fbpx
Tuesday, July 7Modern Manufacturing

AI ROBOT in Aging Society

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ไม่เคยหยุดนิ่งทำให้การพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อประยุกต์ใช้ในงานที่หลากหลายโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมการผลิตไม่ใช่เรื่องใหม่อีกต่อไป หากแต่ทั่วโลกคุ้นเคยและมีการนำหุ่นยนต์ในรูปแบบต่างๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตอย่างแพร่หลายแล้ว

นอกเหนือหุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตแล้ว การก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ของหลายๆ ประเทศทั่วโลก ทำให้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ในภาคบริการเริ่มมีบทบาทสำคัญมากขึ้น โดยเฉพาะเทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence) ซึ่งถือเป็นรูปแบบหนึ่งของหุ่นยนต์ที่มีความอัจฉริยะ และถือเป็นเทคโนโลยีหุ่นยนต์ล้ำสมัยที่สามารถตอบโจทย์การอยู่ร่วมกันระหว่างหุ่นยนต์และมนุษย์ในอนาคตได้อย่างใกล้เคียงและชัดเจนที่สุด

เมื่อแต่ละประเทศได้เริ่มเข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) เป็นจำนวนมากขึ้น การใช้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการช่วยดูแลและรักษาผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง การใช้งานเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่บริษัทผู้ผลิตหุ่นยนต์ได้นำมาใช้แก้ปัญหาและอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตสำหรับผู้สูงอายุได้อย่างสมบูรณ์

หลายประเทศทั่วโลกต้องเผชิญกับประเด็นปัญหาสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสังคมที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากลองทำการสำรวจเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จะพบว่าเทคโนโลยีหุ่นยนต์เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ได้รับความนิยมในการทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยที่บ้าน ซึ่งหลายๆ คนเรียกว่า ‘ผู้ช่วยหุ่นยนต์’ เพราะนอกจากจะช่วยอำนวยความสะดวกสบายมากขึ้นแล้ว ยังสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ภายในบ้านอีกด้วย

นอกจากนี้ สำหรับคนที่ทำงานอย่างหนักนอกบ้าน ‘ผู้ช่วยหุ่นยนต์’ จะแบกภาระกิจกรรมในสภาพแวดล้อมต่างๆ ภายในบ้านแทนเจ้าของบ้านดังจะเห็นได้ว่าหุ่นยนต์ที่มีโครงสร้างขนาดเดียวกับมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ มีการทำงานของระบบซอฟต์แวร์เป็นแบบบูรณาและผสมผสาน จะสามารถสร้างแบบจำลองการรับรู้และทักษะในการจัดการภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์

ในบทความนี้ ผู้เขียนจึงนำเสนอหุ่นยนต์สำหรับสนับสนุนการช่วยเหลือผู้สูงอายุให้ดำเนินชีวิตภายในบ้านได้อย่างสะดวกสบาย

หุ่นยนต์ The Vasteras Giraff

หุ่นยนต์ Vasteras Giraff
รูปที่ 1: หุ่นยนต์ Vasteras Giraff ที่ใช้แนวคิดการออกแบบมาจากลักษณะท่าทางของยีราฟ

หุ่นยนต์ The Vasteras Giraff หุ่นยนต์ที่มีระบบสื่อสารแบบไร้สายแบบ 2 ทิศทาง ควบคุมการใช้งานด้วยรีโมท อาทิเช่น การควบคุมการเคลื่อนที่ด้วยล้อในหลายทิศทาง การใช้งานกล้องและจอแสดงผลด้วยภาพและเสียงผ่านลำโพงที่ติดตั้งที่ตัวหุ่นยนต์ เช่นเดียวกับระบบ VDO Conference … Read more


 หุ่นยนต์ Aethon TUG

 หุ่นยนต์ Aethon TUG
รูปที่ 2: (A) แสดงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการทำหน้าที่ของหุ่นยนต์ให้เกิดความเหมาะสมกับการใช้งานที่หลากหลาย

หุ่นยนต์Aethon TUG’ เป็นหุ่นยนต์ที่นำมาใช้แก้ปัญหาของโลจิสติกส์ในโรงพยาบาลที่มีทรัพยากรและแรงงานจำนวนน้อยมากๆ เช่น การทำหน้าที่ของพยาบาลที่ต้องเข็นหรือผลักดันรถขนของที่น้ำหนักมาก โรงพยาบาลมีการจ้างการบริการจัดส่งสินค้าที่จะส่งมอบรายการ เช่น ชุดยาและผ้า ชุดอาหาร ยารักษาโรคและวัสดุสิ้นเปลือง… Read more


หุ่นยนต์ IRobot Built an Emerging

การใช้งานหุ่นยนต์ IRobot Built an Emerging
รูปที่ 3: (A) การใช้งานหุ่นยนต์ IRobot Built an Emerging

ในปี ค.ศ. 2012 มีการสร้างหุ่นยนต์ของบริษัท Emerging Technologies Group และบริษัท InTouch Health เพื่อการออกแบบเทคโนโลยีที่เรียกว่า ‘AVA Telepresence Technology’ เพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบสุขภาพของผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพที่ดีกว่า โดยทั้ง 2 บริษัทได้พัฒนารีโมทควบคุมและการสร้างภาพเสมือนจริงที่แยกการทำงานอย่างอิสระออกจากกัน… Read more


หุ่นยนต์ Bestic Robot

หุ่นยนต์ Bestic Robo
รูปที่ 4: การใช้งานหุ่นยนต์ Bestic Robo

หุ่นยนต์Bestic Robot’ คือ หุ่นยนต์ขนาดเล็กที่สามารถหมุนได้รอบทิศทางและที่ปลายประกอบไปด้วยส่วนประกอบที่มีลักษณะคล้ายช้อน โดยที่แขนหุ่นยนต์สามารถหมุนได้ง่ายและผู้ใช้สามารถที่จะควบคุมการหมุนของปลายช้อนในถาดหรือจานรับประทานอาหารได้อย่างอิสระ… Read more


หุ่นยนต์ Nursing Assistant

องค์ประกอบหลักของหุ่นยนต์โคดี้กับคุณลักษณะท่าทางต่างๆ ที่ใช้งาน
รูปที่ 5: องค์ประกอบหลักของหุ่นยนต์โคดี้กับคุณลักษณะท่าทางต่างๆ
ที่ใช้งาน

หุ่นยนต์สำหรับดูแลสุขภาวะ หรือ ‘Nursing Assistant’ โดยหุ่นยนต์ดังกล่าวมีชื่อเรียกว่า ‘Cody’ ถูกสร้างตามหลักขนาดและสัดส่วนของร่างกายมนุษย์ (HumanScale) ที่ใช้ระบบควบคุมการทำงานแบบ DPI (Direct Physical Interface) ซึ่งผู้ดูแลสามารถควบคุมหุ่นยนต์ได้โดยตรงมีระบบ DPI ในการนำทางและกำหนดตำแหน่งให้ตรงกับร่างกายของผู้รับบริการ… Read more

EXECUTIVE SUMMARY

Robot technologies are taking part in essential issues more than ever. The AI (Artificial Intelligence) technology which is sub category of smart robotic and also beyond technology for robot which answer the quest for human coexist with robot clearly in aspect of reality, particularly when many countries are heading to aging society.

This article is about the robot in service sector or assistant robot which has the same size with human. It has a system that operating with software integration and apply which could simulate perception and skill to operate the task perfectly, For example, the Vasteras Giraff which is the robot that has 2 directions wireless communication that could operate via ‘Aethon TUG remote’, a robot that solve the problem in logistics for the hospital that has low resources and lacking of labor. IRobot Built an Emerging is a better quality check or analyze the health of patient, Bestic Robot which is small size robot that assist the wounded soldier or authorize the prescription with efficiency, Nursing Assistant robot that taking care of hygiene.

Modern Manufacturing on FacebookModern Manufacturing on Youtube
Modern Manufacturing
Web Admin
 
นำเสนอข่าวสารความรู้รอบด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต เพื่ออุตสาหกรรมไทยก้าวหน้าด้วยวิทยาการสมัยใหม่และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย