fbpx
Friday, January 17Modern Manufacturing

Review : L-Web ระบบบริหารจัดการพลังงานอาคารอัจฉริยะจาก Chosen

รีวิว L-Web จาก Chosen ระบบบริหารจัดการพลังงานอาคารอัจฉริยะ
by FactoryChoice

การจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสามารถลดต้นทุนได้เป็นอย่างดี นอกจากการจัดากรพลังงานเครื่องจักรหรือพลังงานในกระบวนการผลิตแล้วพลังงานที่ใช้ในอาคารมักเป็นสิ่งที่ถูกละเลยMM Modern Manufacturing และรายการ Factory Choice พาทุกท่านมารู้จักกับระบบออโตเมชันสำหรับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม L-Web Building Management จาก Loytec สนับสนุนการบริหารจัดการต้นทุนด้านพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเห็นผลชัดเจน สามารถประหยัดพลังงานได้ถึง 80% แล้วต้นทุนที่เคยหายไปจากการใช้พลังงานในอาคารจะกลับคืนมา


#FactoryChoice #ChosenGroup #ChosenTechnology

Nakarin S.