fbpx
Saturday, September 19Modern Manufacturing

GC เลิกผลิตเม็ดพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง ปี 66

GC ชูแนวคิด GC Circular Living ตอบโจทย์สิ่งแวดล้อม เลิกผลิตเม็ดพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง ปี 66 คาดสรุปผลศึกษาโครงการผลิตเม็ดพลาสติกหมุนเวียน ไตรมาส 3 ปีนี้


นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า GC ได้จัดงานประชุม Circular Living Symposium 2019: Upcycling Our Planet ร่วมกับ National Geographic สื่อระดับโลก เพื่อจุดประกายความคิดในการมีส่วนร่วมเพื่อปกป้องอนาคตของโลก ร่วมกัน ด้วยการนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน (GC Circular Living)

สำหรับ GC ได้มีการนำแนวทาง GC Circular Living มาปรับใช้ในการดำเนินงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อให้มีทรัพยากรไว้ใช้ได้ยาวนานที่สุด อาทิ การบริหารจัดการทรัพยากรตามหลัก 5Rs ภายในองค์กร (Reduce การลดการใช้ Reuse การใช้ซ้ำ Recycle การแปรรูปมาใช้ใหม่ Renewable การใช้ทรัพยากรแบบหมุนเวียน และ Refuse การปฏิเสธ การใช้) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ BioPlastic ที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติถือเป็นพลาสติกทางเลือกเพื่อทดแทนการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติก การยกเลิกการผลิตเม็ดพลาสติกสำหรับการผลิตพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single Used Plastic) ภายใน 5 ปี (ปี 2562-2566)

รวมทั้งการสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการจัดการขยะพลาสติกผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ อาทิ โครงการ Upcycling the Oceans, Thailand โดยร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และมูลนิธิอีโคอัลฟ์ ในการเก็บขยะในทะเลเพื่อนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แฟชั่น ถือเป็นการรณรงค์ให้เกิดการใช้สินค้ารีไซเคิลและอัพไซเคิล พร้อมร่วมกับบริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด หรือ SPSE จัดทำโครงการ Upcycling SE เพื่อบริหารจัดการขยะพลาสติกร่วมกับชุมชน โดยการแปรรูปขยะขวดพลาสติกด้วยนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นสินค้าและของใช้แฟชั่นจัดจำหน่ายภายใต้ Trademark “Upcycling by GC” อีกด้วย

นอกจากนี้ GC ยังให้ความสำคัญกับการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกอย่างถูกวิธี และจัดการอย่างเหมาะสม สามารถหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย GC ได้แสวงหาพันธมิตรด้านต่างๆ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตเม็ดพลาสติกหมุนเวียนคุณภาพสูงอย่างครบวงจร

และได้ร่วมกับพันธมิตรจากหลากหลายภาคส่วนในการจัดหา คัดแยก บรรจุภัณฑ์พลาสติกใช้แล้ว และร่วมกับ ALPLA ซึ่งเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการผลิตเม็ดพลาสติกหมุนเวียนคุณภาพสูงระดับโลก เข้ามาศึกษาความเป็นไปได้ของการร่วมลงทุนโครงการผลิตเม็ดพลาสติกหมุนเวียนคุณภาพสูง ชนิด rPET และ rHDPE แห่งแรกของประเทศไทย โดยจะสรุปผลการศึกษาและเดินหน้าตัดสินใจการลงทุนในต้นไตรมาส 3 นี้

Kanokkarn .T