fbpx
Sunday, February 23Modern Manufacturing

5 เทรนด์สำคัญสำหรับการขนส่งและโลจิสติกส์จาก PWC

Pwc บริษัทที่ปรึกษาชั้นแนวหน้าได้ทำการสำรวจ CEO จากบริษัทขนส่งและโลจิสติกส์ชั้นนำเกี่ยวกับเทรนด์และการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มธุรกิจที่สำคัญในปี 2019 ซึ่งมี Digitalization เป็นตัวแปรสำคัญ“กว่า 68% ของ CEO บริษัทด้านการขนส่งและโลจิสติกส์คาดากรร์ถึงการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีสำคัญของการผลิตและด้านบริการจะก่อให้เกิด Disruption หรือการก่อกวนกับธุรกิจของพวกเขา” ผลสำรวจจาก Pwc

ปัจจุบันการขนส่งและโลจิสติกส์นั้นมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาจทำให้มองเห็นภาพของการลงทุนระยะสั้นและระยะยาวได้ไม่ชัดเจนนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยที่มีปัจจัยเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา ในขณะเดียวกันทั่วโลกเกิดความเปลี่ยนแปลงตามเทรนด์ที่น่าสนใจในสายของการขนส่งและโลจิสติกส์ ดังนี้

1. Digitalization

การมาถึงของกระแสคลื่นความเปลี่ยนดิจิทัลนั้นเป็นสิ่งที่ถาโถมเข้ามาหาทุกวงกร ก่อให้เกิดการ Disruption กันอย่างทั่วถึง ผลกระทบของมันไม่ได้มีแต่เพียงการส่งข้อมูลเบื้องต้นหรือใช้สื่อสารแบบพื้นฐาน หรือแม้กระทั่งการจำกัดการใช้งาน ERP ในพื้นที่ปฏิบัติงานอีกต่อไป Digitalization ยังก่อให้เกิดโมเดลธุรกิจแบบใหม่ การทำงานแบบใหม่ ซึ่งรวมถึงการผสมผสานการทำงานข้ามห่วงโซ่มูลค่าอีกด้วย

“54% ของผู้ตอบแบบสอบถาม (PwC Global Digital IQ Survey 2017) คาดว่า Digitalization จะช่วยเพิ่มมูลค่าของรายรับ”

โดยผลกระทบพื้นฐานของ Digitalization ได้แก่

 • ทำให้กระบวนการต่าง ๆ มีความเรียบง่ายมากขึ้น
 • ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการ สินค้า รวมถึงโมเดลธุรกิจ
 • ลดช่องว่างของทักษะลงได้

2. การเปลี่ยนแปลงในการค้าระดับนานาชาติ

การเพิ่มขึ้นของกิจกรรมที่มาจากการค้าในระดับนานาชาตินั้นสามารถพบเห็นได้อย่างชัดเจน เช่น จำนวนเที่ยวรถไฟสำหรับขนส่งจากสหภาพยุโรปไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน จาก 17 เที่ยวในปี 2011 เป็น 3673 เที่ยวในปี 2017 การเพิ่มขึ้นของการค้าระหว่างจีนและสหภาพยุโรปนั้นนำมาซึ่งการลงทุนในเส้นทางที่ผ่านรวมถึงระบบขนส่งภาคพื้นดิน ซึ่งสิ่งที่ผลักดันการเปลี่ยนแปลงยกระดับการค้านานาชาติ ได้แก่

 • ข้อตกลงด้านพื้นที่การค้าเสรี
 • ปัญหาด้านสงครามการค้าและกำแพงการค้าซึ่งเป็นผลจากการถูกควบคุม
 • ธุรกิจการขนส่งในรูปแบบ Globalization
 • การพัฒนาของโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะระบบรางและถนน

3. Software ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ

Software ที่มีส่วนผลักดันในการเปลี่ยนแผลงกระบวนการนั้นจะเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงหลังจากนี้ สร้างผลลัพธ์ที่ดีให้กับธุรกิจในวงกว้าง แต่สถานะในปัจจุบันยังคงต้องหาช่องทางเพื่อให้เทรนด์นี้เข้าสู่กระแสหลัก วิวัฒนาการของความก้าวหน้าเหล่านี้มีพื้นฐานมาจากเทคโนโลยีกลุ่ม AI, IoT, Big Data และ Blockchain โดยโซลูชันที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ได้แก่

 • ระบบขนส่งอัจฉริยะ (Intelligent Transport System)
 • ระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติ (Robotic Process Automation)
 • โซลูชันสำหรับการคาดการณ์ เช่น การซ่อมบำรุง
 • Blockchain และเทคโนโลยีที่เกีย่วข้อง
 • โซลูชันปัญญหาประดิษฐ์ (AI Solution)

4. ความเปลี่ยนแปลงของตลาดภายในประเทศ

การเติบโตของตลาดภายในประเทศนั้นมีแนวโน้มเติบโตขึ้นในทางที่ดีตามการคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจ มีการพัฒนา eCommerce และ Sahring Economy (เศรษฐกิจแบบแบ่งปัน) โซลูชันสำหรับพื้นที่นี้ถูกผลักดันโดยการเปลี่ยนแปลงความคาดหวังของผู้บริโภคและสังคมผู้สูงอายุ จากการเติบโตของตลาดออนไลน์ทำให้เกิดความเป็นไปได้ใหม่ ๆ รวมถึงการแบ่งปันทรัพยากร โดยมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 • แบรนด์ชั้นนำมองตื่นตัวและลงมาเล่นกับตลาดออนไลน์
 • ธุรกิจ eCommerce ลงทุนในด้านโลจิสติกส์
 • บริษัทที่เป็นพันธมิตรทางเศรษฐกิจ (CEP) ออกแบบโซลูชันแบบ Tailor-Made (ช่างตัดเสื้อ) สำหรับ eCommerce
 • Sharing Economy
 • เกิดการรวมตัวของโลจิสติกส์

5. เครื่องจักรผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการ

ศักยภาพของเครื่องจักรที่ผลักดันหัวใจของกระบวนการนั้นสร้างความเปลี่ยนแปลงทั้งภาคการขนส่งและการบริการโลจิสติกส์ โซลูชันในส่วนนี้จำเป็นต้องได้รับการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่และการดำเนินการต่าง ๆ ที่ต้องผ่านความคิดความใส่ใจ ศักยภาพของการเติบโตทางเทคโนโลยีนั้นนำมาซึ่งโซลูชันสำหรับการขนส่งและโลจิสติกส์ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มศักยภาพ ออโตเมชันที่สามารถแก้ไขปัญหาคอขวดของกระบวนการทั้งหลาย รวมทั้งออกแบบบริการใหม่ ๆ ซึ่งปัจจัยสำคัญมีดังนี้

 • การใช้งานหุ่นยนต์
 • ยานยนต์หรือพาหนะไฟฟ้า
 • อุปกรณ์ AR และ MR
 • ระบบรางความเร็วสูง
 • ยกระดับการขนส่งแบบ Last Mile

ผู้เล่นสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในยุคนี้และหลังจากนี้ คือ เทคโนโลยีดิจิทัล ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงและ Disruption ในทุกวงการ ซึ่งภาคการขนส่งและโลจิสติกส์เองมีพื้นที่อีกมากมายให้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามามีส่วนร่วมโดยเฉพาะเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์อัตโนมัติที่จะช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีศักยภาพ รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถการดำเนินการที่โปร่งใสและคาดการณ์ได้

ที่มา:

Pwc.pl

Thos
"I can't understand why people are frightened of new ideas. I'm frightened of the old ones"
John Milton Cage Jr.