fbpx
Friday, August 14Modern Manufacturing

สสว. ร่วมกับหอการค้าไทย สร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการรุ่นใหม่

สสว. ร่วมกับหอการค้าไทย สร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการรุ่นใหม่ พร้อมก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 เผยมีผู้ประกอบการเข้ารับการฝึกอบรมความรู้พื้นฐานเบื้องต้นแล้ว 10,797 รายจากที่ตั้งเป้าไว้ที่ 10,000 ราย

สสว. ร่วมกับหอการค้าไทย สร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการรุ่นใหม่

คุณวชิระ แก้วกอ ผู้อำนวยการ ฝ่ายประสานงานเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงต้นปีนี้ สสว. ได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรม กิจกรรมส่งเสริมการตลาด เพื่อให้ SMEs ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเป็นต้นแบบในการพัฒนาศักยภาพของ SMEs ไทยในการขยายธุรกิจได้อย่างยั่งยืนเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการไทยและเพิ่มขีดความสามารถมา โดยได้จัดการอบรมความรู้พื้นฐานเบื้องต้น (Entrepreneur Basis) จากเป้าหมาย 10,000 ราย ผลที่ได้ คือ 10,797 ราย การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมจัดทำแผนธุรกิจ (Business Plan) เป้าหมาย 5,000 ราย ผลที่ได้ 5,415 ราย การบ่มเพาะเชิงลึกเพื่อยกระดับธุรกิจ และจดทะเบียนธุรกิจพร้อมเป็นผู้ประกอบการใหม่เข้าสู่ระบบภาษี เป้าหมาย 3,000 ราย ดำเนินการบ่มเพราะอยู่ 421 ราย และคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสูงออกงานแสดงสินค้า เป้าหมาย 1,500 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ

ล่าสุด สสว. ร่วมกับหอการค้าไทย จัดโครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ ซึ่งสร้างคนรุ่นใหม่ให้สามารถสืบทอดธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่น โดยให้ความรู้และประสบการผ่านการปฏิบัติจริง ตลอดจนให้เข้าใจถึงนวัตกรรม อันจะเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจเพื่อก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0

ปัจจุบันหอการค้าไทยได้มีการรวมกลุ่มและจัดตั้งกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้า (YEC) เพื่อเป็นแบบอย่างให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ได้รวมกลุ่มกันเป็นเครือข่ายในการพัฒนาธุรกิจให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพรองรับการขยายตัวของธุรกิจ ซึ่งถือได้ว่าเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ

โดยเป้าหมายของโครงการนี้จะเปิดรับสมัครผู้ประกอบการรุ่นใหม่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 80 รายต่อภาค รวมทั้งหมด 5 ภาค ซึ่งปัจจุบันได้มีการจัดมาแล้ว 3 ภาค คือ ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออก มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 250 ราย

สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้พบกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากสถาบันการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ มาร่วมถ่ายทอดแนวคิด ความรู้ และเทคนิคต่างๆ ดังนี้

“การเปิดกว้างสู่แนวคิดใหม่และสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่ไทยแลนด์4.0” โดยมีรายละเอียดเนื้อหาครอบคลุม การจับกระแสการเปลี่ยนแปลง ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0, ผู้นำมุ่งนวัตกรรมและการทำงานเป็นทีม, นวัตกรรมเชิงคุณค่า และการวิเคราะห์การตลาด การกำหนดลูกค้าเป้าหมายและตราสินค้า

“การวิเคราะห์การตลาด และการวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ 4.0” รายละเอียดเนื้อหาประกอบด้วย การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ 4.0, วิเคราะห์ธุรกิจไทยด้วยไทยแลนด์ 4.0, รู้จักเขา รู้จักเรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง และ Business Talk: แบ่งปันประสบการณ์การทำการตลาด

“กลยุทธ์การสร้างความสำเร็จและความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ” รายละเอียดเนื้อหาประกอบด้วย การทำบลูพริ้นของธุรกิจแบบร่างสู่ความสำเร็จ, การรับช่วงต่อธุรกิจครอบครัว สานต่อ หรือสร้างใหม่, วัฒนธรรมความยั่งยืนและคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจครอบครัว และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจครอบครัว

“การเพิ่มความรอบรู้เพื่อก้าวสู่สากล” ซึ่งรายละเอียดของเนื้อหาจะครอบคลุม เทคนิคการทำการค้าระหว่างประเทศ, บัญชีและภาษีสำหรับผู้ประกอบการ และ Business Talk : กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจด้วย Social Marketing

“โครงการนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ด้วยเนื้อหาที่เจาะลึก และครอบคลุมอย่างรอบด้าน จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ มีความรู้ความสามารถ และถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์จริงในการประกอบธุรกิจ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ มีแนวคิดในการทำธุรกิจที่เป็นระบบ มีทักษะความเป็นผู้นำ ติดต่อเจรจาธุรกิจในระดับสากลได้อย่างมืออาชีพ รู้เท่าทันสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สามารถขยายตลาดการค้าหรือการลงทุนได้ในอนาคต รวมทั้ง นำนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจ และสามารถสร้างโมเดลธุรกิจได้ พร้อมก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างแท้จริง ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและเจริญก้าวหน้าของประเทศต่อไป”

Modern Manufacturing on FacebookModern Manufacturing on Youtube
Modern Manufacturing
Web Admin
 
นำเสนอข่าวสารความรู้รอบด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต เพื่ออุตสาหกรรมไทยก้าวหน้าด้วยวิทยาการสมัยใหม่และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย