Thursday, June 30Modern Manufacturing
×

T.T.CONTROL SYSTEMS CO., LTD.

T.T.CONTROL SYSTEMS CO., LTD.
Business Description

ติดตั้งตู้ MDB ประกอบตู้ MDB ผลิตตู้สวิทซ์บอร์ด ติดตั้งตู้สวิทซ์บอร์ด ซ่อมตู้คอนโทรล ประกอบตู้คอนโทรล ซ่อมบำรุงตู้สวิทซ์บอร์ด รับเหมาออกแบบตู้สวิทซ์บอร์ด ประกอบตู้สวิทซ์บอร์ด ตู้คอนโทรลไฟฟ้า ติดตั้งตู้คอนโทรลไฟฟ้า ประกอบตู้คอนโทรลไฟฟ้า ซ่อมตู้สวิทซ์บอร์ด ออกแบบตู้คอนโทรล ติดตั้งตู้คอนโทรล และจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ ตู้สวิทซ์บอร์ด ตู้คอนโทรล ตู้ MDB ( Main Distribution Board ) ตู้ควบคุมไฟฟ้า

Phone Number
คุณวรทย์ 088-991-6452 , คุณณรงค์ 096-9694255
Fax
02-007-1710
Products
ตู้คอนโทรล
ตู้คอนโทรล

ตู้คอนโทรล ติดตั้งตู้คอนโทรล ตู้สวิทซ์บอร์ด ประกอบตู้คอนโทรล ผลิตตู้ MDB ออกแบบและติดตั้งตู้สวิทช์บอร์ด ผลิตตู้สวิทซ์บอร์ด ออกแบบตู้สวิทช์บอร์ด รับติดตั้งตู้สวิทช์บอร์ด ติดตั้งตู้ MDB ติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า ประกอบตู้สวิตซ์บอร์ด [...]

ระบบควบคุม
ระบบควบคุม

รับติดตั้งระบบควบคุม

อุปกรณ์ไฟฟ้า
อุปกรณ์ไฟฟ้า

เบรกกเกอร์วงจรกระจายพลังงาน

ติดตั้งตู้คอนโทรล
ติดตั้งตู้คอนโทรล

งานบริการติดตั้ง
งานบริการติดตั้ง

รับประกอบตู้ควบคุมไฟฟ้า ติดตั้งตู้คอนโทรล ติดตั้งตู้ Control ติดตั้งตู้ MDB ตู้สวิทช์บอร์ด

อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน
อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน

เบรกเกอร์วงจรอากาศ

อุปกรณ์ตัดวงจรไฟฟ้า
อุปกรณ์ตัดวงจรไฟฟ้า

เบรกเกอร์วงจรอากาศ (ACB)

สวิตช์ไฟฟ้าอัตโนมัติ
สวิตช์ไฟฟ้าอัตโนมัติ

เบรกเกอร์ไฟฟ้าแรงต่ำ

เบรกเกอร์ราคาถูก
เบรกเกอร์ราคาถูก

เบรกเกอร์แผงวงจรหล่อขึ้นรูป (MCCB)

เบรกเกอร์วงจรอากาศสำหรับการจ่ายพลังงาน (New EMAX)
เบรกเกอร์วงจรอากาศสำหรับการจ่ายพลังงาน (New EMAX)

Send Message to listing owner

×