fbpx
Saturday, January 23Modern Manufacturing

สสว. นำทัพ SMEs ไทยบุกตลาดอเมริกา

สสว.ร่วมกับ สสท. นำทีมผู้ประกอบการ SMEs ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ บุก ตลาดสหรัฐอเมริกา งานแสดงสินค้า TEXWORLD & APPAREL SORCING USA SUMMER 2019

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า สสว. ได้เร่งดำเนินการขยายตลาดให้กับผู้ประกอบการ SMEs ไทย ผ่านกิจกรรมภายใต้โครงการต่าง ๆ ที่หลากหลาย โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล (SME Product Development) เป็นโครงการที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (สสท.) และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (มอบ.) ดำเนินการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกว่า 1,200 ราย ให้มีองค์ความรู้ด้านธุรกิจและการตลาดสมัยใหม่ (Business) การออกแบบ (Art & design) การสร้างต้นแบบสินค้า (Pattern) และการนำเทคโนโลยีนวัตกรรม (Technology and innovation) เพื่อให้สามารถนำมาต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ และคัดเลือกสุดยอดผู้ประกอบการที่ร่วมภายในโครงการ เพียง 10 ผลิตภัณฑ์ที่มีความสวยงามและโดดเด่น ตอบโจทย์และตรงกับความต้องการของผู้บริโภคในต่างประเทศไปทดสอบตลาดในต่างประเทศ

โครงการดังกล่าว จึงนับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จัดขึ้นเพื่อช่วยส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ให้มีโอกาสเปิดตลาดหลักในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งนับว่าเป็นตลาดหลักที่สำคัญของผลิตภัณฑ์กลุ่มดังกล่าว อีกทั้งการทดลองตลาดในครั้งนี้ ยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้สินค้าไทยเป็นที่รู้จักในต่างประเทศมากขึ้น

ทั้งนี้ สสว. มุ่งหวังว่าผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม จะสามารถนำข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับสินค้าของตน เช่น จุดเด่น เอกลักษณ์ แนวทางในการพัฒนา รูปแบบบรรจุภัณฑ์ กลยุทธ์ทางการตลาดเมื่อเทียบกับคู่แข่ง และปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป้าหมายได้มากขึ้นต่อไป  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Kanokkarn .T