fbpx
Tuesday, February 18Modern Manufacturing

DOW เปิดศูนย์การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ เสริมศักยภาพอุตสาหกรรมการผลิตยุค 4.0

โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) หรือ EECจากการที่ภาครัฐมีนโยบายเร่งเดินหน้าผลักดันโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) หรือ EEC เพื่อวางรากฐานพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ภายในระยะเวลา 5 ปี (2560-2564) และการขับเคลื่อนประเทศสู่อุตสาหกรรม 4.0 ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมปรับตัวให้สอดคล้องเพื่อสนองต่อนโยบายดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นด้านความรู้ เทคโนโลยี และบุคลากร

ล่าสุด บริษัท ดาว เคมิคอล เปิดศูนย์การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ Center for Advance Analytical Technology ในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย จังหวัดระยอง ซึ่งนับเป็นศูนย์ฯ ใหม่ล่าสุดของบริษัท ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีเครื่องมือและเทคโนโลยีด้านการวิเคราะห์ขั้นสูงที่ทันสมัยที่สุด พร้อมด้วยทีมนักวิทยาศาสตร์และนักวิเคราะห์ที่มีความเชี่ยวชาญสูง โดยมีมูลค่าเงินลงทุนในการก่อสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีรวมทั้งสิ้นมากกว่า 340 ล้านบาท หรือประมาณกว่า 10 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ และสามารถรองรับบุคลากรด้านวิเคราะห์และวิจัยได้ 35 ตำแหน่ง

คุณเคย์ เบิร์นส ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการด้านการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ บริษัท ดาว เคมิคอล กล่าวว่า “ศูนย์การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ของบริษัท ดาว เคมิคอล แห่งนี้เป็นแห่งแรกของดาวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่สามารถประเมินวิเคราะห์อันตรายของปฏิกิริยาเคมีที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างครอบคลุม ซึ่งถือเป็นการวิเคราะห์เชิงป้องกัน มีประโยชน์ต่อการนำไปใช้ออกแบบการสร้างโรงงาน หรือใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อป้องกันการระเบิดหรืออุบัติเหตุจากปฏิกิริยาเคมี เพิ่มความปลอดภัยให้กับการปฏิบัติงานและกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งศูนย์ฯ นี้ใช้เวลาเตรียมการ 5 ปี โดยเริ่มก่อตั้งปี 2012-2017 ใช้งบประมาณ 10 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ แบ่งงบเป็นสองส่วน คือ ตัวโครงสร้างศูนย์ใช้งบประมาณ 3.5 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ และเครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ อีก 6.5 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงก่อตั้งศูนย์สามารถเพิ่มมูลค่าได้ 24 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ”

นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย จังหวัดระยอง

นอกจากนี้ เครื่องมือวิเคราะห์ภายในศูนย์ฯ ยังสามารถรองรับการวิเคราะห์ที่มีความซับซ้อน ทั้งสารเคมีในระดับความเข้มข้นสูงและต่ำ ในตัวอย่างทุกสถานะ ไม่ว่าจะเป็นของแข็งของเหลว และก๊าซ และยังสามารถรองรับการวิเคราะห์สารเคมีได้เกือบทั้งหมดในตารางธาตุ ด้วยระบบอัตโนมัติและอุปกรณ์ทางการวิเคราะห์ที่หลากหลายในการทำงาน ช่วยเพิ่มความปลอดภัยของนักวิจัยในการสัมผัสกับสารเคมี ช่วยเพิ่มความแม่นยำของผลวิเคราะห์ รวมถึงลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการทำงาน

เคย์ เบิร์นส
คุณเคย์ เบิร์นส ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการด้านการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ บริษัท ดาว เคมิคอล

ศูนย์การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์แห่งใหม่นี้ นอกจากจะช่วยรองรับการเติบโตของธุรกิจดาวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและทั่วโลกด้วยการสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ และช่วยแก้ปัญหารวมทั้งเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้าแล้ว ยังเป็นแหล่งถ่ายทอดศาสตร์การวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงให้กับบุคลากรไทย รวมไปถึงการส่งเสริมให้อุตสาหกรรมไทยก้าวไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 อีกด้วย

คุณเคย์ เบิร์นส กล่าวเพิ่มเติมว่า “ศูนย์วิเคราะห์ฯ แห่งนี้มีหน้าที่คอยช่วยสนับสนุนหน่วยงานการผลิต สนับสนุนการเพิ่มความพึงพอใจให้ลูกค้า วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ก่อนออกสู่ตลาด พร้อมทั้งช่วยกระบวนการผลิตในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเพิ่มจำนวน Product ออกสู่ตลาดมากขึ้น อีกทั้ง ช่วยลดปริมาณของเสีย ลดการใช้พลังงานลดทรัพยากร โดยใช้ความสามารถของผู้เชี่ยวชาญ แก้ปัญหาร่วมกับฝ่ายผลิตให้มีต้นทุนลดลง กำไรมากขึ้น ทำเท่าเดิมแต่ได้มากขึ้น”

ทั้งนี้ ศูนย์การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์เป็นหน่วยที่ให้บริการด้านการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงที่ช่วยส่งเสริมโซลูชั่นเพื่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการผลิต ด้วยเทคโนโลยีการวัดค่าและการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยและทีมนักวิเคราะห์ที่มีความเชี่ยวชาญ โดยใช้เทคโนโลยีสำหรับการวิเคราะห์ขั้นสูง ประกอบด้วย

  1. การวิเคราะห์สารอินทรีย์ ครอบคลุมการวิเคราะห์สารอินทรีย์ที่มีความเข้มข้นสูงจนถึงต่ำ (sub-ppb) ทั้งในตัวอย่างของแข็ง ของเหลว และก๊าซ เพื่อระบุชนิดของสาร และทำวิเคราะห์การหาปริมาณ
  2. การวิเคราะห์สารอนินทรีย์และเคมีทั่วไป ระบุและหาปริมาณของธาตุ โดยใช้คุณสมบัติเฉพาะทางเคมีและการวัดช่วงความเข้มข้นที่กว้าง ทดสอบธาตุได้เกือบทุกตัวในตารางธาตุ เช่น การวิเคราะห์โลหะในตัวอย่างต่างๆ ในรูปแบบของเหลว ของแข็ง ผง สารตกค้าง หรือเจล
  3. การวิเคราะห์เชิงแสง ศึกษาสารอินทรีย์ในตัวอย่างที่ไม่สามารถระบุชนิดได้ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบทางเคมีได้อย่างรวดเร็ว
  4. การวิเคราะห์เชิงจุลทรรศน์ วิเคราะห์อนุภาค เจล หรือวัสดุที่มีความละเอียดสูง ด้วยภาพจากกล้องจุลทรรศน์ สามารถใช้สำหรับการศึกษาอนุภาค ฟิล์ม หรือการแก้ปัญหาทั่วไป
  5. การวิเคราะห์เชิงปฏิกิริยาเคมี ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปฏิกิริยาทางเคมี รองรับการวิเคราะห์เพื่อตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินภายใน 24 ชั่วโมง

DOW เปิดศูนย์การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ เสริมศักยภาพอุตสาหกรรมการผลิตยุค 4.0

อย่างไรก็ตาม ศูนย์การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์มุ่งเน้นการพัฒนาในระยะยาวทั้งด้านเทคโนโลยีและบุคลากร ดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างยั่งยืน อีกทั้ง ยังมีนโยบายในการสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ อาทิ การจัดการอบรม การศึกษาดูงาน การฝึกงานภายในศูนย์ฯ เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านปฏิบัติการจริง มุ่งเน้นส่งเสริมนิสิตนักศึกษาให้เป็นนักวิจัยที่มีศักยภาพและสร้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในประเทศไทยให้เพิ่มมากขึ้น อันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0 ตามนโยบายของภาครัฐต่อไป

EXECUTIVE SUMMARY

The Dow Chemical Company officially opened analysis center for Advance Analytical Technology within Asia Industrial Estate, Rayong province, which is considered as the company’s latest center in Asia Pacific region. With over 340 million baht of construction cost and technology development, this center features state of the art of advance tools and technologies along with high proficient scientist and analyst team, which the center can accommodate up to 35 positions of analysis and research personnel.

DOW เปิดศูนย์การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ เสริมศักยภาพอุตสาหกรรมการผลิตยุค 4.0

In addition, this center for advance analytical technology has aimed for the long term in technology and personnel development, while it has been operated with sustainable environment and social responsibilities as well as had policy to collaborate with Thailand’s leading universities such as training arrangement, observe activity, job training within the center in order to give opportunity for university students to learn via actual work, and promote them to become efficient researchers, and create more specialists in Thailand, which later on they shall become important force for developing Thai industry toward Industry 4.0 following the government’s policy.

Modern Manufacturing on FacebookModern Manufacturing on Youtube
Modern Manufacturing
Web Admin
 
นำเสนอข่าวสารความรู้รอบด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต เพื่ออุตสาหกรรมไทยก้าวหน้าด้วยวิทยาการสมัยใหม่และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย