fbpx
Sunday, July 12Modern Manufacturing

10 ประเทศที่มีสภาพแวดล้อมสำหรับนวัตกรรมงานอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม

การใช้งานเทรนด์ นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น AI, IIoT หรือหุ่นยนต์อุตสาหกรรมทั้งหลายจำเป็นจะต้องมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อใช้งานสิ่งเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ว่าจะด้านความปลอดภัย Productivity หรือศักยภาพแรงงานที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานในสภาวะแวดล้อมที่ต้องมีทักษะครอบคลุมในกระบวนการอุตสาหกรรม

จากรายงาน THE AUTOMATION READINESS INDEX ของ THE ECONOMIST นั้นแสดงให้เห็นถึงหลากหลายมิติความพร้อมที่จำเป็นต่อการใช้งานเทคโนโลยีอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นนโยบายด้านแรงงาน การศึกษา รวมถึงสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการใช้งาน อาทิ โครงสร้างพื้นฐานอาคาร โครงสร้างเศรษฐกิจ ระบบเครือข่าย โดยได้มีการจัดอันดับและคะแนนไว้สำหรับประเทศที่มีความพร้อมสำหรับสภาพแวดล้อมอันเอื้อต่อการใช้นวัตกรรม ดังนี้

1ญี่ปุ่น94.6
2เกาหลีใต้93.9
3เยอรมนี93.8
4ฝรั่งเศส91.3
5สิงคโปร์86.5
6สหราชอาณาจักร84.2
7ออสเตรเลีย83.4
8แคนาดา83.0
9สหรัฐอเมริกา83.0
10สาธารณรัฐประชาชนจีน80.7

สำหรับค่าเฉลี่ยจากรายงานซึ่งทั้งหมดมี 25 ประเทศนั้นมีค่าความพร้อมสำหรับสภาพแวดล้อมการใช้งานนวัตกรรมอยู่ที่ 69.9 นอกเหนือจากสิงคโปร์และจีนแล้ว ประเทศมาเลเชีย อินโดนีเชีย อินเดีย และเวียตนามยังติดอยู่ในรายชื่อเหล่านี้ด้วยเช่นกัน

ที่มา:

Automationreadiness.eiu.com

Thos
"I can't understand why people are frightened of new ideas. I'm frightened of the old ones"
John Milton Cage Jr.