fbpx
Friday, January 22Modern Manufacturing

รู้หรือไม่? 5 ประเทศที่มีการลงทุนใน EEC มากที่สุดมีประเทศใดบ้าง?

จากข้อมูลธุรกิจในพื้นที่การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก Eastern Economic Corridor (EEC) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบว่าการลงทุนของต่างชาติในนิติบุคคลที่จัดต้ังในไทยมีมูลค่าทั้งส้ิน 737,011.98 ล้านบาท คิดเป็น 39.21% ของมูลค่าทุน ท้ังหมด

มูลค่าการถือหุ้นของชาวต่างชาติในนิติบุคคลท่ีจัดตั้งในไทย 5 อันดับแรก ที่มีการลงทุนมากที่สุด ได้แก่

1. ญี่ปุ่น สัดส่วนการลงทุนคิดเป็น 49.65% หรือมีมูลค่า 365,923.65 ล้านบาท2. จีน สัดส่วนการลงทุนคิดเป็น 8.45% หรือมีมูลค่า 62,269.49 ล้านบาท

3. สิงคโปร์ สัดส่วนการลงทุนคิดเป็น 5.72% หรือมีมูลค่า 42,140.08 ล้านบาท

4. สหรัฐอเมริกา สัดส่วนการลงทุนคิดเป็น 3.78% หรือมีมูลค่า 27,827.61 ล้านบาท

5. เกาหลีใต้ สัดส่วนการลงทุนคิดเป็น 2.86% หรือมีมูลค่า 21,056.61 ล้านบาท

สัดส่วนการลงทุนจากต่างชาติในนิติบุคคลที่จัดต้ังในไทย แบ่งตาม จังหวัด โดยมีการลงทุนในจังหวัดระยองสูงสุด 399,389.60 ล้านบาท ชลบุรี 266,457.87 ล้านบาท และฉะเชิงเทรา 71,164.51 ล้านบาท

โดยส่วนใหญ่ในพื้นท่ี EEC มีการประกอบธุรกิจบริการ คิดเป็น 60.49%และเป็นธุรกิจ SMEs คิดเป็น 98.15% หรือ 68,056 ราย ในขณัที่ผู้ประกอบการรายใหญ่มีอยู่เพียง 1.85% หรือ 1,283 รายเท่านั้น

จะเห็นได้ว่าประเทศญี่ปุ่นมีสัดส่วนการลงทุนในพื้นที่ EEC มากที่สุดทิ้งห่างสหรัฐอเมริกาและจีน ในขณะที่ประเทศสิงคโปร์กลับมีสัดส่วนการลงทุนที่สูงกว่าสหรัฐอเมริกาด้วยซ้ำ ทำให้เห็นว่าแม้สหรัฐอเมริกาจะพยายามเข้ามามีบทบาทการลงทุนในประเทศไทยแต่ในความเป็นจริงแล้วญี่ปุ่น จีน และสิงคโปร์ คือ Top 3 สำหรับการลงทุนในไทยโดยเฉพาะพื้นที่ EEC ที่ภาครัฐหมายมั่นปั้นให้เป็นดาวดวงใหม่…

ที่มา:
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Thos
"I can't understand why people are frightened of new ideas. I'm frightened of the old ones"
John Milton Cage Jr.