fbpx
Sunday, November 17Modern Manufacturing

สศอ.ยกระดับอุตฯ บรรจุภัณฑ์ สู่การค้าสากล

สศอ.ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยกระดับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ผ่านการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคและการค้าระดับโลก
นายอิทธิชัย ยศศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

นายอิทธิชัย ยศศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ได้เข้ามามีความสำคัญอย่างยิ่งในทางเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่คอยสนับสนุนอุตสาหกรรมต่าง ๆ สามารถเชื่อมโยงได้กับทุกอุตสาหกรรม จึงทำให้อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ 3.5 ในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา โดยในปี 2563 คาดว่าจะมีรายได้รวมกว่า470,000 ล้านบาท แต่ว่าอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วทั้งด้านข่าวสารและเทคโนโลยี จึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมให้แก่ภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคและการค้ายุคใหม่ในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก

ดังนั้น สศอ.จึงได้ยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ผ่านการร่วมมือกับภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ (PackagingIntelligence Unit)ให้เป็นแหล่งข้อมูลที่มีความทันสมัย เชื่อถือได้

และเดินหน้าพัฒนาระบบให้สามารถเข้าถึงผู้ใช้ข้อมูลได้ง่าย เพื่อเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลให้กับหน่วยงานภาครัฐได้มีข้อมูลในการวางนโยบายและกำหนดทิศทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ภาคการศึกษามีเครื่องมือสำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับยุคดิจิตอล

และผู้ประกอบการภาคเอกชนมีข้อมูลในการวางแผนประกอบการดำเนินธุรกิจ โดยฐานข้อมูลอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ได้มีการรวบรวมข้อมูลมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ มีการอัพเดทข้อมูล ข่าวสารความเคลื่อนไหว รายงานสถานการณ์และการวิเคราะห์ให้เป็นปัจจุบัน ทันต่อเหตุการณ์ทั้งจากในและต่างประเทศอยู่เสมอ ทั้งฐานข้อมูลผู้ประกอบการ ฐานข้อมูลการออกแบบ ฐานข้อมูลเทคโนโลยี พร้อมการพัฒนาให้ทันสมัย ทั้งระบบการแสดงผล ระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และระบบสนับสนุนฐานข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว

และมีการพัฒนาระบบการแสดงผลเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านทางhttps://packaging.oie.go.th ได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์ และ จากระบบต่าง ๆ บนสมาร์ทโฟน ผ่านระบบ IOS และ Android

นายอิทธิชัย กล่าวต่อว่า สศอ. เชื่อว่าการเตรียมความพร้อมให้แก่ภาคส่วนต่าง ๆ ให้ได้ข่าวสารข้อมูลที่น่าเชื่อถือ มีความทันสมัยและรอบด้าน หรือการก้าวล้ำทางเทคโนโลยีด้านบรรจุภัณฑ์จะสามารถส่งเสริมให้การก้าวเดินสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ในภูมิภาคได้อย่างยั่งยืน และการผลิต บรรจุภัณฑ์อย่างมีมาตรฐานจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

Kanokkarn .T