Saturday, June 19Modern Manufacturing
×

ไทย ลงนาม IEA ร่วมพัฒนาแผนพลังงาน 8 ด้าน

กระทรวงพลังงาน ลงนามความร่วมมือแผนการดำเนินงานระหว่างกระทรวงพลังงานกับ IEA เพื่อพัฒนา 8 กรอบความร่วมมือ และการบริหารจัดการด้านพลังงานให้มั่นคง ยั่งยืน

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน ในฐานะหัวหน้าคณะกระทรวงพลังงานได้กล่าวในการร่วมประชุมระดับผู้นำด้านพลังงานของกลุ่มประเทศสมาชิกทบวงพลังงานระหว่างประเทศ (The International Energy Agency (IEA) Ministerial Meeting 2019) ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส วานนี้ (6 ธ.ค.62) เกี่ยวกับประเด็นนโยบายด้านการสร้างความยั่งยืนด้านพลังงานของไทยว่า ได้มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดในอนาคต โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม อาทิ เทคโนโลยีโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ การส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงพลังงานโดยสนับสนุนให้เกิดการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนในระดับชุมชน ​นอกจากนี้ ในฐานะประธานอาเซียนปี 2562 ไทยได้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันเป้าหมายด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในอาเซียน ผ่านกิจกรรม/โครงการต่างๆ อาทิ การศึกษาการควบรวมพลังงานทดแทนเข้าสู่โครงข่ายไฟฟ้าอาเซียน การพัฒนามาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องปรับอากาศในอาเซียน เป็นต้น ซึ่งโครงการเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจาก IEA เป็นอย่างดี

ในที่ประชุม ปลัดกระทรวงพลังงาน ได้เน้นย้ำถึงการให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาภาคพลังงานร่วมกับ IEA และการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับ IEA ในอนาคต โดยไทยมีความพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ ร่วมกับ IEA เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและพลังงานเพื่อความยั่งยืนร่วมกันในอนาคต

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ได้หารือร่วมกันระหว่างผู้นำด้านพลังงานระดับสูงในประเด็นสำคัญระดับโลกด้านพลังงาน อาทิ แนวทางการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ซึ่งรวมไปถึงการขยายตัวของตลาด LNG ในอนาคต แนวทางการส่งเสริมให้เกิดระบบพลังงานที่ทันสมัย เป็นธรรมและยั่งยืน รวมทั้งหารือแนวทาง การกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก IEA และการขยายความร่วมมือกับประเทศพันธมิตรต่างๆ อย่างกว้างขวาง

นอกจากนี้ นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน และ ดร. Fatih Birol ผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศ ได้ลงนามร่วมกันในแผนการดำเนินงานระหว่างกระทรวงพลังงานกับทบวงการพลังงานระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2563-2564 (Joint Work Programme between the Ministry of Energy of the Kingdom of Thailand and the International Energy Agency 2020-2021) ซึ่งแผนการดำเนินงานดังกล่าวเป็นกรอบและแนวทางความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างกระทรวงพลังงานกับทบวงการพลังงานระหว่างประเทศระหว่างปี พ.ศ. 2563-2564

ทั้งนี้ แผนการดำเนินงานจะประกอบไปด้วยความร่วมมือในประเด็น 8 ด้าน ดังนี้

1) ข้อมูลและสถิติพลังงาน

2) ความมั่นคงทางพลังงานและการรองรับสภาวะฉุกเฉินทางพลังงา

3) การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

4) พลังงานไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน

5) เทคโนโลยีพลังงานสะอาด

6) ก​ารทบทวนนโยบายพลังงานและการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร

7) การเยือนระดับสูง

8) การมีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ ของทบวงการพลังงานระหว่างประเท

“กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในการพัฒนาด้านพลังงานและการบริหารจัดการด้านพลังงานของประเทศให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป”ปลัดกระทรวงพลังงานกล่าว

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.
READ MORE
×