fbpx
Wednesday, January 27Modern Manufacturing

20 วันรู้ผลอนุมัติ สินเชื่อ SME โตไวไทยยั่งยืน

กสอ.เผย สินเชื่อ SME โตไว ไทยยั่งยืน ปรับลดขั้นตอนขออนุมัติ 20 วันรู้ผล เน้นช่วย SME กลุ่มเกษตรอุตสาหกรรมและธุรกิจอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เข้าถึงแหล่งเงินทุน สู้ศึกสงครามการค้า 

นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(กสอ.)

นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(กสอ.) กล่าวว่า ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม ได้เปิดตัวโครงการสินเชื่อ SMEโตไว ไทยยั่งยืน ภายใต้ กองทุนพัฒนา เอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ วงเงิน 3,000 ล้านบาท เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้กู้รายใหม่ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อนำเงินไปลงทุน ขยาย และปรับปรุงกิจการ อีกทั้งยังสามารถนำมาเป็นเงินทุนหมุนเวียนได้ด้วย ในเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 50 ของวงเงินอนุมัติ แต่ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท

สำหรับคุณสมบัติของผู้กู้ที่อยู่ในข่ายที่จะได้รับการสนับสนุนด้านสินเชื่อ ต้องเป็นเอสเอ็มอีที่มีศักยภาพ ภาคการผลิตสินค้า หรือการให้บริการ ภาคการค้าปลีกหรือการค้าส่ง เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย เฉพาะที่เป็นบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ซึ่งประกอบธุรกิจในกลุ่มดังนี้

1) กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ธุรกิจเกษตรแปรรูปประเภทอาหาร และไม่ใช่อาหาร2) กลุ่มผู้ผลิต หรือผู้ออกแบบ ธุรกิจอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ได้แก่ ธุรกิจเพื่อสุขภาพ ธุรกิจภาพยนตร์ วีดีทัศน์ และทัศนศิลป์ ธุรกิจการกระจายเสียงและดนตรี ธุรกิจแฟชั่นเช่น สิ่งทอ เครื่องหนัง อัญมณีและเครื่องประดับ ธุรกิจการโฆษณา และธุรกิจซอฟต์แวร์และ

3) ธุรกิจที่จะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงกิจการ เช่น เครื่องมือ เครื่องจักรอุปกรณ์ที่ควบคุมด้วยระบบซอฟต์แวร์ หรือ ระบบอัตโนมัติ เป็นต้น

สำหรับโครงการสินเชื่อ SMEโตไว ไทยยั่งยืน ภายใต้ กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือให้เอสเอ็มอีปรับตัวเข้าสู่ยุค 4.0ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยมีการขยายกลุ่มเป้าหมายเอสเอ็มอีที่หลากหลายขึ้น จากเดิมเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา จะเน้นเอสเอ็มอีที่อยู่ในกลุ่ม S-Curve ขณะที่ในปีงบประมาณพ.ศ.2563 นี้ จะเปิดโอกาสให้ผู้กู้ในกลุ่มที่หลากหลายขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ รวมถึงผู้ประกอบการที่ต้องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงกิจการ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนและพัฒนาเอสเอ็มอีเปลี่ยนผ่านสู่ยุค 4.0

ทั้งนี้ ผู้กู้ต้องไม่อยู่ระหว่างการได้รับความช่วยเหลือด้านการเงิน จากกองทุนหมุนเวียนที่ได้ดำเนินการอยู่แล้ว อาทิ กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมในโครงการเงินทุน พลิกฟื้นวิสาหกิจขนาดย่อม กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมในการดำเนินการ ตามมาตรการฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเงินทุนหมุนเวียน เพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว และหัตถกรรมไทยสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐโครงการฟื้นฟูและเสริมศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสำหรับ SMEs-คนตัวเล็ก และโครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย ผ่านกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

นอกจากการขยายกลุ่มเป้าหมายปล่อยสินเชื่อแล้วทางกองทุนฯ ยังมีการปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงานให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทั้งกระบวนการคัดกรอง วิเคราะห์ และอนุมัติสินเชื่อ จากเดิมที่ต้องใช้เวลานาน3 เดือน จะเหลือประมาณ 20 วันทำการเท่านั้น โดยสามารถกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 3ล้านบาท ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 7 ปี ปลอดชำระคืนเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 1 ปี

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Modern Manufacturing on FacebookModern Manufacturing on Youtube
Modern Manufacturing
Web Admin
 
นำเสนอข่าวสารความรู้รอบด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต เพื่ออุตสาหกรรมไทยก้าวหน้าด้วยวิทยาการสมัยใหม่และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย