fbpx
Sunday, March 29Modern Manufacturing

โครงการ “การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี”

สถาบันยานยนต์ รับสมัครสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ การยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย “การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just In Time Manufacturing)” รับสมัครจำนวนจำกัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี

หัวข้อการดำเนินกิจกรรม

กิจกรรมออกแบบตามแนวทางและปรัชญาการผลิตของบริษัทโตโยต้า ด้วยระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้ที่การปฏิบัติในสถานประกอบการ เริ่มจากคัดเลือก Model Line เพื่อใช้เป็นกรณีศึกษาในการนำระบบการผลิตดังกล่าวไปปฏิบัติจริง ด้วยทีมงาน/บุคลากรในองค์กรที่ได้รับการคัดสรรมาอย่างเหมาะสมตามการทำงานที่เกี่ยวข้องกันทั้งระบบการผลิต เพื่อเป็นการวางรากฐานให้องค์กรสามารถนำสิ่งที่ได้รับ ไปขยายผลต่อไปในอนาคต โดยการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำคลอบคลุมทั้ง 4 ขั้นตอนของระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี/บริหารการผลิตแบบโตโยต้า ดังนี้

 1. การควบคุมสภาพหน้างาน (Work Site Control)
 2. การไหลอย่างต่อเนื่อง (Continuous Flow)
 3. งานมาตรฐาน (Standardized Work)
 4. ระบบดึง (Pull System)

รูปแบบการดำเนินการ

 • การฝึกอบรมภาคทฤษฏีและชุดจำลองการปฏิบัติงานจริง 9 Man-day/Phase
 • การให้คำปรึกษาแนะนำ ณ สถานประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม

เงื่อนไขและหลักเกณฑ์เข้าร่วมโครงการ

 1. ต้องเป็นสถานประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอุตสาหกรรมสนับสนุนหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและต้องเป็น SMEs ขนาดเล็ก/กลาง (ระดับ Tier 2 Tier 3 ลงไป) หากเป็นบริษัทร่วมทุนต่างประเทศ ฝ่ายไทยต้องถือหุ้นมากกว่า 60%
 2. ผู้บริหารสูงสุดมีความตั้งใจจริง และมุ่งมั่นในการพัฒนาสถานประกอบการของตนเองให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืนตามปรัชญาของการผลิตแบบทันเวลาพอดี (ระบบการผลิตแบบโตโยต้า)
 3. มีความสามารถในการรองรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นระหว่างการทำกิจกรรมทั้งหมด
 4. มีบุคลากร ทีมงานที่พร้อมที่จะเรียนรู้ และสามารถขับเคลื่อนให้กิจกรรมสามารถดำเนินไปได้ตลอดระยะเวลา 4 เดือน
 5. มีความพร้อมในเรื่องของสถานที่ในการสอนงานภาคปฏิบัติ ห้องประชุม และพื้นที่ในการสร้าง Model line
 6. สถานประกอบการต้องไม่อยู่ในกลุ่มกิจกรรม TCC (Toyota Co-operation Club)
 7. หากเกิดปัญหาระหว่างการดำเนินกิจกรรม อันเนื่องมาจากสถานประกอบการไม่มีความพร้อม หรือที่ปรึกษาไม่ได้รับความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรม สถาบันยานยนต์จะยุติการดำเนินกิจกรรม และดำเนินการติด Black List การเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ กับทางสถาบันยานยนต์ทันที

ช่วงเวลาการดำเนินกิจกรรม

 1. เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2561
 2. สำรวจความพร้อมของสถานประกอบการที่สมัครเข้าโครงการ
 3. ประกาศผลการคัดเลือก 1 มีนาคม 2561
 4. ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม เดือนมีนาคม – เดือนมิถุนายน 2561

ท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและส่งใบสมัครขอเข้าร่วมโครงการได้ที่
คุณกัญจน์รัศม์ เกิดทรัพย์ แผนกพัฒนาผู้ประกอบการ 
Tel: 02-712-2414 ext. 6709 Fax: 02-712-2415
E-mail: kancharas@thaiauto.or.th

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/news/news-detail.asp?news_id=4006

Jeeraporn T. on Email
Jeeraporn T.
นักข่าวสายอุตสาหกรรม ประจำกองบรรณาธิการ เว็บไซต์ MMThailand.com
พร้อมเกาะติดข่าวในแวดวงอุตสาหกรรม อาทิ ข่าวนโยบายภาครัฐ งานวิจัยใหม่ๆ ข่าวธุรกิจอุตสาหกรรม ข่าวโรงงานอุตสาหกรรม ข่าวเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องในวงการอุตสาหกรรม ฯลฯ