fbpx
Tuesday, September 22Modern Manufacturing

4 หน่วยงาน จัดงานวันรับรองระบบงานโลก

สมอ.ร่วมกับหน่วยงานรับรอง จัดงานวันรับรองระบบงานโลก ภายใต้หัวข้อ “Accreditation Adding Value to Supply Chains” สร้างโอกาสการแข่งขันใน Supply Chains ในตลาดระดับโลก

นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม, กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จัดงานวันรับรองระบบงานโลก ประจำปี 2562 รณรงค์ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการตรวจสอบและรับรอง การรับรองระบบงาน และมาตรวิทยา ส่งเสริมผู้ประกอบการสร้างมูลค่าและโอกาสการแข่งขันใน Supply Chains ด้วยการรับรองระบบงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันในตลาดระดับโลก

ทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมให้ความสำคัญกับกิจกรรมด้านการรับรองระบบงานและมาตรวิทยา ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของระบบการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่ช่วยอำนวยประโยชน์ให้เกิดคุณภาพ สร้างความเชื่อมั่นในสินค้า บริการ และการบริหารจัดการของภาคอุตสาหกรรมที่มุ่งสู่สมดุล ในเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ในฐานะผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมเป็นสมาชิกความตกลงร่วมการรับรองระบบงานขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน (International Accreditation Forum – IAF) และองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการประสานงานการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ (International Laboratory Accreditation Cooperation – ILAC)

ส่งผลให้การรับรองระบบงาน หน่วยรับรอง (Certification bodies) หน่วยตรวจ (Inspection bodies) และห้องปฏิบัติการของไทยเป็นที่เชื่อถือและยอมรับจากนานาประเทศ เป็นประโยชน์ต่อการค้าระหว่างประเทศ เนื่องจากเศรษฐกิจประเทศไทยพึ่งพิงการส่งออกเป็นสำคัญ การรับรองระบบงานและการเจรจาทำความตกลงให้เกิดการยอมรับร่วม (Mutual Recognition Agreement : MRA) กับประเทศคู่ค้า รวมถึงการทำเขตการค้าเสรี (Free Trade Agreement – FTA) กับต่างประเทศ จึงเป็นการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันของสินค้าและบริการของไทยในตลาดโลก

ด้านนายวันชัย พนมชัย เลขาธิการ สมอ. กล่าวเพิ่มเติมว่า IAF และ ILAC ได้กำหนดให้วันที่ 9 มิถุนายน ของทุกปีเป็น “วันรับรองระบบงานโลก (World Accreditation Day)” ตั้งแต่ปี 2551 เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการรับรองระบบงาน และขอความร่วมมือประเทศสมาชิกร่วมกันรณรงค์และส่งเสริมกิจกรรมด้านการรับรองระบบงาน ในวันดังกล่าวตามหัวข้อที่ IAF และ ILAC กำหนดขึ้นในแต่ละปี โดยในปีนี้ได้กำหนดหัวข้อในการรณรงค์ คือ “การสร้างโอกาสการแข่งขันใน Supply Chains ด้วยการรับรองระบบงาน” (Accreditation Adding Value to Supply Chains)

ซึ่งปัจจุบันห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chains) มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม เพราะห่วงโซ่อุปทาน คือ กิจกรรมที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ จนกระทั่งสินค้าส่งถึงมือลูกค้า โดยมุ่งที่จะลดต้นทุนรวมและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการอันนำมาซึ่งความสามารถในการแข่งขันที่เหนือกว่า ทั้งนี้ภารกิจสำคัญของห่วงโซ่อุปทานจะมุ่งให้ลูกค้าเกิดความพอใจสูงสุด โดยเน้นในเรื่องประสิทธิผลเชิงต้นทุน และผลตอบแทนทางธุรกิจ มาตรฐานและการตรวจสอบการรับรองระบบงาน และมาตรวิทยา (การวัด การวิเคราะห์ การทดสอบ) จึงเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่สามารถนำไปใช้สนับสนุนและสร้างโอกาสการแข่งขันในห่วงโซ่อุปทานได้

Kanokkarn .T