fbpx
Saturday, January 16Modern Manufacturing

B10 ประโยชน์ 3 เด้ง – B7 เลิกขายบางปั๊ม

กรมธุรกิจพลังงาน ชี้ประโยชน์ 3 เด้ง หนุนใช้ ดีเซลบี10 ช่วย ปรับสมดุลย์น้ำมันปาล์ม ลดน้ำเข้าน้ำมัน และยังช่วยลดฝุ่น PM 2.5 อีกด้วย ส่วน รถเก่า รถยุโรป ยังใช้ ดีเซล บี7 ได้ แต่ในอนาคต อาจจะไม่มีทุกปั๊ม

น้ำมัน

นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กล่าวว่า กระทรวงพลังงานมีมาตรการในการเพิ่มสัดส่วนการใช้น้ำมันไบโอดีเซล (บี100) ในภาคพลังงานให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน โดยมีเป้าหมายในการสร้างสมดุลปาล์มน้ำมันทั้งระบบของประเทศให้มีความยั่งยืน โดยการกำหนดเป้าหมายการใช้ไบโอดีเซล (บี100) ให้ได้ประมาณ 7.0 ล้านลิตร/วัน ซึ่งจะสามารถดูดซับ CPO ได้ประมาณ 2 ใน 3 ของปริมาณการผลิตทั้งหมดของประเทศในปัจจุบัน (หรือประมาณ 2.2 ล้านตัน/ปี)

กรมธุรกิจพลังงาน จึงได้ดำเนินการเพื่อสนับสนุนนโยบาย โดยจะกำหนดให้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี10 เป็นน้ำมันดีเซลฐานสำหรับรถดีเซลทั่วไป น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี7 เป็นน้ำมันทางเลือกสำหรับรถเก่าและรถยุโรป และน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี20 เป็นน้ำมันทางเลือกสำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่ โดยวันที่ 27 กันยายน 2562 กรมธุรกิจพลังงานได้เชิญผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 ที่ผลิตและจำหน่ายน้ำมันดีเซล และผู้ผลิตไบโอดีเซล (บี100) มาหารือเพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน ในการผลักดันนโยบายการปรับน้ำมันดีเซล บี10 เป็นน้ำมันดีเซลฐาน โดยทั้งผู้ค้าน้ำมันและผู้ผลิต (บี100) ได้ร่วมกันกำหนดแนวทางและระยะเวลาในการผลักดันนโยบายดังกล่าว ดังนี้

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ขอความร่วมผู้มือค้าน้ำมันให้เพิ่มปริมาณการจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี10 ในสถานีบริการ วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ประกาศกำหนดลักษณะและคุณภาพไบโอดีเซล (บี100) เหลือชนิดเดียว วันที่ 1 มกราคม 2563 ทุกคลังของผู้ค้าน้ำมันมีการผลิต บี10 วันที่ 1 มีนาคม 2563 น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี10 มีจำหน่ายในสถานีบริการทุกสถานี

“นโยบายการปรับน้ำมันดีเซล บี10 เป็นน้ำมันดีเซลฐาน สามารถช่วยลดการนำเข้าน้ำมัน ลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 และ ยังช่วยสร้างสมดุลปาล์มน้ำมันทั้งระบบ ส่วนบี7 ถือว่าเป็นน้ำมันทางเลือก สำหรับรถเก่าและรถยุโรป ซึ่งในอนาคตอาจจะไม่มีจำหน่ายทุกปั๊มก็ขึ้นอยู่กับผู้ค้าจะพิจารณาถึงความเหมาะสม” นางสาวนันธิกา กล่าวว่า

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Kanokkarn .T