fbpx
Friday, August 14Modern Manufacturing

เมืองอัจฉริยะ ด้านพลังงาน ใน EEC

กนอ.จับมือ กฟผ. ศึกษาโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ด้านพลังงาน เล็งพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในอีอีซี ต้นแบบพัฒนาระบบการให้บริการพลังงานดิจิทัลแพลตฟอร์ม คาดแล้วเสร็จต้นปี 2563

นายอัฐพล จิรวัฒน์จรรยา รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) โครงการศึกษาและพัฒนา Smart City ด้านพลังงาน เพื่อร่วมกันในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม 4.0 ในรูปแบบ Smart City โดยพัฒนารูปแบบธุรกิจการให้บริการด้านพลังงานในพื้นที่ นิคมอุตสาหกรรมถือเป็นการยกระดับการให้บริการระบบสาธารณูปโภค ในนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี โดยคาดว่าผลการศึกษาจะแล้วเสร็จประมาณต้นปี 2563

สำหรับกรอบความร่วมมือในครั้งนี้กนอ.จะให้ความร่วมมือในการสนับสนุนข้อมูลด้านการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม และสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพื้นที่ และ กฟผ.จะร่วมมือในการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม ในด้านพลังงาน (Energy Digital Platform) เช่น การบริหารจัดการด้านพลังงาน (Energy Management System) การบริหารจัดการโหลด (Demand Response) การบริหารจัดการสินทรัพย์ (Asset Management) การบริหารจัดการรถยนต์ไฟฟ้า และสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Electric Vehicle) มาประยุกต์ใช้ในนิคมอุตสาหกรรม

อย่างไรก็ตามความร่วมมือนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยเป็นการร่วมมือศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนา Smart City ในนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่อีอีซีให้มีความทันสมัยมากขึ้น และร่วมกันพัฒนารูปแบบธุรกิจการให้บริการด้านพลังงาน ตลอดจนการผลักดันการใช้รถยนต์ไฟฟ้าและสถานีอัดประจุไฟฟ้า เพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ (CO2) ที่จะนำไปสู่การบริหารจัดการด้านต้นทุนการใช้พลังงานให้กับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ของ กนอ.และเป็นไปตามนโยบายThailand4.0 เพื่อการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานเกิดความยั่งยืนภายในประเทศต่อไป

Kanokkarn .T