fbpx
Tuesday, August 11Modern Manufacturing

เทรนด์ของกระบวนการแปรรูปอาหาร 2017!

ตลาดหรือกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารนั้นมีการเติบโตอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากอาหารนับเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตอย่างหนึ่ง ซึ่งในปัจจุบันเทรนด์อาหารทั่วโลกนั้นถูกขับเคลื่อนด้วยกลุ่มอาหารสุขภาพเป็นผลมาจากการเติบโตของกลุ่มชนชั้นกลางทั่วโลก รวมถึงรูปแบบการจับจ่ายใช้สอยที่เปลี่ยนไปมีการให้ความสำคัญมากกว่าการซื้อ-กิน-ทิ้ง แต่ต้องสามารถปรุงได้อย่างง่ายดายและมีสารอาหารที่ครบถ้วนอีกด้วย

เทรนด์ของกระบวนการแปรรูปอาหาร 2017

โดยเทรนด์ใหม่ที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตในโลกปัจจุบัน จากรายงานของ PMMI หรือองค์กรสำหรับบรรจุภัณฑ์และเทคโนโลยีแปรรูปอาหารได้เปิดเผยข้อมูลของเทรนด์ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันที่ลักษณะการจับจ่ายและใช้สอยของผู้บริโภคเปลี่ยนไป รวมถึงความสะดวกสบายจากเทคโนโลยีที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้สามารถลดรายจ่ายเพิ่มกำไรได้เป็นอย่างดี ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นองค์ประกอบในการประกอบอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารยุคใหม่เพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันได้ทั้งสิ้น

ผลของความก้าวหน้าเทคโนโลยีเครื่องจักร ยกระดับมาตรฐานการผลิตและความปลอดภัยอาหาร

 • มาตรฐานความปลอดภัยอาหารที่มีความเข้มแข็งมากขึ้น
 • มีการเลือกใช้เครื่องจักรที่ละเอียดและมีศักยภาพ
 • สามารถตรวจสอบเครื่องมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีความยืดหยุ่นในการปรับใช้งานเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ
 • ระบบออโตเมชันที่ทรงประสิทธิภาพตอบสนองต่อการทำงานได้อย่างครบครันกว่าที่เคย
 • ความสามารถในการอนุรักษ์พลังงานที่สูงกว่า

ผลของความก้าวหน้าเทคโนโลยีเครื่องจักร ยกระดับมาตรฐานการผลิตและความปลอดภัยอาหารการเติบโตของตลาดชิ้นส่วนและเครื่องมือจากเทรนด์การซ่อมบำรุง

 • 80% มีการใช้ระบบสำหรับตรวจดูวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนผ่านกล้อง
 • 97% มีการใช้รูปแบบการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน
 • 64% ใช้รูปแบบการซ่อมบำรุงเชิงคาดการณ์
 • 77% ขั้นต่ำสามารถสั่งงานผ่านระบบได้

เทรนด์การบริโภคในปัจจุบัน

 1. สะดวกสบาย
 2. มีคุณค่าทางโภชนาการ
 3. ฉลากระบุถึงข้อมูล

*ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ไม่ผ่านการตัดต่อพันธุกรรม (GMO)

การเติบโตของตลาดชิ้นส่วนและเครื่องมือจากเทรนด์การซ่อมบำรุง และเทรนด์การบริโภคในปัจจุบัน

ความสามารถของเทคโนโลยีที่ผู้ใช้งานต้องการ

 • ความสามารถในการทำความสะอาด 73%
 • ความยืดหยุ่นในการปรับใช้งานและเปลี่ยนชิ้นส่วน 50%
 • เพิ่มความปลอดภัยของผู้ดำเนินงาน 43%
 • การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า 25%
 • มีความเร็วในกระบวนการแปรรูปที่สูงขึ้น 20%
 • สามารถซ่อมบำรุงได้ง่าย 15%

ความสามารถของเทคโนโลยีที่ผู้ใช้งานต้องการ

แนวโน้มการปรับปรุงกระบวนการผลิตอาหารที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้

 • เพิ่มการใช้งานออโตเมชัน 52%
 • ประหยัดค่าใช้จ่าย 35%
 • ลดจำนวนแรงงาน 30%
 • เพิ่มผลผลิต 28%
 • ใช้งานพื้นที่ปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 23%
 • มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบสายการผลิตได้หลากหลายยิ่งขึ้น 23%
 • มีการติดตั้งหุ่นยนต์มากขึ้น 20%
 • วัดผล OEE ได้ 18%
 • เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 15%
 • สร้างโรงงานใหม่ 10%

แนวโน้มการปรับปรุงกระบวนการผลิตอาหารที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้

แนวโน้มเทรนด์และปัจจัยที่พึงระวัง

 • คุณภาพของวัตถุดิบ เช่น ผักอาจมีน้อยลง
 • มีห่วงโซ่การทำงานที่สั้นลงเนื่องจากค่าใช้จ่ายด้านขนส่ง
 • การผลิตสินค้าในพื้นที่จะเพิ่มมากขึ้น
 • การค้นคว้าวิจัยด้านเครื่องปรุงชีวภาพในพืชได้รับความนิยมจากฝั่งโลกตะวันตก
 • การแข่งขันเพิ่มสูงขึ้นสำหรับการบริหารจัดการที่ดินเพื่อผลิตอาหาร น้ำมัน
 • ไมโครเทคโนโลยีและนาโนเทคโนโลยีจะถูกนำมาใช้มากขึ้น สำหรับกระบวนการผลิตยั่งยืนและพัฒนารสชาติ
 • การตรวจจับด้านชีวภาพที่สามารถลดหรือจัดการการปนเปื้อนได้หลากหลายยิ่งขึ้น

ผลจากช่องทางจัดจำหน่ายที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นเปิดกว้างมากกว่าร้านขายวัตถุดิบทั่วไป ร้านค้าที่มีลักษณะเฉพาะตัวหรือมีสินค้าที่พิเศษและกลุ่มห้างสรรพสินค้าได้รับความนิยมมากขึ้น รวมถึงการลงทุนข้ามประเทศจากบริษัทผลิตอาหารยักษ์ใหญ่ เพื่อให้เกิดการเติบโตได้ตามเป้า นอกจากนี้ เทคโนโลยีบาร์โค้ด ไม่เพียงแต่ใช้งานเพื่อคิดราคาหรือบันทึกข้อมูลการคลังเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป แต่ยังสามารถใช้ในการสืบเสาะถึงที่มาของผลิตภัณฑ์ได้ และสำหรับเทคโนโลยี QR และ RFID จะได้รับความนิยมมากขึ้นจากกระแสของอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ในปัจจุบันที่ช่วยอำนวยความสะดวกทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค

ผลประโยชน์ของผู้ผลิตอาหารจากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและเทรนด์สมัยใหม่

 1. การรักษามาตรฐานและเพิ่มคุณภาพให้สูงขึ้น
  • เพิ่มคุณภาพสินค้าจากการคัดสรรวัตถุดิบที่ดี
  • ทดแทนวัตถุดิบที่มีความเสี่ยง
  • ลดความเสี่ยงความปลอดภัยทางอาหารลง
  • สามารถติดตามข้อมูลการเรียกคืนสินค้าได้
  • ติดตามวัตถุดิบที่กำลังจะเข้ามาสู่โรงงานได้
  • ได้รับวัตถุดิบไวขึ้น
  • คงไว้ซึ่งศักยภาพในการแข่งขันด้านราคา
  • การผลิตสินค้าใหม่
 2. ดำเนินกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • สามารถคำนวณ OEE ได้อย่างแม่นยำ
  • ลดปัญหาข้อจำกัดของ Footprint ให้พอเพียงกับปริมาณ
  • ทันต่อความต้องการของตลาด
  • เพิ่มเวลา Uptime ด้วยเครื่องจักรที่สามารถไว้ใจได้
  • ประเมิน ROI สำหรับเงินลงทุนได้อย่างชัดเจน
  • เพิ่มขีดความสามารถให้ขั้นตอนเกิดความสะอาดมากขึ้น
  • การสนับสนุนชิ้นส่วนและบริการจากผู้ผลิต OEM ที่อยู่ต่างประเทศ
 3. การค้นหาและรักษาแรงงานที่มีศักยภาพ
  • สามารถจ้างแรงงานได้ตรงระดับความสามารถที่ต้องการ
  • สามารถเฟ้นหาแรงงานที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการออโตเมชัน
  • ฝึกฝนแรงงานให้ได้ระดับความสามารถที่ต้องการ
  • สร้างเสริมพื้นที่การทำงานที่ปลอดภัยมากขึ้น

ภัยและความกังวลที่แฝงมากับเทรนด์ IIoT

แม้ว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะมีมากขึ้นเหมือนเงาตามตัว การประยุกต์ใช้ระบบเครือข่ายเข้ากับระบบควบคุมและตรวจสอบต่างๆ กลับไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิด แม้ว่าระบบ IIoT (Industrial Internet of Things) จะอำนวยความสะดวกและเพิ่มศักยภาพในการทำงานได้มากสักเท่าใด สิ่งเหล่านี้กลับมีข้อบกพร่องซ่อนอยู่ซึ่งอาจทำให้บุคคลที่ 3 เข้าถึงข้อมูลได้โดยไม่ตั้งใจ ดังนั้น ประเด็นที่น่าหนักใจประเด็นแรกสำหรับการประยุกต์เทคโนโลยีใหม่ คือ

 1. ปัญหาด้านความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง ซึ่งการเชื่อมต่อเข้าระบบเครือข่ายนั้นเปิดโอกาสให้ถูกโจมตีผ่านระบบได้
 2. เครื่องจักรโบราณ ต้องยอมรับว่าหลายครั้งเครื่องจักรในอุตสาหกรรมอาหารนั้นมีอายุการใช้งานที่ยาวนานเป็นผลจากผู้ประกอบการต้องการประหยัดเงินทุน ซึ่งเครื่องจักรสมัยใหม่มักมาพร้อมกับทางเลือกสำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายอยู่แล้ว สำหรับเครื่องเก่านั้นถือว่ามีความเป็นไปได้ในการติดตั้งเครื่องมือเสริมเพื่อให้ทำงานผ่านระบบเครือข่ายได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตั้งระบบควบคุมใหม่
 3. ขาดศักยภาพในการใช้งาน การขาดบุคลากรที่ตอบสนองต่อการใช้งานเทคโนโลยีและส่วนของงานซ่อมบำรุงรวมถึงส่วนให้บริการนั้นสามารถสร้างปัญหาให้ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารได้อย่างเจ็บปวด

เทรนด์กระบวนการแปรรูปอาหาร

จากกระแสตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปเริ่มต้นที่กลุ่มผู้บริโภคทำให้ผู้ประกอบการต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบตาม ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ในการผลิตที่ต้องการความฉับไว คุณภาพที่สูงกระบวนการผลิตที่สะอาดปลอดภัยมากขึ้น เพื่อเสริมศักยภพความสามารถในการแข่งขันของตัวเอง และในขณะที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทอย่างมากแรงงานกลับกลายเป็นภาคส่วนที่ลดปริมาณลงแต่เพิ่มความสำคัญและความสามารถมากขึ้นเพื่อสอดรับกับกระแสเทคโนโลยีที่เข้มข้น รวมถึงทิศทางการผลิตที่ปรับตัวอย่างรวดเร็ว

EXECUTIVE SUMMARY

Today, the changing trends of food got impact on entrepreneur greatly. For example, material’s quality, food safety that start since the beginning of production line. The consumer trends also focus on healthy food with convenience consuming, proper nutrient and informative label. This is an effect of middle class labor growth and caused the higher competition in the market through technology advancement such as automation and robotic investment. The manufacturers are concerning in cleaning process of machinery and tools as the most importance issues such as cleanliness and preventive maintenance which cause the part and vision system market expanding.

While the advancing technology, networking and automation are raising, these factors also brought the new aspect of problem with them too. The first one is security problem, particularly in networking. The second one is old machine problem which it couldn’t response to new system technology such as automation or networking. The last one is labor’s knowledge and efficiency of involving person, for example, the operator and maintenance sector who most control and service the band new system.


Source:

 • www.pmmi.org
 • https://goo.gl/7DAIxi
Modern Manufacturing on FacebookModern Manufacturing on Youtube
Modern Manufacturing
Web Admin
 
นำเสนอข่าวสารความรู้รอบด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต เพื่ออุตสาหกรรมไทยก้าวหน้าด้วยวิทยาการสมัยใหม่และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย