Saturday, December 15MM Thailand

Energy

รู้ทัน…. เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด

รู้ทัน…. เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด

Energy
‘เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด’เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง หากขณะเดียวกันก็เป็นเทคโนโลยีที่ถูกต่อต้านมาอย่างต่อเนื่อง จากความไม่มั่นใจในเทคโนโลยีที่ส่งผลให้เกิดความวิตกกังวลถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชนบริเวณใกล้เคียง (more…)
พลังงานทดแทนช่วงเปลี่ยนผ่าน ใครจะอยู่ ใครจะไป

พลังงานทดแทนช่วงเปลี่ยนผ่าน ใครจะอยู่ ใครจะไป

Energy
ต้องขอบคุณคณะกรรมการในส่วนของพลังงานทดแทน ทั้ง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ซึ่งต่างก็ใช้ความพยายามกันสุดความสามารถในช่วงกว่าหนึ่งปีที่ผ่านมา ตั้งแต่การผลักดัน ‘พ.ร.บ.พลังงานทดแทน’ ไปจนถึงระบบไฟฟ้าเสรี (more…)
กระทรวงพลังงาน พัฒนาเทคโนโลยี Energy Storage รองรับโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน

กระทรวงพลังงาน พัฒนาเทคโนโลยี Energy Storage รองรับโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน

Energy
การขับเคลื่อนภาคพลังงานของประเทศตามแนวนโยบาย Energy 4.0 โดยกระทรวงพลังงานได้ส่งสัญญาณชัดเจนมากขึ้นแล้ว จะเห็นได้ว่านโยบายและมาตรการต่างๆ ได้มีการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมในหลายๆ ด้าน โดยยังคงมุ่งเน้นการผลักดันให้เกิดนวัตกรรมด้านพลังงานใหม่ๆควบคู่ไปกับการส่งเสริมการวิจัย (more…)
JGSEE ชี้สถานการณ์พลังงานไทย อนาคต HUB พลังงานอาเซียน… ไม่ไกลเกินเอื้อม

JGSEE ชี้สถานการณ์พลังงานไทย อนาคต HUB พลังงานอาเซียน… ไม่ไกลเกินเอื้อม

Energy
จากสถานการณ์พลังงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วโลกได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์ด้านพลังงานที่เปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด ประเทศไทยก็เช่นกัน (more…)
Énergies Renouvelables en France มาชอปปิงเทคโนโลยีที่ฝรั่งเศสกันเถอะ

Énergies Renouvelables en France มาชอปปิงเทคโนโลยีที่ฝรั่งเศสกันเถอะ

Energy
ทันทีที่กระทรวงพลังงานประกาศเดินหน้า Energy Storage หรือ การกักเก็บพลังงาน ทั้งงบประมาณ นโยบาย มาตรการ และ การขานรับจากภาคธุรกิจต่างก็มุ่งตรงมาที่ Energy Storage อย่างไม่ต้องนัดหมาย (more…)
ขยะไทยก้าวไกลสู่เชื้อเพลิงทดแทน ระดับพรีเมี่ยม (SRF)

ขยะไทยก้าวไกลสู่เชื้อเพลิงทดแทน ระดับพรีเมี่ยม (SRF)

Energy
ปัญหาการจัดการขยะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คนรู้จริงๆ มักนิ่งเงียบไม่ออกความเห็นหรือไม่ก็ไม่ค่อยมีโอกาสพูด หรือมีส่วนได้ส่วนเสีย แล้วปล่อยให้คนที่รู้น้อยหรือรู้ไม่จริง (more…)
หนึ่ง ‘โรงงานควบคุม’… หนึ่ง ‘ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน’ควบคุมการประหยัด พลังงานตามกฎกระทรวง

หนึ่ง ‘โรงงานควบคุม’… หนึ่ง ‘ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน’ควบคุมการประหยัด พลังงานตามกฎกระทรวง

Energy
ปัจจุบันประเทศไทยมีความต้องการใช้พลังงานในอัตราที่สูงตามการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ภาคอุตสาหกรรมมีการขยายตัวเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง (more…)
การใช้เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดเป็นเชื้อเพลิงหม้อน้ำทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล

การใช้เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดเป็นเชื้อเพลิงหม้อน้ำทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล

Energy
เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด หรือ Wood Pellets เป็นเชื้อเพลิงที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น เหง้ามันสำปะหลัง ซังข้าวโพด เปลือกยูคาลิปตัส หรือเศษไม้ ขี้เลื่อย แกลบ จากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งต้นไม้โตเร็วต่างๆ เป็นต้น ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบของแหล่งผลิตนั้นๆ โดยนำวัตถุดิบดังกล่าวมาผ่านกระบวนการบดย่อยและทำการลดความชื้นให้ค่าตามที่กำหนด ซึ่งค่าความชื้นจะอยู่ที่ประมาณ 8 – 15 % (more…)
การอนุรักษ์พลังงานระบบอากาศอัดในภาคอุตสาหกรรม

การอนุรักษ์พลังงานระบบอากาศอัดในภาคอุตสาหกรรม

Energy
ระบบอากาศอัดเป็นระบบที่มีความสำคัญในอุตสาหกรรมการผลิตหลายประเภท เช่น อุตสาหกรรม อาหาร โลหะ อโลหะ ไม้ สิ่งทอ กระดาษ เคมี เป็นต้น โดยทั่วไปแล้วโรงงานอุตสาหกรรมนิยมใช้ระบบอากาศอัดในกระบวนการผลิต หลายกระบวนการ เช่น การใช้ลมขับกระบอกสูบเครื่องพิมพ์ผ่า การพ่นสีรถยนต์ เป็นต้น (more…)
อินเวอเตอร์สำหรับระบบปั๊มน้ำทางการเกษตรโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์

อินเวอเตอร์สำหรับระบบปั๊มน้ำทางการเกษตรโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์

Energy
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ห้องปฏิบัติการวิจัยต้นแบบและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสูบน้ำแบบ ประหยัด Solar Inverter Pump หรือปั๊มสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์ ด้วยระบบ MPPT (Maximum Power Point Tracking) ช่วยประหยัดและลดต้นทุนในการใช้พลังงาน (more…)