fbpx
Friday, August 14Modern Manufacturing

DECC เชิญเข้าร่วมสัมมนาฟรี

ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญสมัครเข้าร่วมสัมมนา ‘ยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ด้วยการออกแบบวิศวกรรม’ ภายใต้โครงการ ‘เพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร’ ในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน ถนนพระราม 9 รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ งานสัมมนาเพื่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนธุรกิจและสร้างโอกาสทางการค้าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

หัวข้อสัมมนาประกอบด้วย

  ‘เจาะกลยุทธ์การตลาด สู่การแข่งขันเพื่อยกระดับสินค้าเกษตรและอาหาร’ โดย คุณอัครพงศ์ ผ่องสุวรรณ  ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การตลาดและการสร้างแบรนด์

เสวนา ‘ขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารสู่ความยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม’ โดยวิทยากรคือ

๐ ผู้แทนจาก โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) สวทช. หน่วยงานให้ทุนสนับสนุนผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้วยกลไกที่เหมาะสม

๐ ดร. โอภาส ตรีทวีศักดิ์ นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ( TMEC ) ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ หรือ Smart Farm เพื่อเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน ยกระดับมาตรฐานเกษตรกรรม

๐ ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับธุรกิจเกษตรและอาหาร

ดำเนินรายการโดย คุณจิรพร ศุภจำปิยา ผู้อำนวยการศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) สวทช.​

 ‘การออกแบบเชิงวิศวกรรม โอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารในยุค 4.0’

โดย รศ.ดร. วิโรจน์ ลิ่มตระการ ที่ปรึกษาอาวุโส ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้วยการออกแบบวิศวกรรม

พิเศษ ผู้เข้าร่วมสัมมนามีโอกาสได้รับการคัดเลือก ได้รับคำปรึกษาเป็นรายกิจการ เพื่อพัฒนาต้นแบบหรือแผนพัฒนาประสิทธิภาพ  โดยจะได้รับการสนับสนุนจัดทำต้นแบบตามจริง แต่ไม่เกิน 50,000 บาท/ชิ้นงาน​

วิธีการสมัครเข้าร่วมงาน:

ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

กรอกใบสมัครช่องทางออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/Ne3UUE

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
โทรศัพท์ 02-564-6310 ต่อ 117 (คุณบริรักษ์) หรือ 106 (คุณนันทัชพร)

อีเมล์ marketing@decc.or.th

www.fb.com/decc.cae

** เฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมสัมมนาจะได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่

Modern Manufacturing on FacebookModern Manufacturing on Youtube
Modern Manufacturing
Web Admin
 
นำเสนอข่าวสารความรู้รอบด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต เพื่ออุตสาหกรรมไทยก้าวหน้าด้วยวิทยาการสมัยใหม่และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย