Friday, February 22MM Thailand

‘Automation Expo 2019’ ร่วมกับสถาบันไทย-เยอรมันและ Mitsubishi Electric Factory Automation (Thailand) แถลงพันธกิจสู่ไทยแลนด์ 4.0

66 Views

การแถลงข่าวการจัดงาน AUTOMATION EXPO 2019 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เมื่อวันที่ 8 มกราคม ..2561 โดยบริษัทกรีนเวิร์ล พับลิเคชั่น จำกัด ผู้จัดงานได้มีการพูดคุยกันในหัวข้อต่าง ๆ กับผู้สนับสนุนและร่วมจัดงานดังกล่าวซึ่งจะมีขึ้นที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุช พัทยา .ชลบุรีระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2562 โดยพันธมิตรสำคัญอย่าง TGI และ Mitsubishi Electric Factory Automation ได้ให้เกียรติขึ้นมากล่าวถึงความสำคัญของงานในครั้งนี้

คุณเพิ่มศักดิ์ สุขศิริ ผู้จัดการแผนกเทคโนโลยีอัตโนมัติสถาบันไทยเยอรมันได้กล่าวถึงความสำคัญของระบบอัตโนมัติในประเด็น “ภาพรวมการพัฒนาด้านระบบอัตโนมัติของอุตสาหกรรมไทย” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมปี 2562 ของสถาบันไทย-เยอรมันซึ่งได้รับมอบหมายจากกระทรวงอุตสาหกรรมและพันธกิจที่เข้าร่วมงาน Automation Expo 2019 โดยเปรียบเทียบการพัฒนาของระบบอุตสาหกรรมที่มีอยู่ในปัจจุบันที่มีการใช้ระบบอัตโนมัติ การแบ่งขนาดของกิจการกำหนดตามสัดส่วนขนาดของอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีและขนาดธุรกิจ ซึ่งหากพิจารณาเรื่องระบบอัตโนมัติเปรียบเทียบกับเมื่อ 20 ปีก่อน ดังเช่นอุตสาหกรรมยานยนต์ในภาคการประกอบที่เป็นบริษัทข้ามชาติ อาทิ เจนเนอรัลมอเตอร์ ฟอร์ด มาสด้า ฯลฯ มาลงทุนในประเทศไทย นับเป็นตัวขับเคลื่อนของระบบอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์เมื่อ 20 ปีที่แล้ว ทำให้เห็นว่าประเทศไทยนั้นไม่ได้เพิ่งเริ่มทำความรู้จักกับระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ หากแต่การถ่ายทอดทักษะและเทคโนโลยีจากภาคส่วนดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นมานานแล้ว

การแบ่งกลุ่มบริษัทที่มีการใช้ระบบอัตโนมัติ เบื้องต้นสามารถแบ่งตามขนาดธุรกิจเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยกลุ่มกลุ่มที่หนึ่ง คือ กลุ่มบริษัทรายใหญ่หรือบริษัทข้ามชาติต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่รู้จักโดยมาก ธุรกิจขนาดใหญ่นี้มักมีการลงทุนจำนวนมากในการผลักดันธุรกิจให้ก้าวหน้าซึ่งต้องการทรัพยากรและปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ ในการเดินไปข้างหน้า ความต้องการเหล่านี้ส่วนหนึ่งถือเป็นต้นกำเนิดและนำมาซึ่งกลุ่มที่มีความสำคัญกับการเติบโตของประเทศไทยและต้องการความช่วยเหลือในการผลักดัน คือ กลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. กลุ่มอุตสาหกรรมขนาดกลาง เป็นกลุ่ม Supply Chain ที่ติดตามมากับการลงทุนบริษัทแม่ ซึ่งในช่วงแรกอาจจะเป็นบริษัทของต่างชาติเกือบทั้งหมด เช่น ญี่ปุ่น และ ยุโรป เป็นการผลิต OEM ทำให้อุตสาหกรรมไทยสามารถเรียนรู้และผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์เพื่อป้อนให้กับการผลิต ระบบยานยนต์ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูง ตัวอย่างของกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดกลาง ได้แก่ ปิโตรเคมี หรือ โรงกลั่นน้ำมัน บริษัทเหล่านี้มีการดำเนินการด้านวิจัยและพัฒนาตามแผนนโยบายบริษัทแม่ แม้จะเป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางทว่าบุคคลากรในการดำเนินงานนั้นประกอบด้วยแรงงานต่างชาติและแรงงานชาวไทยที่ร่วมกันทำงานทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนทั้งวัฒนธรรมและทักษะ โดยช่วงแรกแรงงานมีสถานะเป็นลูกจ้าง อาจเป็นได้ทั้งช่างเทคนิคหรือวิศวกรในโรงงาน และเมื่อบุคคลากรเหล่านี้มีความพร้อมจะสามารถก้าวออกมาเป็น System Integrator ซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพใหม่ กลุ่มบริษัทใหม่ เป็นกลุ่มบริษัทที่ให้บริการทางเทคนิคที่ผสาน IT และ OT ที่มีความต้องการสูงในอุตสาหกรรมยุคปัจจุบันและถูกขับเคลื่อนจากนโยบายภาครัฐ
  2. กลุ่มอุตสาหกรรมขนาดเล็ก อุตสาหกรรมขนาดเล็กอาจไม่ได้กล่าวถึงในเชิงขนาดของโรงงาน แต่เป็นขนาดของเทคโนโลยีและธุรกิจ เช่น กลุ่มของการทำเกษตรแปรรูป ซึ่งภาครัฐให้ความสำคัญในฐานะกลุ่มรากหญ้าของประเทศไทยที่ต้องขับเคลื่อนในเชิงพันธกิจของกระทรวง เน้นการผลักดันในเรื่องของระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญบางท่านอาจเรียกสิ่งเหล่านี้ว่า AR – Automation & Robotics แม้ในกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดเล็กหรือกลุ่มการเกษตรอาจไม่ได้ใช้งานหุ่นยนต์ในโรงสีข้าวหรือโรงแปรรูปแป้ง แต่การใช้งานล้วนมีเครื่องจักรเกี่ยวข้องในกระบวนการต่าง ๆ เช่น โรงสีข้าวในปัจจุบันที่มีเครื่องยิงสี ยิงเมล็ดข้าวถือเป็นโรงสีข้าวที่อยากจะอัพเกรดตัวเองให้เป็นสินค้าเกรดพรีเมียม มีการใช้เทคโนโลยีในการยิงเม็ดข้าวที่มีตำหนิออกเพื่อรักษาคุณภาพสินค้าให้อยู่ในระดับสูง

กระทรวงอุตสาหกรรมมีหน้าที่ต้องผลักดันและสนับสนุนด้วยโครงการต่าง ๆ ที่มีงบประมาณรองรับเป็นรูปธรรมจับต้องได้ ซึ่งสถาบันไทย-เยอรมันมีบทบาทองค์กรซึ่งทำหน้าที่เหมือนหน่วยงานเอกชนเพื่อแก้ไขความคล่องตัวจากระบบของภาครัฐ หนึ่งในกิจกรรมเกี่ยวข้องกับนโยบายจากภาครัฐ คือ การเข้าร่วมกับ Automation Expo ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์เพื่อตอบสนองต่อผู้ประกอบการทั้ง 3 กลุ่ม

หนึ่งในกิจกรรมสำคัญ คือ การสร้างเครื่องต้นแบบ ซึ่งเมื่อก่อนอาจเรียกว่า งานด้านวิจัยและพัฒนา ซึ่งทางกระทรวงหรือส่วนราชการต้องปรับตัวตามสถานการณ์ความเป็นจริง หากเป็นการทำงานวิจัยขึ้นหิ้งที่ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นจริงจะกลายเป็นการลงทุนที่สูญเปล่า การปรับตัวสำหรับการทำงานวิจัยซึ่งเป็นกิจกรรมสร้างเครื่องต้นแบบเป็นการได้ประโยชน์อย่างทั่วถึงทุกฝ่าย กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความพร้อมสำหรับปัจจัยดังกล่าวเกิดขึ้นแล้วในปัจจุบัน โรงงานขนาดใหญ่และขนาดกลางพร้อมดำเนินการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ มีความตั้งใจจะลงทุนและมีความต้องการในการซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นหน้าที่ของสถาบันไทย-เยอรมันในการร่วมมือกับ Automation Expo เพื่อให้เกิดความสำเร็จตามเป้าหมาย สำหรับการดัดแปลงเครื่องหรือระบบอัตโนมัตินั้น ๆ ในโรงงานก็จะมีการร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในด้านต่าง ๆ ทั้งจากสถาบันไทย-เยอรมันและจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศมาร่วมกัน

โครงการต้นแบบเป็นการร่วมกันกับผู้ประกอบการที่มีความพร้อม มีนโยบายชัดเจนในการลงทุนในการสร้างหรือผลิตระบบอัตโนมัติสำหรับโรงงานของตัวเอง เพราะสำหรับบริษัทรายใหญ่และขนาดกลางได้ตัดสินใจได้ในความคุ้มค่า และเกิดความยั่งยืน แม้จะเป็นบริษัทข้ามชาติแต่ 70-80 % ดำเนินการโดยคนไทย ซึ่งอาจก้าวต่อไปไปสู่กิจกรรมที่สองซึ่งเป็นความคาดหวังของกระทรวง ในการสร้างอาชีพใหม่ที่เป็นกลุ่มอาชีพ System Integrator เป็นธุรกิจขนาดเล็กที่จะทำให้กับบริษัทที่แรงงานเคยอยู่ หรือ ทำให้กับกลุ่มประเทศในอาเซียน ซึ่งอาจเป็นเป้าที่ไกลออกไปอีกระดับ การทำ System Integrator ไม่ใช่แค่การทำระบบที่ดูดีเพียงอย่างเดียว แต่ครอบคลุมเรื่องของการซ่อมบำรุง การบริการผ่าน Remote ทั้งหลาย ซึ่งเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีในบริบทของ AR ซึ่งกลุ่มที่สองหรืออุตสาหกรรมขนาดกลางสามารถเข้าร่วมในกิจกรรมที่สองของโครงการ คือ กิจกรรม Start Up ที่เป็น Pure Start UP สำหรับการทำ System Integrator Company ซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่สาม คือ การสร้างบุคคลากร การได้รับการสนับสนุนในเรื่องของการบ่มเพาะ การเป็นผู้ประกอบการเรื่องของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง หรือข้อมูลแวดล้อมที่ไม่ใช่เรื่องเฉพาะของวิศวกรรม ต้องมีการวางโครงการ หรือตั้งโปรเจ็ค ด้วยการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการจนกระทั่งเสร็จสิ้นโครงการจึงจะสำเร็จหลักสูตร และสำหรับบางโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้จริงในกรณีพิเศษสามารถตรวจสอบประเมินความเป็นไปได้แบบ Project on Table อีกทางหนึ่ง 

ด้านคุณปฤณวัชร ปานสิงห์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัท Mitsubishi Electric Factory Automation (Thailand) Co., Ltd. หนึ่งในผู้สนับสนุนการจัดงาน Automation Expo 2019 กล่าวถึงความสำคัญในประเด็น “Connected Industry แนวทางความร่วมมือของธุรกิจญี่ปุ่นและไทย” ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่ไวขึ้นทำให้บริษัทแม่ต้องเข้ามาสนับสนุนด้วยตัวเอง เนื่องจากใช้งบประมาณที่ค่อนข้างสูงในการถ่ายทอดเทคโนโลยีกับผู้ประกอบการหรือการพัฒนาบุคคลากร

“ในฐานะผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีแนวคิดของ Automation Expo 2019 สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท ซึ่งเน้นที่การถ่ายทอดเทคโนโลยีกับผู้ประกอบการจากส่วนกลางลงไปรอบนอกเพื่อการเข้าถึงได้ง่าย”
คุณปฤณวัชร ปานสิงห์

สำหรับ Showcase ภายในงานหุ่นยนต์เป็นเพียงเครื่องมือเฉพาะประเภทหนึ่ง ในงานนี้สิ่งที่ Mitsubishi ต้องการนำเสนอ คือ แก่นหลักของอุตสาหกรรม 4.0 หรือก็คือ Connectivity การเชื่อมที่รวมทุกอย่างเพื่อดึงข้อมูลมาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการบริหารจัดการ โดยเทคโนโลยีที่นำเสนอในปีนี้ให้ความสำคัญกับการเป็น Platform ไม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งหุ่นยนต์เป็นเครื่องมือ เป็นส่วนหนึ่งของภาพใหญ่ที่ต้องอยู่ในการเชื่อมต่อเพื่อแสดงการทำงานในสายการผลิตให้เห็น ต้องมีอุปกรณ์หรือเครื่องมืออะไรบ้าง สิ่งที่ Mitsubishi ต้องการแสดงให้เห็นก็คือการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์ทุกประเภท ทั้งที่เป็นของ Mitsubishi เองและส่วนที่มาจากผู้ผลิตรายอื่น โดยปีนี้จะมีกิจกรรมต่อเนื่องให้ผู้ประกอบการเห็นว่า ความจริงแล้ว 4.0 มันมีทุกอุปกรณ์หลากหลายชนิดเชื่อมต่อร่วมกันอยู่

Related Post

Thos
"I can't understand why people are frightened of new ideas. I'm frightened of the old ones"
John Milton Cage Jr.

A dweller of art and science, also a slave to vibe wanderlust. Interesting in wide range of research and development, for example, material improvement, IIoT, food contaminant and sonic art.