fbpx
Saturday, January 16Modern Manufacturing

ไทย ชู มาตรฐานวีดิโอ รณรงค์วันมาตรฐานโลก

ไทย ชู มาตรฐานวีดิโอช่วยสร้างสรรค์โลกเป็นหัวข้อรณรงค์ วันมาตรฐานโลก 14 ตุลาคม ปีนี้ เนื่องจากเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงของประชาชนทั่วโลก สามารถเข้าถึงได้ง่าย


นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า วันที่ 14 ตุลาคม นอกจากจะเป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ทางการเมืองของประเทศไทยแล้ว วันนี้ยังเป็นวันมาตรฐานโลกที่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ต่างรำลึกถึงการก่อตั้งองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน หรือ ISO (International Organization for Standardization) ที่ประเทศผู้นำ 25 ประเทศ ได้ร่วมกันจัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นองค์กรกลางในการกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ หรือมาตรฐานโลก เพื่อขจัดปัญหาข้อโต้แย้งในเรื่องคุณภาพของสินค้าและบริการ สร้างความเป็นธรรมทางการค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนพัฒนาระบบงานมาตรฐาน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของโลก

ปัจจุบัน ISO มีสมาชิกทั้งสิ้น 164 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยด้วย โดยมีสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ. ในฐานะสถาบันมาตรฐานแห่งชาติ ทำหน้าที่เป็นผู้แทนประเทศไทย และร่วมดำเนินกิจกรรมด้านการมาตรฐานกับ ISO เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศ ในปีนี้ ISO ได้กำหนดหัวข้อรณรงค์ในเรื่อง มาตรฐานวีดิทัศน์สร้างสรรค์เวทีโลก (Video standards create a global stage) เนื่องจากปัจจุบันสื่อวีดิทัศน์หรือวีดิโอ เป็นสื่อที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงของประชาชนทั่วโลก สามารถเข้าถึงได้ง่าย และมีการนำไปใช้อย่างแพร่หลายในโซเชียลมีเดียต่างๆ ทั้ง ยูทูป เฟสบุค ทวิตเตอร์ และอินสตาแกรม เป็นต้น

ด้วยความก้าวล้ำทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทำให้มีการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์อย่างต่อเนื่อง ทั้งที่มีคุณภาพสูง และคุณภาพต่ำแตกต่างกันไป หาก ISO จัดทำมาตรฐานวิธีการจัดทำวีดิทัศน์เป็นมาตรฐานระหว่างประเทศ จะทำให้การจัดทำสื่อวีดิทัศน์มีคุณภาพมากขึ้น และช่วยให้ประเทศสมาชิกได้เพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมวีดิทัศน์ให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น มีความทันสมัยและทันต่อความต้องการของประชาชน ช่วยลดต้นทุนการผลิต สนับสนุนให้ตลาดวีดิทัศน์เจริญเติบโตยิ่งขึ้น รวมทั้งช่วยให้นักลงทุนมีความมั่นใจมากขึ้นที่จะลงทุนในโปรแกรมการใช้งานและบริการวีดิทัศน์ในรูปแบบใหม่ๆ อีกด้วย

สมอ. ในฐานะสมาชิก ISO ได้จัดกิจกรรมเพื่อร่วมรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของการมาตรฐานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และในปีนี้ได้จัดให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักด้านการมาตรฐาน เนื่องในวันมาตรฐานโลก โดยร่วมกับสมาคมมาตรฐานและคุณภาพแห่งประเทศไทย (สมคท.) จัดกิจกรรมวันมาตรฐานโลก ในวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.00-13.00 น. ซึ่งภายในงานจัดให้มีบรรยายพิเศษ การตอบปัญหาชิงรางวัล และประกวดวาดภาพ รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการมาตรฐานผ่านทางโซเชียลมีเดียของ สมอ. ทั้ง www.tisi.go.th, pr.tisi.go.th และ www.facebook.com/tisiofficial นอกจากนี้ ยังจัดให้มีนิทรรศการวันมาตรฐานโลก ณ ห้องโถง สมอ. เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปให้ตระหนักถึงความสำคัญของการมาตรฐานอีกด้วย

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Kanokkarn .T