fbpx
Saturday, January 18Modern Manufacturing

เปิดตัวโครงการ LTM ลดใช้พลังงานอย่างเป็นระบบ

ส.อ.ท. จับมือ ส.กอท. เปิดตัวโครงการส่งเสริมระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง (LTM) หนุนผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีช่วยลดการใช้พลังงานอย่างเป็นระบบ


นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กล่าวว่า เป้าหมายของ โครงการส่งเสริมระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง (Logistics and Transport Management; LTM) เพื่อให้ผู้ประกอบการภาคขนส่งได้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นระบบ สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางดำเนินการประหยัดพลังงานได้ด้วยตนเองในอนาคต โดยกรมฯได้ตั้งเป้าจะมีผู้ประกอบการเข้าร่วมจำนวน 80 แห่ง ในระยะเวลา 12 เดือน (ธ.ค.61-พ.ย.62) ของโครงการจะสามารถประหยัดพลังงานได้ 5 ktoe หรือ เทียบเท่าน้ำมันดีเซลประมาณ 5,800,000 ลิตร ซึ่งโครงการนี้เน้นไปที่รถขนส่งขนาดใหญ่(รถสิบล้อ) และกรมฯยังเตรียมขยายโครงการไปยัง รถโดยสารสาธารณะ ในระยะต่อไปอีกด้วย

ด้านนายบวร วงศ์สินอุดม ประธานคณะกรรมการสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม ส.อ.ท. กล่าวว่า ปัจจุบันภาคขนส่งมีแนวโน้มการใช้พลังงานที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความผันผวนด้านราคาเชื้อเพลิง ทำให้ผู้ประกอบการขนส่งส่วนใหญ่ที่ยังไม่ปรับตัวเพื่อบริหารจัดการลดต้นทุนด้านพลังงานของตนเอง มีศักยภาพการแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ลดลง โดยเฉพาะการแข่งขันกับผู้ประกอบการข้ามชาติ สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) และกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้เห็นถึงปัญหา และความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่ง จึงส่งเสริมสนับสนุนให้มีโครงการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่งมาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้การอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นระบบ และสามารถนำระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่งไปใช้เป็นแนวทางการดำเนินการประหยัดได้ด้วยตนเอง ในการดำเนินโครงการฯ ได้มีการส่งผู้เชี่ยวชาญโครงการ เข้าให้คำปรึกษาแก่สถานประกอบการ 4 ครั้งต่อแห่ง โดยการเข้าให้คำปรึกษาจะแนะแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่งทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี, ด้านจัดการ, ด้านการขับขี่ และด้านการบริหารทีมงาน อีกทั้งผู้ประกอบการยังมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้ ระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง (TEMS) และ โปรแกรมบริหารจัดการขนส่งเพื่อการประหยัดพลังงาน (LTMA) ในการประเมินผลการประหยัดพลังงานอีกด้วย ทำให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการนั้น สามารถลดการใช้พลังงานในภาคขนส่งได้อย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับแผนอนุรักษ์พลังงานของกระทรวงพลังงาน และขยายผลให้เกิดการใช้พลังงานในภาคขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพได้

Kanokkarn .T