Friday, February 22MM Thailand

สร้างทีมที่ยิ่งต่างยิ่งโต

376 Views

เมื่อคนในองค์กรได้มาทำงานร่วมกัน สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คือ ความหลากหลาย องค์กรจึงต้องหาแนวทางในการรับมือ และจัดการกับความหลากหลายของ “คน” เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างไร้ปัญหา สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ได้จัดสัมมนา หัวข้อ “Maximizing Your Team’s Diversity : สร้างทีมที่ยิ่งต่างยิ่งโต” เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธัญ ธำรงนาวาสวัสดิ์ มาแนะนำเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กร รับมือ และสร้างทีมบนความแตกต่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สร้างทีมที่ยิ่งต่างยิ่งโต

ความหลากหลายของ “คน”

ในปัจจุบันหลายองค์กรหันมาให้ความสนใจกับเรื่อง “คน” มากขึ้น เพื่อขจัดข้อขัดแย้ง และลดภาวะการสูญเสียคนเก่งในองค์กรไป ซึ่งคนทุกคนล้วนมีความแตกต่างกัน ทั้งเพศ อายุ เชื้อชาติ การศึกษา ทักษะ ความคิด ความชอบ หรือความสนใจ โดยธรรมชาติของคนไม่ชอบความแตกต่าง หากมอบหมายให้คนที่แตกต่างกันมาทำงานร่วมกันย่อม บรรลุวัตถุประสงค์ได้ยากมาก ดังนั้น การบริหารความหลากหลาย จึงเป็นความท้าทาย และโอกาสในการพัฒนาองค์กรของ HR

รู้จักตัวเอง รู้จักเพื่อนร่วมงาน

ดร.ธัญ ได้แนะนำเครื่องมือที่เรียกว่า Facet 5 (The Power of Personality) เป็นแบบประเมินลักษณะนิสัย ของคนใน 5 มิติ ด้วยการทำแบบสอบถามออนไลน์ ซึ่งเครื่องมือนี้สามารถใช้จัดการคนได้ทั้งกระบวนการ ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การสรรหาบุคลากรที่เหมาะสม การเรียนรู้รูปแบบวิธีการบริหาร การกระตุ้นจูงใจ รวมถึง การสร้างทีมให้มีประสิทธิภาพ

ปัจจัยพื้นฐานที่อธิบายถึงลักษณะนิสัยของคน หรือ Facet 5 ประกอบด้วย (1) ความมุ่งมั่น (Will) (2) การแสดงออก (Energy) (3) ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น (Affection) (4) การควบคุมสั่งการ (Control) และ (5) การบริหารอารมณ์ (Emotionality) ทั้งนี้ การนำปัจจัยพื้นฐานสำคัญดังกล่าวที่มีต่อลักษณะนิสัยของคนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย จะช่วยให้เข้าใจคนได้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งมีแนวทางในการจัดการคนตามลักษณะนิสัยต่างๆ ด้วย

ยกตัวอย่าง แบบประเมินบอกว่า พนักงานคนนี้เป็นคนที่มีความมุ่งมั่น ไม่ยอมแพ้ และค่อนข้างก้าวร้าว จัดอยู่ในกลุ่ม Promoter ซึ่งอธิบายลักษณะของคนกลุ่มนี้ว่า หากอยู่ในบทบาทของผู้นำจะมีแนวโน้มแบบใด ถ้าทำงานร่วมกันจะเป็นแบบใด ถ้าบริหารจัดการกับคนกลุ่มนี้ควรจะบริหารจัดการอย่างไร อะไรที่ควรทำกับคนที่มีบุคลิกแบบนี้ จุดแข็ง-จุดอ่อนของคนกลุ่มนี้คืออะไร

ขณะเดียวกันเวลาที่ทำงานในองค์กร สิ่งหนึ่งที่พบเจอคือ การทำงานเป็นทีมที่ไม่มีประสิทธิภาพ นั่นไม่ได้เกิดจากคนที่มีความแตกต่างกันแล้วต้องมาทำงานด้วยกัน แต่เกิดจากการที่สมาชิกแต่ละคนในทีมไม่รู้ว่าทีมต้องการให้ตน ทำอะไร ทีมคาดหวังอะไร เครื่องมือนี้จะช่วยแก้ไขปัญหา ด้วยการให้สมาชิกในทีม รู้จักเตรียมตัวตนเองก่อน เพื่อที่จะได้ รู้ว่าทีมคาดหวังอะไร เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของแต่ละคน และรับรู้ลักษณะนิสัยของคนที่จะทำงานร่วมกัน

Facet 5 ถือว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการวัด และวิเคราะห์ลักษณะนิสัยของคน เป็นเครื่องมือที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการสร้างทีม การรักษาคนเก่งให้อยู่กับองค์กร และโอกาสในการจ้างงานที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอีกไม่ช้านี้

Related Post

Modern Manufacturing on FacebookModern Manufacturing on Youtube
Modern Manufacturing
 
นำเสนอข้อมูลรอบด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต โดยมุ่งหวังให้ผู้อ่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการนำเสนอสาระ ข้อมูล ข่าวสารและบทความ ที่หลากหลายและครบเครื่องเรื่องอุตสาหกรรม