fbpx
Friday, January 22Modern Manufacturing

รู้จักกับ 6 อาชีพใหม่ภายในปี 2040

เทคโนโลยีเกิดใหม่ เช่น หุ่นยนต์ VR หรือ AI ที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในปัจจุบันนี้สามารถต่อยอดกลายเป็นอาชีพใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ ซึ่งจะเป็นการประยุกต์ศาสตร์หลากหลายแขนงเข้าด้วยกันมากกว่าทักษะที่เป็นเลิศเฉพาะทางเดี่ยว ๆ เหมือนที่ผ่านมาในช่วงหลายปีก่อนหน้านี้

จากข้อมูลของ BAE Systems พบว่าคนรุ่นใหม่กว่า 47% (ช่วงอายุระหว่าง 16-24 ปี) เชื่อว่าวันหนึ่งพวกเขาจะต้องทำงานในตำแผน่งที่ยังไม่เกิดขึ้นในตอนนี้ และมีเพียง 18% เท่านั้นที่คิดว่าตัวเองมีทักษะที่เพียงพอสำหรับอาชีพในอนาคตเหล่านี้ที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยอีก 74% รู้สึกว่าตัวเองนั้นไม่มีข้อมูลเพียงพอเกี่ยวกับอาชีพที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

จากข้อมูลเหล่านี้ยังพบอีกว่าคนหนุ่มสาวกว่า 70% ต้องการการชี้แนะเกี่ยวกับทักษะที่จะเป็นที่ต้องการในอีก 20 ปีข้างหน้าเพื่อช่วยให้ตัดสินใจเกี่ยวกับการศึกษาและเส้นทางอาชีพในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ BAE Systems ได้พยายามคาดการณ์อาชีพในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นได้ในปี 2040 เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเตรียมพร้อมทักษะที่เหมาะสมเทคโนโลยี AI, VR และหุ่นยนต์นั้นถือเป็นเทคโนโลยีเกิดใหม่ที่ถูกระบุว่าเกี่ยวข้องกับอาชีพชั้นแนวหน้าในอนาคต ซึ่งมีการใช้งานหุ่นยนต์ การออกแบบกราฟฟิค และผสมผสานกับปรัชญาแนวคิดใหม่ๆ โดย BAE Systems ได้เสนออาชีพในอนาคตที่น่าสนใจ ดังนี้

1. Systems Farmer

เมื่อเทคโนโลยีชีววิทยาสังเคราะห์และวิศวกรรมเคมีในสายการผลิตเกิดวิวัฒนาการขึเน เราอาจคาดหวังจะได้พบเจอการ ‘ปลูก’ ชิ้นส่วนขนาดเล็กที่สามารถใช้งานได้หลากหลายสำหรับอากาศยาน เช่น ชิ้นส่วนระดับนาโนที่เรียกว่า ‘Chemputing’ ซึ่งเป็นชิ้นส่วนที่สามารถรับรู้ ประมวลผล และเก็บเกี่ยวพลังงานในขณะที่มีความแข็งแรงอย่างมากและอาจจะสามารถซ่อมแซมตัวเองได้อีกด้วย

สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง: เคมี ชีววิทยาและวิศวกรรมเคมี

2. Auto Advisor

เมื่อองค์กรเพิ่มจำนวนการใช้งานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง แนวโน้มนี้จะทำให้เกิดหุ่นยนต์แบบ ‘ขนาดเดียวทำได้ทุกอย่าง’ ซึ่งจะเป็นหุ่นยนต์ที่สามารถติดตั้งและทำงานได้หลากหลาย นอกจากนี้การทำงานร่วมกันของหุ่นยนต์และมนุษย์จะมีความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้น Auto Advisor จะทำให้หน้าที่ให้คำแนะนำกับบริษัทว่ากิจกรรมตรงไหนสามารถใช้ระบบอัตโนมัติมาประยุกต์ได้ เพื่อให้แน่ใจว่ากำลังผลิตอัตโนมัติจะได้อยู่ในคู่มือการแนะนำการทำงานอย่างเป็นทางการ และระบุโอกาสสำหรับการอัพเกรดเพื่อให้ก้าวข้ามผ่านข้อจำกัดที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อทะงานควบคู่กับมนุษย์

สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง: หุ่นยนต์ วิศวกรรมเครื่องกล และฟิสิกส์

3. AI Translator

เมื่อหุ่นยนต์และมนุษย์ทำงานร่วมกับ หรือเกิดปรากฎการณ์ ‘Cobotics’ ที่เกี่ยวข้องกันลึกซึ้งยิ่งขึ้น AI Translator จะรับผิดชอบในการฝึกอบรมทั้งมนุษย์และ AI ที่เป็นผู้ช่วย ทำให้เกิดการพัฒนาความสัมพันธ์ในรูปแบบของการทำงานเป็นที่เป็น ‘ทีม’ ขึ้น ซึ่งงานในส่วนนี้จะเกี่ยว้ของกับการปรับแต่งผู้ช่วย AI ให้เหมาะสมกับมนุษย์แรงงานนั้น ๆ ตามความต้องการเฉพาะบุคคล ในขณะที่ยังคอยระวังดูแลเกี่ยวกับการแก้ไขความผิดพลาดของทั้งเครื่องจักรและมนุษย์

สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง: ความปลอดภัยทางไซเบอร์ IT และวิศวกรรมเครื่องกล

4. VR Architect

การออกแบบสถาปัตยกรรม VR นั้นมีการใช้งานกับอุตสาหกรรมการบินแล้ว แต่สำหรับภาคพื้นดินหรือท้องทะเลนั้นกลับมีความซับซ้อนที่มากมายยิ่งกว่า ด้วยการใช้งาน ‘Digital Twins’ ทำให้สร้างโมเดล AI ที่สามารถใช้ในการคาดการณ์ที่มีความแม่นยำสำหรับชิ้นส่วนที่ต้องการการซ่อมบำรุงผ่านระบบควบคุมได้ VR Architect รับหน้าที่ในการใช้ระบบเสมือนไม่ว่าจะเป็น VR หรือ AR เพื่อระบุตำแหน่งและติดตามอายุขัยของชิ้นส่วนในยานพาหนะเพื่อให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีปรสิทธิภาพและปลอดภัยมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง: นักออกแบบกราฟฟิค และ IT

5. Human e-Source Manager

Human e-Source Manager ใช้อุปกรณ์สวมใส่หรือ e-Textile (เส้นใยอิเล็กทรอนิกส์) เพื่อตรวจจับข้อมูลเพื่อวัดประสิทธิภาพต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Cognitive Workload คุณภาพชีวิต และผลลัพธ์ของงานที่ได้ซึ่งอยู๋บนพื้นฐานของการประเมิน ในขั้นแรกนั้นอาจจะต้องระบุให้ได้เสียก่อนว่าแรงงานนั้นมีการเจ็บป่วยหรือมีการตอบสนองต่ออุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นอยู่หรือไม่ เพื่อให้ได้การสนับสนุนในการทำงานหรือการฝึกอบรมที่เหมาะสมเพื่อรับมือกับสถานการณ์ตึงเครียดที่อาจเกิดขึ้น

สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง: จิตวิทยา ชีววิทยา หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์

6. AI Ethicist

เมื่อ AI ถูกมอบหมายให้ทำงานที่ต้องตัดสินใจอย่างซับซ้อนมากขึ้น มันจำเป็นจะต้องได้รับการเขียนโปรแกรม มีการนำไปใช้และการคงไว้ซึ่งหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบชัดเจน AI Ethicist มีหน้าที่ทำให้มั่นใจว่า AI นั้นทำงานอยู่ภายใต้หลักจริยธรรมที่แข็งแรงมั่นคง ไม่แสดงออกซึ่งอคติและไม่เบี่ยงเบนไปจากการทำหน้าที่รับใช้ความต้องการขององค์กร

สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง: ปรัชญา ประวัติศาสตร์ และคณิตศาสตร์

แน่นอนว่านี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความเป็นไปได้อันหลากหลายที่อ้างอิงมาจากข้อมูล แต่ที่เราจะเห็นได้อย่างแน่ชัดอย่างหนึ่งเลย คือ องค์ความรู้ที่ต้องใช้ในอนาคตนั้นจะมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นไม่ยึดติดแค่ศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งเพียงอย่างเดียวอย่างที่กำลังเป็นในประเทศไทยปัจจุบัน ซึ่งความรู้ทั้งหลายนั้นจำเป็นต้องมีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีด้านดิจิทัลเป็นส่วนสำคัญที่แทรกซึมอยู่ในทุกสาขาการทำงาน

ที่มา:
Themanufacturer.com

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Thos
"I can't understand why people are frightened of new ideas. I'm frightened of the old ones"
John Milton Cage Jr.