Friday, November 26Modern Manufacturing
×

ส.อ.ท. จับมือ ก.สาธารณสุข ส่งเสริมอุตสาหกรรมสุขภาพ-ความงาม

ส.อ.ท. ร่วมมือ กระทรวงสาธารณสุข ส่งเสริมอุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม สนับสนุนเศรษฐกิจและการลงทุนภายในประเทศ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ประชุมหารือความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ ห้อง 802 ชั้น 8 สำนักงาน ส.อ.ท. ในประเด็นความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงาน เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคจากกฎหมาย กฎระเบียบที่มีต่อการดำเนินธุรกิจ และแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับคลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม เพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนในประเทศ

นอกจากนี้ ทั้ง 2 หน่วยงาน ยังมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากับสภาอุตสาหกรรมฯ โดยเน้นการส่งเสริมการแก้ไขปัญหาอุปสรรคเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม พัฒนาคุณภาพสินค้าและสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค และร่วมส่งเสริมและสนับสนุนระบบ Digital Transformation เพื่อเสริมสร้างด้านความปลอดภัยให้ผู้บริโภคในการตรวจสอบข้อมูลสินค้า การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ รวมถึงการพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability system)  ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล GS1 สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพ อีกด้วย

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงนโยบายกระทรวงสาธารณสุข โดยให้ความสำคัญกับสุขภาพประชาชนเป็นสำคัญ “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ร่างกายแข็งแรง ทำให้เศรษฐกิจไทยแข็งแรง” กระทรวงสาธารณสุขเน้นการขับเคลื่อนนโยบายที่สอดคล้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการภาคเอกชน อาทิ การผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมระบบสาธารณสุขของประเทศให้มีความยั่งยืน โดยการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน นอกเหนือจากเป็นการพัฒนาระบบสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพตามนโยบายของกระทรวงแล้ว ยังมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศให้มีความเข็มแข็ง พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น ทั้งในและต่างประเทศ

ด้าน นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวเสริมว่า จากสถานการณ์เศรษฐกิจไทยในปัจจุบันที่อยู่ในภาวะชลอตัวโดยเฉพาะภาคการส่งออกที่มีอัตราเติบโตที่ลดลง การส่งเสริมเศรษฐกิจโดยการเน้นการผลิต การบริโภคภายในประเทศ จะเป็นแนวทางสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจไทย สามารถรอดพ้นจากสถานการณ์ดังกล่าวได้

ดังนั้นการหารือร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขในวันนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการทำงานร่วมกันระหว่าง 2 หน่วยงาน เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจไทย ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามโดย ส.อ.ท. ได้นำเสนอนโยบายไปยังกระทรวงสาธารณสุขร่วมผลักดัน นโยบาย Made in Thailand เน้นการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยเฉพาะการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และสุขภาพจากผู้ผลิตไทย การสนับสนุนพัฒนามาตรฐานสินค้าไทยให้มีคุณภาพ และการส่งเสริมด้านการตลาด

นอกจากนี้ มีการนำเสนอแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้ ยุทธศาสตร์ของ ส.อ.ท. อาทิ การสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายภาคอุตสาหกรรม  การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันอุตสาหกรรมไทย การยกระดับ SMEs การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม และ การยกระดับทักษะ ความรู้และคุณภาพชีวิตทรัพยากรมนุษย์ โดย ส.อ.ท. ได้มีการนำเสนอประเด็นหารือ ดังนี้

1. ความร่วมมือในการพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อผู้ประกอบการในประเทศ

2. นโยบายการสนับสนุนและส่งเสริมผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผลิตได้ในประเทศ (Products Hub ภายใต้โครงการ Medical Hub) ทั้งการส่งเสริมด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับอุตสาหกรรม

3. กลไกการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันผ่านคณะกรรมการอำนวยการระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อแก้ไขปัญหา กระตุ้นเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และการลงทุนในประเทศ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.
READ MORE
×