fbpx
Sunday, July 12Modern Manufacturing

BEDO จัดงานสัมมนาการสร้างธุรกิจ จากทรัพยากรธรรมชาติ

BEDO จัดงานสัมมนาการสร้างธุรกิจ จากทรัพยากรธรรมชาติ

เมื่อวันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560 นายอุทัย เอื้ออารีย์จิต รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) สพภ. หรือ BEDO เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “การสร้างธุรกิจ จากทรัพยากรธรรมชาติ” ซึ่งจัดโดยสำนักงานเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) สพภ. หรือ BEDO โดยกลุ่มกิจการพัฒนาธุรกิจและการตลาด เพื่อให้องค์ความรู้การสร้างธุรกิจจากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างหลากหลายแก่ประชาชน ผู้ประกอบการ ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังฟรี 

โดยมี นายจิรายุทธ ปิตานนท์ ที่ปรึกษาบริษัท จันทรบุรี ฟรุ๊ตโปรดักส์ จำกัด ที่ปรึกษาโรงแรมสำราญเพลส และอาจารย์พิเศษ วิชาการออกแบบ กระบวนการทางธุรกิจ ภาควิชาบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นวิทยากรการบรรยายในช่วงเช้า เรื่อง “การเริ่มต้นธุรกิจ จากทรัพยากรชีวภาพอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ” และ นายธนเดช ธเนศกลจักร์ อาจารย์พิเศษสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบกราฟิก และนักออกแบบอิสระ เป็นวิทยากรบรรยายในภาคบ่าย เรื่อง “การสร้างความโดดเด่นและจุดขาย ให้ผลิตภัณฑ์ด้วยบรรจุภัณฑ์” ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น โฮเทล หลักสี่ กรุงเทพ

Modern Manufacturing on FacebookModern Manufacturing on Youtube
Modern Manufacturing
Web Admin
 
นำเสนอข่าวสารความรู้รอบด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต เพื่ออุตสาหกรรมไทยก้าวหน้าด้วยวิทยาการสมัยใหม่และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย