Wednesday, December 1Modern Manufacturing
×

ปัจจัยการก้าวสู่ออโตเมชันของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

ปัจจัยการก้าวสู่ออโตเมชันของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

การทำธุรกิจอุตสาหกรรมในยุคสมัยใหม่ไม่อาจปฏิเสธการใช้งานเทคโนโลยีได้ ไม่ว่าจะเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสาร กระบวนการผลิตหรือการควบคุมดูแลระบบ ซึ่งในระบบการผลิตแบบอุตสาหกรรมมีการใช้ระบบออโตเมชันเข้ามาทดแทนแรงงานคน และธุรกิจการผลิตหรือแปรรูปอาหารนั้นก็ได้รับผลกระทบจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเหล่านี้ไม่น้อย

จากการศึกษาข้อมูลของเว็บไซต์ Food Processing พบว่ามีการใช้งานระบบออโตเมชันเพิ่มขึ้นถึง 44% จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด การใช้ออโตเมชันนั้นเป็นมากกว่าแค่การใช้งานเครื่องจักร มันหมายรวมถึงระบบ กระบวนการและการควบคุมคุณภาพ ซอฟต์แวร์สำหรับติดตามผลการทำงานและระบบตรวจสอบความปลอดภัยทางอาหารยังรวมไปถึงกระบวนการควบคุมคุณภาพและซอฟต์แวร์ติดตามการทำงาน ซึ่งปัญหาที่น่ากังวลใจสำหรับโรงงานอาหาร คือ การเรียกคืนสินค้าและการที่โรงงานต้องหยุดการทำงาน ดังผลสำรวจจากกราฟที่ 1 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการที่ผู้รับผิดชอบต้องตื่นมาจัดการปัญหาการผลิตกลางดึก

สถิติการโดนเรียกตัวในเวลากลางคืน
กราฟที่ 1: การโดนเรียกตัวในเวลากลางคืน

และแม้ว่าการนำออโตเมชันเข้ามาใช้ในระบบโรงงานอาหารจะเพิ่มผลผลิตได้ดีอย่างไร ผลลัพธ์ความพึงพอใจนั้นยังไม่เทียบเท่ากับการลดรายจ่ายที่เกิดขึ้นกับแรงงาน ซึ่งกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการนำระบบใหม่เข้ามาใช้ (กราฟที่ 2) นอกจากนี้เหล่าผู้ประกอบการในกลุ่มตัวอย่างต่างให้ความสำคัญกับการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของกระบวนการแปรรูปอาหาร (กราฟที่ 3) ซึ่งระบบออโตเมชันสามารถสร้างความสบายใจให้กับผู้ควบคุมระบบและผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี

ปัจจัยที่ผลักดันให้เกิดการลงทุนด้านออโตเมชันและความสำคัญด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กราฟที่ 2: ปัจจัยที่ผลักดันให้เกิดการลงทุนด้านออโตเมชันและความสำคัญด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงเมื่อพิจารณาเกี่ยวกับการคืนทุนจากการใช้ระบบออโตเมชัน
กราฟที่ 3: ปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงเมื่อพิจารณาเกี่ยวกับการคืนทุนจากการใช้ระบบออโตเมชัน

สำหรับการคืนทุน หรือ Return On Investment (ROI) ของระบบออโตเมชันถือเป็นผลของความสามารถในการลดพลังงาน ค่าใช้จ่ายสำหรับแรงงาน รวมถึงการบาดเจ็บของแรงงานที่เกิดขึ้นในระหว่างดำเนินการอีกด้วย นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนมากยังระบุถึงการเพิ่มระยะเวลาดำเนินการของเครื่องจักรและระบบ เพิ่มคุณภาพการทำงานลดความผิดพลาดจากการทำงานของมนุษย์

ลำดับความสำคัญของโอกาสที่สามารถใช้ออโตเมชันในการสนับสนุนการทำงาน
กราฟที่ 4: ลำดับความสำคัญของโอกาสที่สามารถใช้ออโตเมชันในการสนับสนุนการทำงาน
การใช้งาน IoT ภายในโรงงาน
กราฟที่ 5: การใช้งาน IoT ภายในโรงงาน

สำหรับการจัดลำดับความสำคัญของโอกาสการลงทุนสำหรับออโตเมชัน กลุ่มตัวอย่างได้แสดงให้เห็นถึงโอกาสและความต้องการ ดังกราฟที่ 4 ซึ่งหนึ่งในปัจจัยที่เป็นที่สนใจอย่างมากสำหรับผู้ประกอบการ คือ การนำ Industrial Internet of Things หรือ IIoT เข้ามาประยุกต์ใช้ในโรงงาน ซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังไม่มีการปรับใช้ดังข้อมูลตามกราฟที่ 5 สำหรับระบบออโตเมชันที่เป็นเป้าหมายในการลงทุนหลักของผู้ประกอบการที่ตัดสินใจลงทุนในระบบออโตเมชัน คือ ระบบที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปอาหาร ดังกราฟที่ 6

ลำดับการลงทุนในด้านออโตเมชัน โดยจัดลำดับ 1-6
กราฟที่ 6: ลำดับการลงทุนในด้านออโตเมชัน โดยจัดลำดับ 1-6

ในบางกรณี เรื่องของเงินทุนนั้นออกจะเป็นเรื่องที่น่าหนักใจ เช่น ปัญหาด้านการรบกวนของพลังงานไฟฟ้าที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องมือ ดังกราฟที่ 7 ก-ข ซึ่ง 2 ใน 5 ของผู้ประกอบการได้รับผลกระทบจากความผันผวนของระบบไฟฟ้า และเมื่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระบบออโตเมชันนั้นถือเป็นการลงทุนเม็ดเงินจำนวนไม่ใช่น้อย ผู้ลงทุนจึงคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นตามมาจากการลงทุน ดังปัจจัยกราฟที่ 8 ซึ่งความกังวลที่เกิดขึ้นมากที่สุด คือ ความกังวลว่าระบบใหม่ที่นำเข้ามานั้นจะสามารถทำงานได้ผลเหมือนดังที่โฆษณาไว้หรือไม่ รวมถึงปัจจัยในการสร้างความยั่งยืนสำหรับธุรกิจหากมีการปรับใช้ระบบออโตเมชันซึ่งถือเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการคาดหวังผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน ดังกราฟที่ 9

ปัญหาการรบกวนจากระบบไฟฟ้าในช่วงเวลา 2 ปีที่ผ่านมา
กราฟที่ 7: ปัญหาการรบกวนจากระบบไฟฟ้าในช่วงเวลา 2 ปีที่ผ่านมา

จากการสำรวจพบว่าโรงงานแปรรูปและผลิตอาหารส่วนใหญ่มีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตอยู่แล้ว และมีเพียง 28% ที่ยังไม่มีการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับระบบเพื่อสร้างความยั่งยืนในการทำงาน 2 ใน 5 จากการสำรวจรายงานว่าบริษัทหรือหน่วยงานมีพันธกิจสำหรับการประเมินผลการลดค่าความสูญเปล่า รวมถึงสนับสนุนความยั่งยืนของทั้งระบบการทำงานผ่านโปรแกรม CSR และสำหรับโครงการที่มีการใช้ระบบการผลิตที่มีออโตเมชันร่วมด้วยได้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจจากกระบวนการผลิตที่ยั่งยืน แต่ในทางกลับกันโรงงานขนาดเล็กมีบางโครงการที่ต้องยกเลิกเพราะเป้าหมายสำหรับกระบวนการผลิตอย่างยั่งยืนที่ไม่แข็งแรงพอส่งผลให้เกิดความผิดพลาดและเสียหายในการดำเนินการ

ความกังวลหลักเมื่อตัดสินใจที่จะใช้งานออโตเมชัน (จาก 251 กลุ่มตัวอย่าง)
กราฟที่ 8: ความกังวลหลักเมื่อตัดสินใจที่จะใช้งานออโตเมชัน (จาก 251 กลุ่มตัวอย่าง)
อะไรที่เป็นสาเหตุให้โรงงานของคุณเริ่มลงทุนในระบบออโตเมชัน
กราฟที่ 9: อะไรที่เป็นสาเหตุให้โรงงานของคุณเริ่มลงทุนในระบบออโตเมชัน

ด้วยการเลือกเฟ้นบุคลากรที่จะเข้ามาทำงานในสายการผลิตอาหารนั้นถือเป็นเรื่องที่ต้องให้ความใส่ใจ มีความเสี่ยงของการจ้างงานอยู่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นลักษณะนิสัย ความเข้าใจที่มีต่อการรักษามาตรฐานความปลอดภัยอาหาร ทำให้ผู้ประกอบการส่วนหนึ่งที่เข้าร่วมการทดสอบตัดสินใจเลือกใช้ระบบออโตเมชันแทนแรงงานมนุษย์ เนื่องจากสามารถควบคุมตัวแปร รวมถึงค่าใช้จ่ายได้แน่นอนมากกว่า แต่สำหรับประเทศไทยนั้นปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงในการนำระบบออโตเมชันมาปรับใช้อาจแตกต่างไปจากรายงานฉบับนี้ ซึ่งผู้ผลิตทั้งหลายจะต้องปรับใช้กับรูปแบบการผลิตของตนให้เกิดความเหมาะสมขึ้นต่อไป

EXECUTIVE SUMMARY

Food Processing’s Special Report ‘What’s Driving Automation Investments in the Food & Beverage Industry’ showed the information about key factors that investors in food and beverage manufacturing sector were considering about. The most of them had already invested in automation said that they significantly increase their budgets into automation. The reason to put automation into their facilities because of the labor problem and major recall event through the night. Besides the problem, they expected to increased uptime and throughput. The solution and opportunity that they interested to put automation in is motion control while the process automation is the sector that they focused. While many investors were trying to adapt into automation, 43% of them had no activity about Industrial Internet of Things (IIoT). Some of their concerned factors are electrical power’s disruptions, payback activity and process. The report also presented that more than 46% of investors are already use some processes automated in their facilities.


Source:

  • What’s Driving Automation Investments in the Food & Beverage Industry (Food Processing Special Report)
Modern Manufacturing on FacebookModern Manufacturing on Youtube
Modern Manufacturing
Web Admin
 
นำเสนอข่าวสารความรู้รอบด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต เพื่ออุตสาหกรรมไทยก้าวหน้าด้วยวิทยาการสมัยใหม่และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
READ MORE
×