Thursday, September 29Modern Manufacturing
×

สุริยะ เร่ง สมอ.กำหนดมาตรฐาน S-curve

รมว.อุตสาหกรรมมอบนโยบาย สมอ. เร่งกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curve) ให้ครอบคลุม ผลักดันมาตรฐานเอสเพื่อให้ SMEs มีคุณภาพได้มาตรฐาน ศึกษาแนวทางการการกำหนดมาตรฐานกับ ตปท.


นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า วันที่ 23 ส.ค. 62 ได้มาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานให้ สมอ. โดยให้เร่งรัดดำเนินการกำหนดมาตรฐานตามกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curve) ให้ครอบคลุมสอดคล้องตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และให้ปรับปรุงกระบวนการกำหนดมาตรฐานให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยให้ศึกษาแนวทางการกำหนดมาตรฐานกับต่างประเทศ และถ่ายโอนงานให้องค์กรกำหนดมาตรฐาน (Standards Developing Organization-SDOs) ซึ่งเป็นหน่วยงานกำหนดมาตรฐานที่ สมอ. พัฒนาและขึ้นทะเบียนไว้ ทั้งนี้ ได้ประสานสภาอุตสาหกรรมให้เข้ามาช่วยผลักดันเรื่องนี้อีกทางหนึ่งแล้วด้วย

พร้อมผลักดันมาตรฐานอุตสาหกรรม เอส หรือ มอก.เอส โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME นำมาตรฐานไปใช้ เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้เป็นไปตามมาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าและบริการของผู้ประกอบการ SME พร้อมทั้งเร่งดำเนินการกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรม เอส ซึ่งเป็นมาตรฐานเฉพาะสำหรับ SME ให้มากยิ่งขึ้น

และส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ EEC โดยเร่งรัดการก่อสร้างศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล เพื่อช่วยในการพัฒนาอุตสาหกรรมยางล้อและชิ้นส่วนยานยนต์ของไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และยังเป็นการดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศให้มาลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องในพื้นที่ EEC สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยรอบศูนย์ฯ อีกด้วย

สุดท้ายให้เข้มงวดการตรวจติดตามและควบคุมดูแลสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานในท้องตลาดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญของ สมอ. เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ปลอดภัยจากการใช้สินค้าอุตสาหกรรม

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Kanokkarn .T
READ MORE
×