fbpx
Friday, August 14Modern Manufacturing

เคาะแล้ว! 1มี.ค.63 ทุกปั๊ม ขาย B10

ก.พลังงาน ได้ข้อสรุป ร่วมกับผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 กำหนด วันที่ 1 มีนาคม 2563 เริ่มจำหน่าย น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ทุกสถานีบริการน้ำมัน

หลังจาก กระทรวงพลังงาน มีมาตรการในการเพิ่มสัดส่วนการใช้น้ำมันไบโอดีเซล (บี100) ในภาคพลังงานให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน โดยมีเป้าหมายในการสร้างสมดุลปาล์มน้ำมันทั้งระบบของประเทศให้มีความยั่งยืน โดยการกำหนดเป้าหมายการใช้ไบโอดีเซล (บี100) ให้ได้ประมาณ 7.0 ล้านลิตร/วัน ซึ่งจะสามารถดูดซับ CPO ได้ประมาณ 2 ใน 3 ของปริมาณการผลิตทั้งหมดของประเทศในปัจจุบัน (หรือประมาณ 2.2 ล้านตัน/ปี)

ล่าสุด นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กล่าวว่า กรมธุรกิจพลังงาน ได้ดำเนินการ สนับสนุนนโยบาย โดยจะกำหนดให้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี10 เป็นน้ำมันดีเซลฐานสำหรับรถดีเซลทั่วไป น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี7 เป็นน้ำมันทางเลือกสำหรับรถเก่าและรถยุโรป และน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี20 เป็นน้ำมันทางเลือกสำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่
โดยวันที่ 27 กันยายน 2562 กรมธุรกิจพลังงานได้เชิญผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 ที่ผลิตและจำหน่ายน้ำมันดีเซล และผู้ผลิตไบโอดีเซล (บี100) มาหารือเพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน ในการผลักดันนโยบายการปรับน้ำมันดีเซล บี10 เป็นน้ำมันดีเซลฐาน โดยทั้งผู้ค้าน้ำมันและผู้ผลิต (บี100) ได้ร่วมกันกำหนดแนวทางและระยะเวลาในการผลักดันนโยบายดังกล่าว ดังนี้

  • วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ขอความร่วมผู้ค้าน้ำมันให้เพิ่มปริมาณการจำหน่ายน้ำมันดีเซล บี10 ในสถานีบริการ
  • วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ประกาศกำหนดลักษณะและคุณภาพไบโอดีเซล (บี100) เหลือชนิดเดียว
  • วันที่ 1 มกราคม 2563 ทุกคลังของผู้ค้าน้ำมันมีการผลิต บี10
  • วันที่ 1 มีนาคม 2563 น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี10 มีจำหน่ายในสถานีบริการ ทุกสถานี


Kanokkarn .T