fbpx
Thursday, January 23Modern Manufacturing

เอกชนยื่น White Paper ให้นายกฯ ผลักดันแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 6 เรื่อง

สมาคมธนาคารไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาหอการค้าไทยเข้ายื่นเอกสาร White Paper ให้กับนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอแนะแนวทางสร้างศักยภาพในการแข่งขันของภาคเอกชนไทยเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562

คุณปรีดี ดาวฉาย ประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) และประธานสมาคมธนาคารไทย คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คุณกลินท์ สารสิน ประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมผู้บริหารทั้ง 3 สถาบัน เข้ายื่นสมุดปกขาว (White paper) ของ กกร. ให้กับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อให้นำไปเป็นข้อเสนอแนะต่อการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ การดำเนินงานร่วมกันระหว่างรัฐและเอกชน การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชน การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ การสนับสนุนโครงการของรัฐให้เกิดความต่อเนื่อง และการยกระดับความรู้และคุณภาพชีวิตของกำลังคน

6 ประเด็นที่ภาคเอกชนยื่นผลักดันแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ประกอบด้วย

  1. การเสริมสร้างความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนและเสนอให้มีการยกระดับ การทำงานของภาครัฐและเอกชน ในระดับต่างๆ
  2. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเอกชนยกระดับเอสเอ็มอี สินค้า บริการ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานสากล
  3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
  4. สนับสนุนโครงการสนับสนุนโครงการที่สำคัญของภาครัฐให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
  5. เสริมสร้างธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคม
  6. ยกระดับทักษะความรู้และคุณภาพชีวิตทรัพยากรมนุษย์

ที่มา:
Iec.fti.or.th

Thos
"I can't understand why people are frightened of new ideas. I'm frightened of the old ones"
John Milton Cage Jr.