fbpx
Saturday, July 11Modern Manufacturing

เร่งพัฒนา สินค้าโอทอป สู่มาตรฐาน มผช.

กระทรวงอุตสาหกรรม จับมือ กรมการพัฒนาชุมชน ต่อยอดสินค้า โอทอป ในชุมชนท่องเที่ยวโอทอป ตั้งเป้าพัฒนาสู่ มผช. ให้ได้ 10,000 ผลิตภัณฑ์ภายในปี 2562


นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้สั่งการมาที่ตน ให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ ดำเนินการสนับสนุนอย่างเร่งด่วน ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้ขอความร่วมมือให้กระทรวงอุตสาหกรรมดำเนินการต่อยอด นำผลิตภัณฑ์จากโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ 9 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ที่ได้รับการพัฒนาจากกรมการพัฒนาชุมชน ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืนของรัฐบาล เพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) โดยมีเป้าหมายดำเนินการให้ได้ 10,000 ผลิตภัณฑ์ ภายในปี 2562 แบ่งเป็น ผลิตภัณฑ์ประเภทสิ่งทอ 5,000 ผลิตภัณฑ์ และของใช้ ของประดับตกแต่ง ของที่ระลึก 5,000 ผลิตภัณฑ์

ขณะนี้ กระทรวงฯ อยู่ระหว่างดำเนินการออกใบขอรับการตรวจประเมินคุณภาพเบื้องต้น (มผช.ป) โดยกรมการพัฒนาชุมชนจะเป็นผู้รวบรวมรายงานผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ กรณีผลทดสอบเป็นไปตามมาตรฐาน มผช. ตลอดจนยืนยันสถานที่ผลิต รวมทั้งส่งเอกสารประกอบการยื่นคำขอ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ดำเนินการพิจารณาออกใบรับคำขอ มผช.ป. เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน กระทรวงอุตสาหกรรม และ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ทั้งสองหน่วยงานเห็นชอบร่วมกันในการทำงานที่ใกล้ชิดทั้งในส่วนกลางและในระดับพื้นที่ โดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จะขับเคลื่อนเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ในชุมชนท่องเที่ยว โอทอป นวัตวิถี จำนวน 10,000 ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ได้รับการรับรอง มผช. ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาการดำเนินการรวม 49 วันทำการ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ต่อไป

“การที่ผลิตภัณฑ์ชุมชนมีใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) จะเป็นข้อกําหนดด้านคุณภาพที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่เชื่อถือ เป็นที่ยอมรับ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด และสอดคล้องกับนโยบายโอทอป (OTOP) ที่เน้นการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค และเป็นการเชื่อมโยงให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนของไทยไปสู่ตลาดที่กว้างมากขึ้น ทั้งภายในและต่างประเทศ

ทั้งนี้ โครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นการดำเนินงานที่ตอบสนองให้วิสาหกิจชุมชนที่เป็นรากฐานสำคัญของระบบเศรษฐกิจไทย มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน จากการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยภูมิปัญญาชาวบ้าน และทรัพยากรท้องถิ่นต่างๆ ของไทย ให้มีมูลค่าเพิ่ม เป็นที่รู้จักและยอมรับในตลาดโลก ซึ่งสอดรับกับนโยบายรัฐบาลที่มุ่งมั่นยกระดับเอสเอ็มอี ให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

Kanokkarn .T