fbpx
Sunday, July 12Modern Manufacturing

สารชีวบำบัดภัณฑ์ย่อยสลายน้ำมันปิโตรเลียม

ปัจจุบันน้ำทิ้งจากสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่มีการใช้น้ำมันปิโตรเลียม โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสถานีบริการน้ำมันที่ยังไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้ มาตรฐาน ก่อให้เกิดปัญหาแหล่งน้ำเสื่อมโทรม เนื่องจากในน้ำทิ้งมีปริมาณน้ำมันเจือปนและลอยปกคลุมผิวน้ำ ทำให้การผ่านเข้าออกของแสงแดดและออกซิเจนเป็นไปได้ยาก มีผลเสียต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในน้ำและห่วงโซ่อาหาร นอกจากนี้ ในน้ำมันเชื้อเพลิงยังมีโลหะหนัก ซึ่งอาจเจือปนในแหล่งน้ำใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคของมนุษย์ได้

สารชีวบำบัดภัณฑ์ย่อยสลายน้ำมันปิโตรเลียม

KEEEN สารชีวบำบัดภัณฑ์ฯ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันได้มีการใช้เทคโนโลยีชีวภาพและไบโอรีมิดิเอชั่น (Bioremediatin) มาใช้ในการจัดการบำบัดคราบน้ำมันปนเปื้อน โดยการเติมสารเร่งกระบวนการย่อยสลายทางชีวภาพที่มีอยู่ในธรรมชาติ เทคโนโลยีไบโอรีมิดิเอชั่น อาศัยพื้นฐานความรู้ที่ว่า ส่วนประกอบต่างๆ ของน้ำมันปิโตรเลียม สามารถย่อยสลายได้ด้วยกระบวนการทางชีวภาพในธรรมชาติ โดยจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่มีการปนเปื้อนของน้ำมันเพื่อนำไปใช้ใน การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์

บริษัท ไฮกริม เอนไวรอนเมนทอล แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้าผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ กำจัดคราบน้ำมันจากต่างประเทศ ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เป็นสารชีวภาพที่ปลอดภัยต่อมนุษย์ และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม การนำเข้าผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์กำจัดคราบน้ำมันจากต่างประเทศมีต้นทุนค่าใช้ จ่ายที่ค่อนข้างสูง และผลิตภัณฑ์ยังไม่ตอบโจทย์ปัญหาของลูกค้าอย่างแท้จริง ทางบริษัทฯ จึงได้ร่วมทุนวิจัยกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ ในการวิจัยและพัฒนาเพื่อเลือกสายพันธุ์แบคทีเรียท้องถิ่นที่ย่อยสลายคราบ น้ำมันปนเปื้อนได้ และนำเทคโนโลยีชีวภาพที่ทันสมัยมาใช้ในการผลิตแบคทีเรียในระดับอุตสาหกรรม เพื่อใช้ในการบำบัดของเสียที่มีคราบน้ำมันปนเปื้อน

จากผลการวิจัยและ พัฒนาทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ สารชีวบำบัดภัณฑ์ย่อยสลายน้ำมันปิโตรเลียม ภายใต้ชื่อ ‘KEEEN’ เป็นชีวบำบัดภัณฑ์ ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยน้ำมัน กว่า 8 สายพันธุ์ เอนไซม์ และสารเร่งย่อยสลายทางชีวภาพ ทำให้มีคุณสมบัติในการทำความสะอาด และสามารถย่อยสลายโมเลกุลน้ำมัน สารอินทรีย์ หรือสิ่งสกปรกต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพในเวลาเดียวกัน ซึ่งถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในการ บำบัดของเสียก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

KEEEN นับว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่สามารถตอบโจทย์เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และร่วมตอบโจทย์สำคัญของทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือน ที่ต้องการปรับกระบวนการผลิต การทำงาน การใช้ชีวิต ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย KEEEN มีคุณสมบัติที่สามารถขจัด บำบัด และเยียวยา (Cleaning and Remediation) ภายในขั้นตอนเดียว KEEEN ถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมแห่งพลังขจัดคราบน้ำมัน และบำบัดสิ่งแวดล้อมในขั้นตอนเดียว อันจะสร้างปรากฏการณ์ใหม่ในอุตสาหกรรมไทย

คุณสมบัติของสารชีวบำบัดภัณฑ์

สารชีวบำบัดภัณฑ์ย่อยสลายน้ำมันปิโตรเลียมอยู่ในรูปของเหลวประกอบด้วยจุลลินทรีย์ผสมสารประกอบเกลือ (Inorganic Salts) สารรักษาสภาพจุลินทรีย์ (Preservatives) และสารลดแรงตึงผิว (Biodegradable Surfactants)

หลักการสำคัญของการย่อยสลายน้ำมันปิโตรเลียมด้วยสารชีวบำบัดภัณฑ์ฯ คือ กลุ่มจุลินทรีย์ที่นำมาใช้เป็นจุลินทรีย์ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่ไม่ ละลายน้ำ สารประกอบไฮโดรคาร์บอนต่างๆ ที่มีอยู่ในน้ำมันปิโตรเลียม รวมถึงน้ำมันและไขมันต่างๆ ซึ่งสารเหล่านี้เมื่อถูกย่อยแล้วจะเปลี่ยนรูปเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และ สารอินทรีย์ที่ละลายน้ำที่ไม่เป็นพิษต่อคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ กลุ่มจุลินทรีย์ดังกล่าว ยังมีคุณสมบัติที่คงทน ไม่ตาย หรือเสียสภาพไปเมื่ออยู่ในของเหลวที่มีสารลดแรงตึงผิวผสมอยู่ สารชีวบำบัดภัณฑ์ฯ มีอายุการใช้งานที่ยาวนานเป็นที่ยอมรับ เมื่อถูกบรรจุในภาชนะระหว่างรอการนำไปใช้งาน และเมื่อถูกนำไปใช้กลุ่มจุลินทรีย์ดังกล่าว สามารถกลับมาเจริญเติบโต และเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วจนมีจำนวนเพียงพอต่อการย่อยสลายของเสียต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในเวลาที่เหมาะสม

คุณประโยชน์ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม

โดยส่วนใหญ่แล้ว ในอุตสาหกรรมเมื่อมีปริมาณการผลิตเพิ่มสูงขึ้น จำเป็นต้องเพิ่มจำนวนพนักงาน เพื่อทำให้กระบวนการผลิตสูงขึ้น ปรากฏการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดของเสียเพิ่มมากขึ้น ทำให้มีภาระค่าใช้จ่ายในการบำบัดสูงขึ้น นวัตกรรมนี้ เป็นการปฏิวัติรูปแบบอุตสาหกรรมเดิม โดยช่วยลดค่าใช้จ่ายที่แฝงอยู่ในอุตสาหกรรม (Hidden cost) ซึ่งนักวิชาการเรียกว่า ค่าใช้จ่ายสิ่งแวดล้อม (Environmental cost)การนำนวัตกรรมนี้มาประยุกต์ใช้ คือ ขจัด-บำบัด-และเยียวยา มาใช้ในอุตสาหกรรม ทำให้ลดค่าใช้จ่ายที่ซ้ำซ้อนในการบำบัดของเสียเหล่านั้น ยกตัวอย่างเช่น ลดค่าความสกปรกของน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดรวม หรือทำให้ลดเวลาในการบริหารจัดการของเสีย หรือการป้องกันปัญหาน้ำมันปนเปื้อนในระหว่างกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม หรือการแก้ปัญหาคราบน้ำมันในภาคอุตสาหกรรม ทำให้ลดภาระค่าใช้จ่ายในการส่งกำจัดของเสีย หรือแม้กระทั่งการแก้ปัญหาเรื่องกลิ่นที่เกิดจากหมักหมมในระบบบำบัดของเสีย ในห้องน้ำในอาคารสำนักงาน คอนโดมิเนียม ฯลฯ นอกจากนี้ยังใช้เป็นเครื่องมือช่วยให้อุตสาหกรรมปรับกระบวนการเป็นการผลิตสี เขียว (Green Industry)

สารชีวบำบัดภัณฑ์ฯ ‘KEEEN’ ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ได้แก่ รางวัลเหรียญทองด้านนวัตกรรม ในงานประกวดนวัตกรรมระดับอาเซียน ภายในงาน ITEX 2012 ซึ่งจัดขึ้น ณ ประเทศมาเลเซีย รางวัล ‘The Best Invention in Technology’ จากประเทศญี่ปุ่น และรางวัล ‘The Best Invention in Environment’ จากประเทศจีน เนื่องจากเป็นนวัตกรรมขจัดคราบน้ำมันและบำบัดสิ่งแวดล้อมในขั้นตอนเดียว ทำให้ลดค่าใช้จ่ายที่ซ้ำซ้อนในการบำบัดของเสีย นับว่าเป็นนวัตกรรมที่ช่วยผู้ประกอบการ หรือนิคมอุตสาหกรรม สบายใจได้ว่า กระบวนการทำงานในโรงงานสามารถใส่ใจสิ่งแวดล้อมได้ และเป็นมิตรกับชุมชน ทำให้มลภาวะลดลงและสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจ รวมทั้งสามารถนำธุรกิจสีเขียวเป็นจุดขายใหม่ให้กับธุรกิจได้

หากคุณมีเรื่องราวงานวิจัยที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อแวดวงอุตสาหกรรม ซึ่งต้องการเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม ติดต่อได้ที่ 0 2731 1191 ต่อ 115 หรือ jirapat.k@greenworldmedia.co.th ทุกพลังของความคิด จะเป็นแรงบันดาลใจเพื่อนำไปต่อยอดและก่อเกิดประโยชน์อย่างมากมาย

Modern Manufacturing on FacebookModern Manufacturing on Youtube
Modern Manufacturing
Web Admin
 
นำเสนอข่าวสารความรู้รอบด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต เพื่ออุตสาหกรรมไทยก้าวหน้าด้วยวิทยาการสมัยใหม่และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย