fbpx
Friday, August 14Modern Manufacturing

อก. เปิดตัว ITP สนับสนุนอุตฯหุ่นยนต์

กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดตัว Industrial Transformation Platform ผลักดัน SMEs ปรับเปลี่ยนระบบการผลิตเป็นดิจิทัล เผย ปี 2560-2561 มีมูลค่าการลงทุนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ แล้วกว่า 16,000 ล้านบาท

นายอภิจิณ โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เผย อก. ได้เปิดตัว Industrial Transformation Platform (ITP) แพลตฟอร์มที่รวบรวมมาตรการสนับสนุนการใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics & Automation) เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าถึงมาตรการสนับสนุนต่าง ๆ ที่มีอย่างครบวงจรในจุดเดียว เริ่มต้นจากการขอรับการส่งเสริมการลงทุน การขอรับคำปรึกษา การประเมินความพร้อมและความคุ้มค่าในการลงทุน การจัดหาแหล่งเงินทุนและเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ รวมถึงการจับคู่ธุรกิจกับ System Integrator (SI) โดยมีการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูล I-industry ที่เชื่อมโยงข้อมูลอุตสาหกรรมสู่ยุค 4.0 และ single form บูรณาการแบบสำรวจข้อมูลของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยรายงานผลวิเคราะห์เพื่อประเมินศักยภาพธุรกิจของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้เทคโนโลยีสมัยใหมได้เข้ามามีบทบาทต่อระบบการผลิตและเศรษฐกิจของโลก ซึ่งเป็นโอกาสของอุตสาหกรรมไทยในการนำหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้อีกมาก ประกอบกับปัจจัยสำคัญ เช่น การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การขาดแคลนแรงงาน และทิศทางการพัฒนาของโลกในระยะอันใกล้ไม่เกิน 5-10 ปี ที่เทคโนโลยีการผลิตจะเปลี่ยนรูปแบบใหม่ จึงมีความจำเป็นที่ SMEs ต้องเริ่มมีการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตสู่ความเป็นดิจิทัลและอัตโนมัติมากขึ้น เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในโลกยุคใหม่และสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้น

โดยในปี 2560-2561 มีมูลค่าการลงทุนของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในประเทศ ทั้งจากการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและการขยายโรงงานและตั้งโรงงานใหม่ของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ รวมแล้วกว่า 16,000 ล้านบาท เกิดการรวมตัวของผู้ประกอบการ System Integrator (SI) เป็นสมาคม Thai Automation and Robotics Association (TARA) ซึ่งได้เชื่อมโยงการทำงานกับ CoRE เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างใกล้ชิดสำหรับทิศทางการดำเนินงานในอนาคต กระทรวงอุตสาหกรรมได้มีการส่งเสริมการใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติไปสู่ SMEs ทั่วประเทศ โดยขยายขอบเขตการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการผลิตใหม่นี้ไปสู่อุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป ซึ่งเป็นรากฐานของเศรษฐกิจฐานรากและการจ้างงานของประเทศ และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานจำนวนมาก ได้แก่ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

พร้อมกันนี้ยังได้มีการดำเนินการพัฒนาผู้ประกอบการ System Integrator (SI) และส่งเสริมการเกิด Startup SI อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างบุคลากรและธุรกิจที่เป็นหัวใจของการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบ ตลอดการพัฒนา Industrial Transformation Platform ที่ได้เปิดตัวในวันนี้ ซึ่งจะเป็นการขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของไทยสามารถพัฒนาและเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดต่อไป

Kanokkarn .T