fbpx
Friday, August 14Modern Manufacturing

7 มาตรการช่วยผู้ประกอบการประสบภัยน้ำท่วม

กระทรวงอุตสาหกรรม จัดขบวนรถคาราวาน ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมเดินหน้า 7 มาตรการ ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัย

นางเบญจมาพร เอกฉัตร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานปล่อยขบวนรถคาราวาน “กระทรวงอุตสาหกรรม สานพลัง รวมน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม” พร้อมกล่าวว่า หลังจากที่พายุโพดุล และพายุคาจิกิ ได้เข้าถล่มในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ จนสร้างความเสียหายต่อเส้นทางคมนาคม บ้านเรือนประชาชน และพื้นที่ทำการเกษตร รวมถึงวิสาหกิจ โดยมีจังหวัดที่ได้รับผลกระทบด้านภาคอุตสาหกรรมกว่า 10 จังหวัด อาทิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มุกดาหาร นครพนม ยโสธร อุบลราชธานี อำนาจเจริญ พิจิตร อุตรดิตถ์ และพิษณุโลก ประเมินมูลค่าความเสียหาย เบื้องต้นของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประมาณ 136 ล้านบาท

ในการนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้จัดโครงการคืนความสุข SMEs (SMEs Happy Work and Happy Life) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งใน 7 มาตรการเพื่อช่วยเหลือวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยการเข้าไปช่วยเหลือ ฟื้นฟูสถานประกอบการเอสเอ็มอี โดยจัดกิจกรรม Big Cleaning เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้แก่สถานประกอบการ กิจกรรม Maintenances ซ่อมแซม ปรับปรุง ฟื้นฟู อุปกรณ์ เครื่องจักร รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน กิจกรรม Renovate ฟื้นฟูอาคาร สถานประกอบการ และระบบสาธารณูปโภค

ขณะที่วิสาหกิจชุมชน ทางกระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมปรับปรุง ฟื้นฟูผลิตภัณฑ์ที่เคยผลิตให้กลับมาผลิตและจำหน่ายสู่ท้องตลาด โดยเน้น Design & Product Renovate โดยการออกแบบ บรรจุภัณฑ์ ฉลากสินค้า หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือการแปรรูป โดย เชื่อมโยงศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (ITC) เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ ยังมีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อผลักดันและช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและการบริการของรัฐอื่นๆ เช่น โครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) สถาบันการเงินของรัฐและเอกชน เป็นต้น กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Flash Sale) เพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของผู้ประสบอุทกภัยทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้รวบรวมสิ่งของ เครื่องอุปโภค-บริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่มและ ยารักษาโรค มูลค่ากว่า 1 ล้านบาท นำไปมอบให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างกับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขณะที่ในพื้นที่อื่นๆ ทางกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ ตาม 7 มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการคืนความสุข SMEs (SMEs Happy Work and Happy Life) เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนและคืนความสุขให้ผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัย

สำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัย 7 มาตรการ ประกอบด้วย 1) ช่วยเหลือผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 2) Big Cleaning 3) ซ่อมแซม ปรับปรุง ฟื้นฟูอุปกรณ์ เครื่องจักร อาคาร สถานที่ ของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบ 4) ฟื้นฟูวิสาหกิจแบบบูรณาการผ่านศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี (SSRC)5) ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี และค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเครื่องจักรให้กับสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบ 6)ร่วมกับบริษัทชั้นนำ และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรี และ 7) เข้าสำรวจ เยี่ยมเยือน ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ

Kanokkarn .T