fbpx
Monday, March 1Modern Manufacturing

3 พัมธมิตร ร่วมพัฒนา โซลาร์ รูฟท็อป ปั๊ม ปตท.

โออาร์ – พีอีเอ – จีพีเอสซี ร่วมพัฒนาผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ภายในสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น และร้าน คาเฟ่ อเมซอน ส่งเสริมพลังงานสะอาด สร้างประโยชน์ต่อสังคม

นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (พีอีเอ) 
นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท  ปตท.  น้ำมันและการค้าปลีก  จำกัด  (มหาชน) (โออาร์)   
และนายชวลิต  ทิพพาวนิช  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่   บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (จีพีเอสซี)

นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (พีอีเอ)  นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท  ปตท.  น้ำมันและการค้าปลีก  จำกัด  (มหาชน) (โออาร์)    และนายชวลิต  ทิพพาวนิช  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่   บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (จีพีเอสซี) ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อศึกษาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และระบบบริหารจัดการพลังงานทดแทนในรูปแบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) ภายในสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น และร้าน คาเฟ่ อเมซอน เพื่อร่วมพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ การบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด เพื่อเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์นางสาวจิราพร กล่าวว่า เนื่องจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาด ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะขณะผลิตไฟฟ้า และช่วยลดภาวะโลกร้อน โออาร์ จึงได้คัดเลือกสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น และร้าน คาเฟ่ อเมซอน เพื่อเป็นสถานที่ต้นแบบให้ร่วมศึกษา ติดตั้งระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ โซลาร์ รูฟท็อป (Solar Rooftop) และระบบกักเก็บพลังงาน ซึ่งหากเป็นไปตามเป้าหมายที่วางร่วมกันไว้ จะขยายผลการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป

ด้านนายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พีอีเอ เปิดเผยว่า พีอีเอ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และยังคำนึงถึงคุณภาพและประสิทธิภาพในการผลิต จึงได้คิดค้นดิจิทัลแพลตฟอร์มด้านพลังงานเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการติดตั้งระบบ โซลาร์ รูฟท็อป ให้มีความปลอดภัยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยร่วมมือกับ โออาร์  ในการติดตั้ง  โซลาร์  รูฟท็อป  ผ่านโครงการ พีอีเอ โซลาร์ ฮีโร่ แอปพลิเคชัน  (PEA Solar Hero Application)   ภายในสถานีบริการน้ำมัน  พีทีที  สเตชั่น  พร้อมทั้งร่วมมือกับ จีพีเอสซี ในการศึกษาและพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และดิจิทัลแพลตฟอร์มในพื้นที่ดังกล่าว     ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะสามารถทำให้ พีอีเอ ให้บริการด้านพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นการนำระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มมาใช้เพื่อสร้างประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืน

ขณะที่ นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จีพีเอสซี  กล่าวว่า ความร่วมมือในการพัฒนาศึกษาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์     และระบบบริหารจัดการพลังงานทดแทนในรูปแบบดิจิทัลแพลตฟอร์มภายในสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น และร้าน คาเฟ่ อเมซอน เป็นโครงการที่สำคัญในการพัฒนาธุรกิจสมาร์ท เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่น (Smart Energy Solution) ของ จีพีเอสซี

นอกจากการติดตั้งระบบโซลาร์ รูฟท็อปให้สอดรับกับความต้องการใช้ไฟฟ้าของแต่ละสถานีบริการน้ำมันฯ  แล้ว  ยังมีการติดตั้งระบบ เอนเนอร์ยี่ สตอเรจ (Energy Storage System: ESS)  และเทคโนโลยีสมาร์ท  เอนเนอร์ยี่ แมเนจเม้นท์ ซิสเต็มส์ (Smart Energy Management System) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า ที่จะเป็นประโยชน์กับทั้งผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันการพัฒนาด้านเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน (ESS)  ของ จีพีเอสซี ได้ผ่านกระบวนการพิสูจน์ เพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ ความร่วมมือดังกล่าว ถือเป็นการแสดงศักยภาพและนำจุดเด่นของแต่ละบริษัทมาต่อยอดร่วมกัน ซึ่งหากเป็นไปตามแนวทางที่วางไว้และสามารถขยายผลไปยังสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น และร้าน คาเฟ่ อเมซอน ของ โออาร์ ที่มีสาขาจำนวนมากทั่วประเทศ จะเป็นโครงการต้นแบบให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และก่อให้เกิดประโยชน์ให้กับประเทศให้กับวงกว้างได้ต่อไป

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.