Monday, December 4Modern Manufacturing
×

IRC TECHNOLOGIES

IRC TECHNOLOGIES LTD.
บริษัท ไออาร์ซี เทคโนโลยีส์ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2544 เราเป็นผู้นำในธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการทดสอบ การวัดค่าทางไฟฟ้า อิเล็กทรอนิคส์ และสัญญาณที่ใช้ในระบบสารสนเทศ และโทรคมนาคมต่าง ๆ
Phone Number:
+66 2717-1400
Fax:
+66 2717-1422
×