Saturday, April 20MM Thailand

Author: Modern Manufacturing

  นำเสนอข่าวสารความรู้รอบด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต เพื่ออุตสาหกรรมไทยก้าวหน้าด้วยวิทยาการสมัยใหม่และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
การโปรแกรมหุ่นยนต์ด้วยวิธีการแบบเป็นธรรมชาติ โดยใช้อุปกรณ์แบบเคลื่อนที่ได้ (Mobile End Devices)

การโปรแกรมหุ่นยนต์ด้วยวิธีการแบบเป็นธรรมชาติ โดยใช้อุปกรณ์แบบเคลื่อนที่ได้ (Mobile End Devices)

Automation
การใช้วีธีสื่อสารตามธรรมชาติ เช่น เสียงพูด และท่าทาง สำหรับสร้างโปรแกรมทำงานของหุ่นยนต์ด้วยลักษณะการทำงานในเชิงโต้ตอบ ช่วยให้การทำโปรแกรมของหุ่นยนต์ไม่เพียงแต่สามารถทำได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ด้วยการสาธิตการทำงานโดยใช้การเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติเท่านั้น หากแต่ยังสามารถจำลองการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ได้จากอุปกรณ์แบบเคลื่อนที่ได้ ทั้งนี้ ผู้ใช้งานจะได้รับการสนับสนุนการทำงานลักษณะนี้จาก PC-Tablet  ร่วมกับแอพพลิเคชั่นที่ชาญฉลาด (more…)
โครงการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเตาหลอมไฟฟ้าในอุตสาหกรรมหล่อโลหะ

โครงการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเตาหลอมไฟฟ้าในอุตสาหกรรมหล่อโลหะ

Productivity
อุตสาหกรรมหล่อโลหะ ถือเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำในการผลิตวัตถุดิบส่งต่อไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น เหล็กหล่อสำหรับ ผลิตเป็นเครื่องมือ เครื่องจักร ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นต้น ซึ่งในอุตสาหกรรมหล่อโลหะนั้นโลหะกลุ่มเหล็กจัดได้ว่าเป็นประเภทที่ผลิตมากที่สุด ในขณะที่ขั้นตอนการหลอมโลหะก็เป็นขั้นตอนที่ใช้พลังงานสูงที่สุดถึงร้อยละ 70 ของการใช้พลังงานทั้งหมดในกระบวนการผลิตชิ้นงานด้วยกรรมวิธีหล่อ (more…)
โซเชี่ยลมีเดียกับไลฟสไตล์การบริโภคของคนไทยในปัจจุบัน

โซเชี่ยลมีเดียกับไลฟสไตล์การบริโภคของคนไทยในปัจจุบัน

Productivity
อิทธิพลของโซเชี่ยลมีเดียต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคนี้ มีข้อมูลที่น่าสนใจจากบริษัทวิจัยนีลเส็น ที่พบว่าโฆษณาในโซเชี่ยลมีเดียมีผลต่อการตัดสินซื้อใจของผู้บริโภคไทยมากและอยู่ในระดับสูง เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยระดับโลก และระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยิ่งไปกว่านั้น หากมีการ Like หรือ Follow ด้วยแล้ว ยิ่งมีผลต่อการซื้อของคนอื่นมากขึ้น (more…)
Digital Fabrication: ก้าวใหม่แห่งการผลิต

Digital Fabrication: ก้าวใหม่แห่งการผลิต

Technology
เมื่อการผลิตแบบดิจิทัล (Digital Fabrication) เปิดโอกาสให้นักสร้างสรรค์ผลิตสินค้าตามอย่างจินตนาการได้ด้วยตนเอง มิติใหม่แห่งการผลิตจึงเกิดขึ้นพร้อมกับศักยภาพที่จะเปลี่ยนวิถีแห่งการผลิตของโลก (more…)
การอนุรักษ์พลังงานระบบอากาศอัดในภาคอุตสาหกรรม

การอนุรักษ์พลังงานระบบอากาศอัดในภาคอุตสาหกรรม

Energy & Green
ระบบอากาศอัดเป็นระบบที่มีความสำคัญในอุตสาหกรรมการผลิตหลายประเภท เช่น อุตสาหกรรม อาหาร โลหะ อโลหะ ไม้ สิ่งทอ กระดาษ เคมี เป็นต้น โดยทั่วไปแล้วโรงงานอุตสาหกรรมนิยมใช้ระบบอากาศอัดในกระบวนการผลิต หลายกระบวนการ เช่น การใช้ลมขับกระบอกสูบเครื่องพิมพ์ผ่า การพ่นสีรถยนต์ เป็นต้น (more…)
อินเวอเตอร์สำหรับระบบปั๊มน้ำทางการเกษตรโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์

อินเวอเตอร์สำหรับระบบปั๊มน้ำทางการเกษตรโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์

Energy & Green
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ห้องปฏิบัติการวิจัยต้นแบบและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสูบน้ำแบบ ประหยัด Solar Inverter Pump หรือปั๊มสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์ ด้วยระบบ MPPT (Maximum Power Point Tracking) ช่วยประหยัดและลดต้นทุนในการใช้พลังงาน (more…)
จุดเปลี่ยนอุตสาหกรรมในวิกฤตพลังงาน

จุดเปลี่ยนอุตสาหกรรมในวิกฤตพลังงาน

Energy & Green
คุณบงกช กิตติสมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์และติดตามประเมินผล องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) อบก. กล่าวว่า พลังงานมีบทบาทเกี่ยวข้องต่อชีวิตของมนุษย์ อาทิ การผลิต การขนส่ง การดำเนินธุรกิจต่างๆ หรือแม้แต่ความเป็นอยู่ ทั้งนี้ สถานการณ์พลังงานโลกเกี่ยวกับเชื้อเพลิงฟอสซิลมีแนวโน้มขาดแคลนและมีราคาสูง ขึ้น ซึ่งจากการประมาณการปริมาณน้ำมันสำรองโลกคาดว่าเหลือน้ำมันใช้ได้ต่อไปอีก ประมาณ 38 ปี เมื่อวิกฤตนั้นมาถึงเราจำเป็นต้องหาทางออกด้านพลังงาน (more…)
สารชีวบำบัดภัณฑ์ย่อยสลายน้ำมันปิโตรเลียม

สารชีวบำบัดภัณฑ์ย่อยสลายน้ำมันปิโตรเลียม

Technology
ปัจจุบันน้ำทิ้งจากสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่มีการใช้น้ำมันปิโตรเลียม โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสถานีบริการน้ำมันที่ยังไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้ มาตรฐาน ก่อให้เกิดปัญหาแหล่งน้ำเสื่อมโทรม เนื่องจากในน้ำทิ้งมีปริมาณน้ำมันเจือปนและลอยปกคลุมผิวน้ำ ทำให้การผ่านเข้าออกของแสงแดดและออกซิเจนเป็นไปได้ยาก มีผลเสียต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในน้ำและห่วงโซ่อาหาร นอกจากนี้ ในน้ำมันเชื้อเพลิงยังมีโลหะหนัก ซึ่งอาจเจือปนในแหล่งน้ำใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคของมนุษย์ได้ (more…)
ISO 9001- 2015 และ ISO 14001- 2015 เทรนด์ใหม่ที่ผู้ประกอบการต้องรู้

ISO 9001- 2015 และ ISO 14001- 2015 เทรนด์ใหม่ที่ผู้ประกอบการต้องรู้

System
ขณะนี้มาตรฐาน ISO 900: 2015 และ ISO 14001: 2015 อยู่ในระหว่างการปรับปรุงร่างมาตรฐานโดย ISO คาดว่าจะประกาศใช้ประมาณเดือนกันยายน ปี ค.ศ.2015 นี้ ซึ่งมาตรฐานฉบับที่แก้ไขปรับปรุงใหม่นี้ มีความท้าทายเป็นอย่างมากสำหรับองค์กรที่จะนำไปใช้ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนในมุมมองที่กว้างขึ้นและในระดับที่สูงขึ้น ครอบคลุมทั้งระดับปฏิบัติการ (Operational Level) และระดับกลยุทธ์ (Strategic Level) (more…)
Outsourcing ทางเลือก ทางรอด หรือความเสี่ยง

Outsourcing ทางเลือก ทางรอด หรือความเสี่ยง

System
เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้เขียนได้มีโอกาสไปบรรยายเรื่อง Outsourcing ให้กับบริษัทที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตสื่อหลากหลายชนิดแห่งหนึ่ง ซึ่งวัตถุประสงค์นั้นก็เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพนักงานของบริษัทต่อการที่จะทำงานร่วมกับ Outsource หรือการเลือก Outsource (more…)