Sunday, November 28Modern Manufacturing
×

สุริยะ อนุมัติ มอก.อุตฯเป้าหมาย 244 เรื่อง

รมว.อุตสาหกรรม ประกาศมาตรฐาน มอก. 244 เรื่อง เพื่อขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ตั้งเป้าปี 2563 กำหนดมาตรฐานตามกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายและนโยบายรัฐบาลกว่า 300 เรื่อง


นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม

นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ตามที่นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบนโยบายในการดำเนินงานให้แก่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา สมอ. ได้เสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงนามประกาศมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) แล้ว จำนวน 244 เรื่อง ซึ่งเป็นมาตรฐานในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลให้ความสำคัญ ได้แก่ มาตรฐานในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมแพทย์ครบวงจร และมาตรฐานสำหรับส่งเสริมผู้ประกอบการ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมได้นำไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อเร่งขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมของประเทศให้มีศักยภาพในการแข่งขันทางการค้า

“การดำเนินงานด้านการกำหนดมาตรฐานของ สมอ.มีบทบาทสำคัญโดยเฉพาะการคุ้มครองผู้บริโภคที่ต้องได้รับการดูแลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการ ดังนั้น การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพัฒนาควบคู่ เพื่อให้การขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมของประเทศ สามารถแข่งขันทางการค้าได้อย่างยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน” โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าว

ด้านนายวันชัย พนมชัย เลขาธิการ สมอ. กล่าวเสริมว่า ได้เร่งรัดดำเนินการกำหนดมาตรฐานให้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและสอดคล้องกับแนวทางสากล เพื่อส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมของประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก โดยมุ่งเป้าที่กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย อาทิ มาตรฐานรถจักรยานไฟฟ้า ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ มาตรฐานสำหรับผลไม้กระป๋อง

มาตรฐานเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของรัฐบาลในกลุ่มพลาสติกชีวภาพ เช่น ฟิล์มพลาสติกคลุมดินแตกสลายตัวได้ทางชีวภาพสำหรับงานเกษตรกรรม ถุงพลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพ ถุงพลาสติกแตกสลายตัวได้ทางชีวภาพสำหรับเพาะชำกล้าไม้ ไม้สังเคราะห์จากพลาสติกผสมชีวมวล

มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยของประชาชน เช่น มาตรฐานเครื่องเล่นสนามสาธารณะ ประเภทชิงช้าและกระดานลื่น มาตรฐานด้านความปลอดภัยของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับแผนการกำหนดมาตรฐานในปี 2563 สมอ. ได้ตั้งเป้าหมายกำหนดมาตรฐานตามกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย และนโยบายรัฐบาลกว่า 300 เรื่อง

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Kanokkarn .T
READ MORE
×