fbpx
Monday, May 25Modern Manufacturing

หุ่นยนต์ The Vasteras Giraff

บทความหลักAI ROBOT in Aging Society

หุ่นยนต์ The Vasteras Giraff หุ่นยนต์ที่มีระบบสื่อสารแบบไร้สายแบบ 2 ทิศทาง ควบคุมการใช้งานด้วยรีโมท อาทิเช่น การควบคุมการเคลื่อนที่ด้วยล้อในหลายทิศทาง การใช้งานกล้องและจอแสดงผลด้วยภาพและเสียงผ่านลำโพงที่ติดตั้งที่ตัวหุ่นยนต์ เช่นเดียวกับระบบ VDO Conference โดยผู้ดูแลหรือพยาบาลสามารถสื่อสารผ่านจอคอมพิวเตอร์ในสถานที่อื่นๆ ได้ เช่น ใช้อธิบายวิธีการรับประทานยาที่ถูกต้องผ่านหุ่นยนต์ให้กับผู้ป่วยหรือการสอนผู้สูงอายุที่พักอาศัยภายในบ้านปฎิบัติตนอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวัน เป็นต้น ส่วนผู้สูงอายุสามารถควบคุมหุ่นยนต์ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ด้วยรีโมทควบคุม

หุ่นยนต์ Vasteras Giraff
หุ่นยนต์ Vasteras Giraff ที่ใช้แนวคิดการออกแบบมาจากลักษณะท่าทางของยีราฟ

‘Vasteras Giraff Robot’ เป็นเทคโนโลยีที่ถูกสร้างขึ้นในประเทศสวีเดนในปี ค.ศ. 2009 และได้มีการนำมาใช้ในปี 2011 ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ โดย Giraff เป็นการค้นคว้าวิจัยในโครงการที่มีชื่อเรียกว่า ‘GiraffPlus’


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Modern Manufacturing on FacebookModern Manufacturing on Youtube
Modern Manufacturing
Web Admin
 
นำเสนอข่าวสารความรู้รอบด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต เพื่ออุตสาหกรรมไทยก้าวหน้าด้วยวิทยาการสมัยใหม่และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย