fbpx
Tuesday, August 4Modern Manufacturing

เศรษฐกิจเยอรมนีบูมไม่สะท้านต่อเศรษฐกิจโลก

โรงงานสัญชาติเยอรมนีมียอดสั่งซื้อเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่สอง ถือเป็นประเทศในยุโรปที่มีเศรษฐกิจขยายตัวมากที่สุด โดยมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น 1% ซึ่งลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งมีอัตราขยายตัวสูงถึง 3.5% ซึ่งข้อมูลนี้ได้รับการเปิดเผยโดยกระทรวงเศรษฐกิจ ณ กรุง Berlin ประเทศเยอรมนี

คำสั่งซื้อโดยมากนั้นมากจาก 19 ประเทศที่อยู่ในพื้นที่ยุโรป  เกิดการลงทุนที่เพิ่มขึ้นถึง 7% และสินค้าอุปโภคบริโภคเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วถึง 20.5% ภาคธุรกิจเกิดความมั่นใจสูงที่สุดในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา ชี้ให้เห็นถึงความแข็งแรงของระบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศแห่งนวัตกรรมอย่างเยอรมนีได้เป็นอย่างดี

Thos
"I can't understand why people are frightened of new ideas. I'm frightened of the old ones"
John Milton Cage Jr.