fbpx
Monday, January 20Modern Manufacturing

ISO 19859: 2016 ว่าด้วยเรื่องของการจัดซื้อเครื่องจักร พลังงานกังหันก๊าซ

การผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยต้องใช้โรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ เพื่อรองรับการผลิตจากแหล่งพลังงานเชื้อเพลิงที่แตกต่างกัน ซึ่งโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ (Gas Turbine) เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้กังหันก๊าซเป็นเครื่องต้นกำลัง ได้พลังงานจากการเผาไหม้ของส่วนผสมระหว่างก๊าซธรรมชาติหรือน้ำมันดีเซลกับความดันสูงจากเครื่องดันอากาศในห้องเผาไหม้ เกิดเป็นไอร้อนที่ความดันและอุณหภูมิสูง ไปขับดันใบกังหันและเพลากังหันไปขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า

ISO 19859: 2016 ว่าด้วยเรื่องของการ จัดซื้อเครื่องจักร พลังงานกังหันก๊าซ

เครื่องกังหันก๊าซเป็นเครื่องยนต์สันดาปภายในที่เปลี่ยนสภาพพลังงานเชื้อเพลิงเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง โดยทำการอัดอากาศให้มีความดันสูง 8-10 เท่า และส่งอากาศเข้าไปในห้องเผาไหม้ ทำให้เกิดการขนาดตัว เกิดแรงดันและอุณหภูมิสูง ส่งอากาศเข้าไปหมุนเครื่องกังหันก๊าซ เพลาของเครื่องกังหันก๊าซจะต่อกับเพลาของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำให้เกิดการเหนี่ยวนำ และได้กระแสไฟฟ้า

ข้อดีของเครื่องกังหันก๊าซ คือ สามารถผลิตกำลังไฟฟ้าเสริมเข้าระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ระยะเวลาก่อสร้างและติดตั้งน้อยกว่าโรงไฟฟ้าประเภทอื่นๆ เนื่องจากการจัดซื้อระบบกังหันก๊าซสำเร็จรูปทั้งชุดนำมาติดตั้งบนฐานรากที่เตรียมไว้ สามารถนำไอเสียจากโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซไปผลิตไฟฟ้าในระบบโรงไฟฟ้าพลังกังหันไอน้ำได้ อีกทั้ง เชื้อเพลิงสำรองก๊าซธรรมชาติมีอย่างเพียงพอทั้งแหล่งผลิตในประเทศและต่างประเทศใกล้เคียง คือ ประเทศเมียนมา สามารถใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสำรอง ช่วยลดมลภาวะจากไอเสียเนื่องจากก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาด ไม่มีสี ไม่มีกลิ่นและไม่มีควัน

จากคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น องค์กรพลังงานระหว่างประเทศ ซึ่งได้ระบุข้อมูลว่าความต้องการด้านพลังงานอาจเติบโตขึ้นถึง 37% ไปถึงปี พ.ศ. 2583 (ค.ศ. 2040) โรงไฟฟ้าพลังงานกังหันก๊าซ (Power Plant Gas Turbine) ที่มีประสิทธิภาพสูงจะมีความสามารถในการให้พลังงานไฟฟ้าเป็นเวลา 30 นาทีไปยังครัวเรือนถึง 400,000 ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม หากมีการเจรจาซื้อขายจำเป็นต้องมีการเจรจาต่อรองด้านการบริหารจัดการระหว่างผู้ซื้อและผู้รับเหมา เป็นที่มาทำให้เกิดมาตรฐานใหม่เรื่องการจัดซื้อของ ISO หรือองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน คือ ISO 19859: 2016 Gas Turbine Applications – Requirements for Power Generation ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ทำให้ทั้งผู้ซื้อและผู้รับเหมามีข้อกำหนดทางเทคนิคและการจัดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน เพื่อการจัดซื้อเครื่องจักรพลังงานกังหันก๊าซที่จะนำไปสร้างการใช้งานพลังงาน

ทั้งนี้ มาตรฐานการจัดซื้อสำหรับพลังงานกังหันก๊าซ ได้กำหนดไว้เป็นกลุ่มของข้อกำหนดรวมทั้งสมรรถนะ ความเชื่อถือ อายุขัย การดูแลรักษา การประกันคุณภาพ การจัดการโครงการ การจัดการด้านเอกสาร การติดตั้ง การทดสอบ และการปฏิบัติการซึ่งต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในการปฏิบัติงาน

ISO 19859: 2016 ได้รับการพัฒนาโดยคณะกรรมการวิชาการของไอเอสโอ ISO/TC 192 Gas Turbines กลุ่มงานที่ 9 Electric Power Applications ซึ่งสามารถศึกษาได้จากห้องสมุดของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือจากเว็บไซต์ของไอเอสโอ ISO Store

อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงในการจัดซื้อดังกล่าวมีความท้าทายพอสมควรและมาตรฐานการจัดซื้อนี้จะทำให้ทั้งผู้ซื้อและซัพพลายเออร์สามารถเข้าใจและยอมรับถึงข้อกำหนดด้านการทำงานล่วงหน้า รวมไปถึงการบริหารจัดการสิ่งที่ต้องทำร่วมกัน ซัพพลายเออร์สามารถสร้างมาตรฐานเอกสารการจัดซื้อและทำให้ผู้ซื้อมีการเตรียมการด้านราคาอย่างมีคุณภาพ ซึ่งทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อลงได้

EXECUTIVE SUMMARY

The International Organization for Standardization or ISO has been developed new standardization of purchasing of ISO or ISO 19859: 2016 Gas Turbine Applications – Requirements for Power Generation. This is a standard for buyer and supplier could understand and agree with the operation restriction beforehand including manage the cooperation activity. The supplier could provide standardization for purchasing document and let the buyer prepare for the quality price which could decrease the cost of purchasing.

For the standardization of gas turbine purchasing, it’s been specified that the regulations including efficiency, reliability, equipment life, maintenance, quality assurance, project managing, document managing, installation, testing and operation to operate as the specify rules.

Modern Manufacturing on FacebookModern Manufacturing on Youtube
Modern Manufacturing
Web Admin
 
นำเสนอข่าวสารความรู้รอบด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต เพื่ออุตสาหกรรมไทยก้าวหน้าด้วยวิทยาการสมัยใหม่และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย