับคนกลุ่มนี้ควรจะบริหารจัดการอย่างไร อะไรที่ควรทำกับคนที่มีบุคลิกแบบนี้ จุดแข็ง-จุดอ่อนของคนกลุ่มนี้คืออะไร

ขณะเดียวกันเวลาที่ทำงานในองค์กร สิ่งหนึ่งที่พบเจอคือ การทำงานเป็นทีมที่ไม่มีประสิทธิภาพ นั่นไม่ได้เกิดจากคนที่มีความแตกต่างกันแล้วต้องมาทำงานด้วยกัน แต่เกิดจากการที่สมาชิกแต่ละคนในทีมไม่รู้ว่าทีมต้องการให้ตน ทำอะไร ทีมคาดหวังอะไร เครื่องมือนี้จะช่วยแก้ไขปัญหา ด้วยการให้สมาชิกในทีม รู้จักเตรียมตัวตนเองก่อน เพื่อที่จะได้ รู้ว่าทีมคาดหวังอะไร เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของแต่ละคน และรับรู้ลักษณะนิสัยของคนที่จะทำงานร่วมกัน

Facet 5 ถือว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการวัด และวิเคราะห์ลักษณะนิสัยของคน เป็นเครื่องมือที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการสร้างทีม การรักษาคนเก่งให้อยู่กับองค์กร และโอกาสในการจ้างงานที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอีกไม่ช้านี้

Modern Manufacturing on FacebookModern Manufacturing on Youtube
Modern Manufacturing
Web Admin
 
นำเสนอข่าวสารความรู้รอบด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต เพื่ออุตสาหกรรมไทยก้าวหน้าด้วยวิทยาการสมัยใหม่และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย