KTE CORPORATION CO., LTD.

Contact Information :

Tel. : +66 2726-5055-58, +66 9 0975-1283

Email : tsubaki@ktecorp.com

ZIP CHAIN ACTUATOR
ZIP CHAIN ACTUATOR

ล่าสุดแห่งนวัตกรรมของ Actuator

POWER CYLINDER
POWER CYLINDER

กระบอกไฟฟ้า ทดแทนการใช้กระบอกไฮดรอลิค ประหยัดพลังงาน บำรุงรักษาง่าย ควบคุมแม่นยำ

G8 SERIES RS ROLLER CHAIN
G8 SERIES RS ROLLER CHAIN

โซ่ส่งกำลังที่เพิ่มความสามารถรับกำลังกิโลวัตต์ที่สูงขึ้น และสมรรถนะที่ดียิ่งขึ้น

G8 SERIES HEAVY DUTY CHAIN
G8 SERIES HEAVY DUTY CHAIN

โซ่ที่สุดของความแข็งแรง

G8 SERIES LAMBDA CHAIN
G8 SERIES LAMBDA CHAIN

โซ่ที่ไม่ต้องหล่อลื่น อายุการใช้งานที่ยาวนานและไม่ต้องหล่อลื่นเพิ่มเติม