fbpx
Sunday, February 23Modern Manufacturing

Productivity

เพิ่มพลังยกระดับ Productivity ในโรงงานด้วยแนวคิดและเทคโนโลยีที่สร้างความเปลี่ยนแปลงและเห็นผลได้จริง อาทิ Lean, Six Sigma หรือ Kaizen เป็นต้น

ตีโจทย์ปัญหากระบวนการผลิตด้วย CAUSE AND EFFECT DIAGRAM

ตีโจทย์ปัญหากระบวนการผลิตด้วย CAUSE AND EFFECT DIAGRAM

Productivity
การวางแผนเพื่อเพิ่มผลิตภาพนั้น จำเป็นต้องระบุปัญหาให้มีความถูกต้องและตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ดังนั้น เครื่องมือที่มีความถูกต้องแม่นยำนั้นมีความจำเป็นอย่างมาก เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ การสร้างแผนผังแสดงเหตุและผล (more…)
เรื่องต้องรู้ของการวางแผนบำรุงรักษาเครื่องจักร

เรื่องต้องรู้ของการวางแผนบำรุงรักษาเครื่องจักร

Productivity
หลายทศวรรษที่ผ่านมาบทบาทฝ่ายบำรุงรักษาถูกมองว่าเป็นศูนย์ต้นทุน โดยมุ่งบทบาทในการดูแลทรัพยากรสนับสนุนการผลิตและเครื่องจักรให้สามารถใช้งานด้วยต้นทุน (more…)
เยี่ยมชมสายการผลิต Plug-in Hybrid ส่งตรงจาก BMW

เยี่ยมชมสายการผลิต Plug-in Hybrid ส่งตรงจาก BMW

Productivity
จากกระแสทิศทางของยานยนต์อนุรักษ์พลังงานที่เกิดขึ้นทั่วโลกในขณะนี้ ทำให้เกิดการพัฒนาและการตื่นตัวของตลาดในวงกว้างทั้งทางด้านนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องอย่าง แบตเตอรี ระบบขับเคลื่อน ฯลฯ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดให้ได้มาตรฐานที่เหมาะสม (more…)
‘Evolving to the Industry 4.0’ 20 ปี TGI ผลักดันอุตสาหกรรมไทย …วิวัฒนาการสู่อนาคต

‘Evolving to the Industry 4.0’ 20 ปี TGI ผลักดันอุตสาหกรรมไทย …วิวัฒนาการสู่อนาคต

Productivity
ภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 อีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนที่สำคัญก็คือ ภาคอุตสาหกรรม ที่ต้องปรับตัวในการนำเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติมาใช้ในภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น ซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ ทางสถาบันไทย-เยอรมัน ได้จัดงานครบรอบ 20 ปี สถาบันไทย-เยอรมันขึ้น (more…)
แนวทางปฏิบัติและอุปสรรค เมื่อใช้ ‘ลีน’ เป็นเครื่องมือในการเพิ่มผลผลิต

แนวทางปฏิบัติและอุปสรรค เมื่อใช้ ‘ลีน’ เป็นเครื่องมือในการเพิ่มผลผลิต

Productivity
ปัจจุบันผู้เขียนได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพ ในบริษัททำการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กโทรนิกแห่งหนึ่ง ด้วยตำแหน่งหน้าที่ ในอีกบทบาทหนึ่ง รับบทบาทที่ปรึกษาในองค์กร ในการปรับปรุงกระบวนการภายในโดยนำเทคนิคลีน (Lean) เข้ามาประยุกต์ในองค์กร การปรับปรุงกระบวนการภายใน (more…)
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการกำหนด TAKT TIME

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการกำหนด TAKT TIME

Productivity
Takt Time (แท็คไทม์;  T/T) หมายถึง ความเร็วในการผลิต มีที่มาจากภาษาเยอรมัน แปลว่า จังหวะดนตรี ซึ่งเราใช้ Takt Time ในการกำหนดจังหวะการผลิตสินค้าต่อชิ้นให้เป็นไปตามจังหวะที่ลูกค้าต้องการ (more…)
Maintenance Efficiency Machine ปัจจัยสู่ความแข็งแกร่งทางธุรกิจ

Maintenance Efficiency Machine ปัจจัยสู่ความแข็งแกร่งทางธุรกิจ

Productivity
การบำรุงรักษาเครื่องจักรในสายการผลิตและระบบโลจิสติกส์ตามกฎระเบียบที่เข้มงวดของบริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรหรือผู้บัญญัติกฎหมายนั้นเป็นแนวทางตัวอย่างที่ดี แต่นั่นยังไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุด การวางแผนเพื่อการบำรุงรักษาตามลักษณะการใช้งานที่แตกต่างของเครื่องจักรตลอดอายุการใช้งานนอกเหนือจากแนวทางที่กำหนด ทำให้เราใช้งานเครื่องจักรได้เต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้ให้บริการด้านการบำรุงรักษา คือ บุคคลที่สามารถให้ความช่วยเหลือในเรื่องนี้ได้ (more…)
Electric welding ความรู้สู่ปฏิบัติการ งานเชื่อมไฟฟ้า

Electric welding ความรู้สู่ปฏิบัติการ งานเชื่อมไฟฟ้า

Productivity
สี่บทความแล้วนะครับที่เราคุยกันเกี่ยวกับงานเชื่อมโลหะ โดยเริ่มจากประวัติงานเชื่อม งานเชื่อมแก๊ส ลวดเชื่อมไฟฟ้า และเครื่องเชื่อมไฟฟ้า สำหรับบทความนี้ เราจะคุยกันเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในงานเชื่อมไฟฟ้า ซึ่งอย่างไรเสียผู้ที่สนใจจะเชื่อมเป็นก็จะต้องฝึกปฏิบัติการ อ่านอย่างเดียวเชื่อมไม่เป็นแน่ ช่างเชื่อมต้องฝึกปฏิบัติมาก และรู้จักวิเคราะห์ผลงานที่ได้จากฝีมือตนเอง พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขให้ได้งานฝีมือที่ดียิ่งขึ้นไป จึงจะเป็นช่างเชื่อมที่ดีได้ (more…)
เจาะลึก ปัญหาเฟืองชำรุด เสียหาย วิเคราะห์ตรงจุด ก็ซ่อมได้

เจาะลึก ปัญหาเฟืองชำรุด เสียหาย วิเคราะห์ตรงจุด ก็ซ่อมได้

Productivity
‘เฟือง’ หรือที่เราเรียกทับศัพท์ว่า ‘เกียร์ (Gear)’ ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในวงการอุตสาหกรรมมาอย่างยาวนานแล้ว โดยเฉพาะปัจจุบันงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับเครื่องจักรและกลไกต่างๆ ที่ต้องส่งกำลังในลักษณะของแรงบิด (Torque) โดยการหมุนของตัวเฟืองที่มีฟันอยู่ในแนวรัศมี ทั้งนี้ การส่งกำลังจะเกิดขึ้นได้ เมื่อมีเฟืองตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป (more…)
ยุทธวิธีบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ยุทธวิธีบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

Productivity
ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจบริการด้านโลจิสติกส์ ผู้ให้บริการขนส่งสินค้า ผู้ให้บริการคลังสินค้า ผู้ให้บริการในการจัดการขนส่ง พิธีการศุลกากร และผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร นับว่ามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจการค้าทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ  แต่อย่างไรก็ดี ปัจจุบันประเทศไทยมีต้นทุนโลจิสติกส์อยู่ที่ประมาณ 14% ของจีดีพี ถือว่าเป็นต้นทุนที่สูง ซึ่งหากภาครัฐเร่งดำเนินนโยบายส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ ก็จะเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันได้ (more…)