fbpx
Tuesday, July 14Modern Manufacturing

หุ่นยนต์ IRobot Built an Emerging

บทความหลัก… AI ROBOT in Aging Society

การใช้งานหุ่นยนต์ IRobot Built an Emerging
การใช้งานหุ่นยนต์ IRobot Built an Emerging

ในปี ค.ศ. 2012 มีการสร้างหุ่นยนต์ของบริษัท Emerging Technologies Group และบริษัท InTouch Health เพื่อการออกแบบเทคโนโลยีที่เรียกว่า ‘AVA Telepresence Technology’ เพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบสุขภาพของผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพที่ดีกว่า โดยทั้ง 2 บริษัทได้พัฒนารีโมทควบคุมและการสร้างภาพเสมือนจริงที่แยกการทำงานอย่างอิสระออกจากกัน หรือมีชื่อเรียกว่า ‘RP-VITA’ มีโรงพยาบาลที่ใช้งานหุ่นยนต์ตัวนี้มากกว่า 500 แห่ง โดยเลือกใช้ผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารทางไกลเสมือนจริง จึงทำให้ไม่จำเป็นต้องขับรถไปที่โรงพยาบาลในเมืองใหญ่ ดังนั้น หุ่นยนต์ IRobot สามารถใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารในระยะทางไกลสำหรับการรักษาผู้ป่วย เพื่อให้นักฟิสิกส์สามารถตรวจสอบสุขภาพของผู้ป่วยจากระยะทางไกลๆ

รูปทรงในมิติต่างๆ ของหุ่นยนต์ IRobot Built an Emerging

การใช้งานระบบดังกล่าว คือ การสร้างเป็นแผนที่ เพื่อหลบสิ่งกีดขวางและสามารถใช้ IPad ที่มีหน้าจอสำหรับการควบคุมและแสดงปฏิกิริยาในการโต้ตอบ นอกจากนี้ ยังถูกนำมาใช้ในการสอนเสมือนจริงที่ซอฟต์แวร์สามารถแสดงให้เห็นการซ้อนภาพของมือศัลยแพทย์ที่ให้คำปรึกษาผ่านมุมมองของการผ่าตัดที่เกิดขึ้นจริง เพื่อที่จะสามารถเห็นและพูดคุยกัน โดยให้คำปรึกษากับนักศึกษาแพทย์ในสถานที่ที่ห่างไกลกัน ซึ่งหุ่นยนต์ยังสามารถที่จะจดจำหน้าและอุปกรณ์ในการรักษา ซึ่งจะทำการบันทึกลงในระบบ EMR การนำเสนอรูปแบบของระบบ RP-VITA โดย Chairman ซึ่งเป็น CEO ของ IRobot กล่าวว่า ในอนาคตอาจจะได้เห็น IRobot มากมายตามท้องตลาด การสำรวจที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่ใช้หุ่นยนต์อินทัชแสดงให้เห็นว่าผู้เข้ารับการรักษามีจำนวนลดลง เนื่องจากไม่จำเป็นต้องเดินทางมาโรงพยาบาล


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Modern Manufacturing on FacebookModern Manufacturing on Youtube
Modern Manufacturing
Web Admin
 
นำเสนอข่าวสารความรู้รอบด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต เพื่ออุตสาหกรรมไทยก้าวหน้าด้วยวิทยาการสมัยใหม่และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย