fbpx
Thursday, January 21Modern Manufacturing

ไทย-ญี่ปุ่น ร่วมพัฒนาเกษตรแปรรูป-เครื่องเขินไทย

กระทรวงอุตสาหกรรม จับมือ จังหวัดวากายามะ ประเทศญี่ปุ่น พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเขิน และเกษตรแปรูปไทย หวังเพิ่มมูลค่าสินค้า พร้อมเตรียมจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และอนุรักษ์หัตถกรรมเครื่องเขิน จังหวัดเชียงใหม่ เดือน กันยายน นี้

เมื่อเร็วๆนี้ นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พร้อมคณะ เดินทางไปยังจังหวัดวากายามะ ประเทศญี่ปุ่น ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม กับจังหวัดวากายามะ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมของ 2 ประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมเครื่องเขิน และเตรียมจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และอนุรักษ์หัตถกรรมเครื่องเขิน ที่ จังหวัดเชียงใหม่ ในเดือนกันยายน นี้

นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น มีความสัมพันธ์อันดีในทุกระดับต่อกันมานานถึง 132 ปี โดยเฉพาะในภาคการค้าการลงทุน ซึ่งข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ระบุว่า ในไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2562 นี้ ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ยื่นขอรับการส่งเสริมเป็นอันดับที่ 1 ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนกว่า 26,800 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 20 ของจำนวนโครงการการลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด และญี่ปุ่นยังเป็นคู่ค้าอันดับ 2 ของไทย โดยมีมูลค่าการค้ากว่า 1.94 ล้านล้านบาท

ปัจจุบันได้มีความร่วมมือกับหลาย ๆ หน่วยงาน อาทิ ความร่วมมือกับกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น (Ministry of Economy, Trade and Industry หรือ METI) เพื่อส่งเสริมการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทยให้ไปสู่ Industry 4.0 ผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้กรอบแนวคิด Connected Industries

รวมถึงความร่วมมือกับรัฐบาลท้องถิ่น โดยในขณะนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมได้มีความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นแล้ว 20 แห่ง 21 ฉบับ รัฐบาลกลาง 4 แห่ง 6 ฉบับ หน่วยงานเอกชน 3 แห่ง 3 ฉบับ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมระหว่างกัน การสนับสนุนกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs การแลกเปลี่ยนข้อมูล แนวคิด การพัฒนาอุตสาหกรรมระหว่าง 2 ประเทศ

“การลงนาม MOU ในครั้งนี้ จะทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างกันในการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น และจะเป็นก้าวสำคัญต่อไปในอนาคตที่จะหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดวากายามะ และประเทศไทย เพื่อที่จะสร้างประโยชน์ในลักษณะ win – win ให้กับภาคอุตสาหกรรม ทั้ง 2 ฝ่ายต่อไป” นายพสุ กล่าว

ด้านนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กล่าวว่า หนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่กระทรวงอุตสาหกรรม มีแนวคิดที่จะร่วมมือกับจังหวัดวากายามะ คือ อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ได้รับมอบหมายให้ไปศึกษาดูงาน ณ บริษัท โชวะคะจูเอ็น ซึ่งเป็นบริษัทเกี่ยวกับการแปรรูปผลไม้แบบครบวงจร เพื่อศึกษาแนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร ตั้งแต่การเพาะปลูก การผลิต การแปรรูป ไปจนถึงการจัดจำหน่ายสินค้าในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิต ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมในการยืดอายุของผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมในการลดต้นทุน ระบบออโตเมชั่นในการลดระยะเวลาการทำงานในกระบวนการต่าง ๆ การใช้บิ๊กดาต้าเพื่อนำข้อมูลต่าง ๆ มาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ ที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งจะสามารถนำมาปรับใช้ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปของไทยได้ในอนาคต โดยจะสามารถช่วยสร้างโอกาสทางการตลาดและเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการไทย และที่สำคัญยังช่วยลดปัญหาสินค้าล้นตลาดและราคาตกต่ำ รวมถึงลดความเหลื่อมล้ำของเศรษฐกิจฐานรากด้วย

นอกจากนี้ คณะฯ ยังได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมจังหวัดวากายามะ เพื่อนำความรู้ที่ได้ มาปรับใช้ในการให้บริการของศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 (Industry Transformation Center 4.0 : ITC 4.0) ซึ่งมีการดำเนินการในลักษณะเดียวกัน รวมถึงยังได้เดินทางไปยังศูนย์อุตสาหกรรมเครื่องเขินโบราณแห่งคิชู เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการผลิต การออกแบบ และเทคนิคต่าง ๆ ในการผลิตเครื่องเขินของจังหวัดวากายามะ โดยจะนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และอนุรักษ์หัตถกรรมเครื่องเขิน ณ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทาง กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเตรียมจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวภายในเดือนกันยายน 2562 นี้

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Kanokkarn .T