fbpx
Sunday, February 23Modern Manufacturing

3 ปัจจัยสำคัญหนุนความปลอดภัยแรงงาน


ความปลอดภัยในการทำงานถือเป็นประเด็นที่มีความสำคัญสูงที่สุด การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานไม่ใช่เรื่องยุ่งยากแต่เป็นเรื่องของความเข้าใจ MM Thailand นำคลิปจากกระทรวงแรงงานประเทศสหรัฐอเมริกาที่นำเสนอแนวคิดสำหรับดำเนินการด้านความปลอดภัยให้ประสบผลสำเร็จ
โดยปัจจัย 3 ประการในการผลักดันนโยบายความปลอดภัยให้เกิดขึ้นได้อย่างมีคุณภาพ ได้แก่
1. Management Leadership (ความสามารถในการบริหารจัดการ)
การตั้งเป้ามาตรฐานความปลอดภัยให้อยู่ในระดับสูง มีการบังคับใช้อย่างจริงจังและต่อเนื่องทำให้สามารถผลักดันนโยบายความปลอดภัยให้เป็นจริงขึ้นมาได้
2. Worker Participation (ให้พนักงานมีส่วนร่วม)
การทำงานร่วมกับระดับปฏิบัติการในพื้นที่จะทำให้เห็นถึงปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริง ทั้งยังอาสัยประสบการณ์ ความสามารถ และคำแนะนำ เพื่อหาทางออกให้กับปัญหาหรือความเสี่ยงของการทำงานภายใต้เงื่อนไขของพื้นที่นั้นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. Finding and Fixing Hazard (ปฏิบัติการค้นหาและแก้ไข)
การวางระบบที่เอื้อต่อการตรวจสอบและจัดการกับปัญหาได้อย่างรวดเร็วเป็นสิ่งจำเป็นในการป้องกันและแก้ไขปัญหา นอกจากนี้การมีขั้นตอนการแก้ปัญหาที่ชัดเจนและครอบคลุมสามารถควบคุมการขยายตัวของปัญหาซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อทั้งสุขภาพ ความปลอดภัย และกระบวนการผลิตได้อีกด้วย

การวางแผนปฏิบัติงานโดยยึดปัจจัยเหล่านี้เป็นโครงสร้างหลักสามารถลดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอาการบาดเจ็บ ลดต้นทุน สร้างความสบายใจกับผู้ปฏิบัติงานทั้งยังเพิ่มผลผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติงานในโรงงานที่มีแรงงานจำนวนมากโอกาสเกิดความผิดพลาดเพิ่มมากขึ้นตามเช่นกัน การวางแผนและนโยบายให้ชัดเจนและรัดกุมสามารถสนับสนุนการทำงานและลดทอนความสูญเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Thos
"I can't understand why people are frightened of new ideas. I'm frightened of the old ones"
John Milton Cage Jr.