Thursday, January 20Modern Manufacturing
×

ITE ลงนามสัญญาร่วมกับ Sifang เพื่อพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ตามนโยบายภาครัฐ

คุณสกล เหล่าสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด (ITALTHAI Engineering : ITE) ร่วมกับ คุณเหว่ยเฟียง ซาง ( Mr. Weifeng Zhang ) ประธานกรรมการ Beijing Sifang Automation CO., Ltd (Sifang) ลงนามสัญญาความร่วมมือการทำตลาดโครงข่ายไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมาบริหารจัดการ ควบคุมการผลิต ส่ง และจ่ายพลังงานไฟฟ้า เพื่อตอบสนองนโยบายของภาครัฐในการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าไปสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid)

Smart Grid

โดยบริษัทฯ คาดหวังว่าการลงนามความร่วมมือดังกล่าวจะมีส่วนช่วยสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ของภาครัฐให้สำเร็จลุล่วง ณ ชั้น 29 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ส สำนักงานใหญ่

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Modern Manufacturing on FacebookModern Manufacturing on Youtube
Modern Manufacturing
Web Admin
 
นำเสนอข่าวสารความรู้รอบด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต เพื่ออุตสาหกรรมไทยก้าวหน้าด้วยวิทยาการสมัยใหม่และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
READ MORE
×