fbpx
Friday, August 14Modern Manufacturing

สุริยะ ขีดเส้น 3 เดือน จัดการน้ำเสีย หาดใหญ่

รมว.อุตสาหกรรม สั่ง หน่วยงานในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ร่วมแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย คลองแห คลองอู่ตะเภา ขีดเส้น 3 เดือนต้องเห็นผลงาน


นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า จากการที่ตนเองและคณะ ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานในพื้นที่จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 11 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยได้มีโอกาสเข้าร่วมใน กิจกรรมหยุดปล่อยน้ำเสียลงคลอง“รวมพลัง ผู้พิทักษ์สายน้ำ หาดใหญ่ คลองแห คลองอู่ตะเภา” พร้อมพบปะรับฟังปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจากประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการปล่อยน้ำเสียลงคลอง และได้มีการหารือและร่วมวางแนวทางการแก้ไขปัญหา

ปัญหาของประชาชนต้องได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัญหาการปล่อยน้ำเสียลงคลองแห คลองอู่ตะเภานั้น ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันหยุดปล่อยน้ำเสียลงคลอง ทั้งภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และประชาชนในพื้นที่ต้องมีจิตสำนึกในการพิทักษ์สายน้ำ เพื่อให้ทุกภาคส่วนอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน โดยในส่วนของภาคอุตสาหกรรม ผมได้กำชับหน่วยงานในพื้นที่ “ทำทันที” โดยการลงพื้นที่เข้าพูดคุย ช่วยเหลือ และแนะนำแนวทางแก้ไขปัญหานำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการบำบัดน้ำเสียกับสถานประกอบการ และขอความร่วมมือสถานประกอบการร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยให้เวลาอีก 3 เดือนต้องเห็นผลงานชัดเจน และผมจะลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานอีกครั้ง

นอกจากนี้ นายสุริยะฯ และคณะ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมตลาดคลองแห ซึ่งเป็นหนึ่งใน “หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์” (Creative lndustry Village : CIV) หรือ “หมู่บ้าน CIV” ของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยกระทรวงฯ ได้ร่วมส่งเสริมผู้ประกอบการชุมชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีศักยภาพด้านการบริหารจัดการชุมชนด้วยการนำ อัตลักษณ์ หรือจุดเด่นของชุมชนมาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์และบริการด้านต่างๆ ให้สามารถแข่งขันในกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ รองรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยในชุมชนคลองแหมีผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่น อาทิ กลุ่มหัตถกรรมจักสานกรงนกชุมชนหนองทราย กล้วยอบกรอบเคลือบช็อคโกแลต กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาบ้านท่าไทร 2 น้ำมันนวดตัวผสมสมุนไพร และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อหมู เป็นต้นKanokkarn .T